Over 50 Ukrainian prisoners of war killed in Russian captivity

„More than 50 Ukrainian prisoners of war have reportedly been killed in what is believed to be a Russian attack on a prisoner camp in Russian-occupied Donbas on July 28. This is possibly the worst crime against captive combatants since Russia launched its full-scale war.“ https://kyivindependent.com/national/dozens-of-ukrainian-prisoners-of-war-killed-in-russian-captivity

Share Button

Keď IT nástroj nakompletku zmení význam slov, alebo ako niekto rozhodol o skartácii vášho zdravotného záznamu o narodení

Na archivačný problém ma upozornil jeden známy, keď sa ma v dobrej viere opýtal, ako dlho že sa má archivovať zdravotná dokumentácia v eZdraví.

Naivnosť sama ho musela v predošlú noc obšťastniť, keď očakával rýchlu a krátku odpoveď. Dvakrát, keďže to chcel odo mňa (moje deti a jeden prezident by vedeli rozprávať skazky).

Keď som sa začítal do zákona 576/2004 a jeho Tretej časti poriadnejšie ako len pre poriadok, došlo my, že čítam úplne rovnakú zlátaninu, akou sú paragrafy 119 až 122 zákona o lieku. Z pôvodne celkom lucídneho textu o vedení zdravotnej dokumentácie v listinnej podobe vznikla akási zmes s kvalitným emulgátorom, kde sa mieša piate cez deviate, elektronická, písomná a listinná podoba.

V prípade archivovania listinnej dokumentácie je to ešte ako tak v pohode. text je jasný:

§ 22 (2) Zdravotnú dokumentáciu podľa § 20 ods. 2 a 3, ktorú vedie všeobecný lekár, uchováva poskytovateľ 20 rokov po smrti osoby; ostatnú zdravotnú dokumentáciu podľa § 20 ods. 2 a 3 20 rokov od posledného poskytnutia zdravotnej starostlivosti osobe.

Tak nejako sa totiž v prípade papierovej dokumentácie počíta s tým, že „všeobecný lekár vedie zdravotnú dokumentáciu ako celok“, čo v listinnej podobe reprezentuje to tá hrubá zdravotná karta. Pacient chodí od čerta k diablovi, teda od špecialistu ku kapacite a odvšadial dostane nejakú správu do tej karty. Lebo veď listinnú kartu mal zo sebou pod pazuchou. (Že to vždy bolo protizákonné, nechám teraz bez povšimnutia, lekári našťastie liečia napriek všetkým zákonným pravidlám a pacienti si žijú napriek všetkým medicínskym predpokladom.)

Takže pacientova listinná dokumentácia je kompletná, je vedená u všeobecného lekára od cca 18 rokov, takže úplne v pohode je tam kompletne celý život.

V prípade zdravotnej dokumentácie vedenej v elektronickej zdravotnej knižke si predkladateľ myslel, že veď napíšem tie isté slová a dosiahnem ten istý výsledok. A tak napísali:

§22 (5) Elektronické zdravotné záznamy v elektronickej zdravotnej knižke uchováva Národné centrum zdravotníckych informácií v národnom zdravotníckom informačnom systéme najmenej 20 rokov po smrti osoby, ak ide o záznamy vytvorené všeobecným lekárom, s ktorým mala osoba uzatvorenú dohodu o poskytovaní všeobecnej ambulantnej starostlivosti; ostatné elektronické zdravotné záznamy najmenej 20 rokov od posledného poskytnutia zdravotnej starostlivosti osobe.

Darmo, stále platí, že „všeobecný lekár vedie dokumentáciu ako celok“, dokumentáciu, ktorú do zdravotnej knižky pacienta zapísal čert alebo diabol (špecialista alebo kapacita), neleží u neho v registračnej skrini. Na jej vedení nemá všeobecný lekár pacienta žiadny materiálny teda fyzický dosah. Záznamy terapie u špecialistu či v nemocnici založil, dopĺňal, rozširoval, konsolidoval et cetera špecialista či izbový lekár. NCZI vezme a v zmysle zákona po 20. rokoch fuč.

V prípade jednej-dvoch angín je to jedno. V prípade operácie srdca v rámci neonatologicke starostlivosti by sa takáto informácia iste hodila o 40-50 rokov kardiológovi. Nemyslíte? Zistiť pri bájpase len tak bájočko nad otvoreným hrudníkom, že sa v tom svale pred 53 rokmi už nejaký bielopláštnik vŕtal a poprehadzoval inštaláciu, asi nebude konkurovať zážitkom z internátnych vysokoškolských čias po skúške z anatómie či farmakológie.

O detskej onkológii sa v ostatných pár rokoch hovorí, že privádza o 25-30 rokov do fertilného veku také ženy, ktoré by ani menštruovať nezačali. Najznámejšia lieková aféra okolo thalidomidu bola odhalená len preto, že sa jedna americká doktorka mohla vŕtať v starej zdravotnej dokumentácii. Pritom tento liek sa aj dnes bežne používa, lebo veď pribudla len jedna kontraindikácia. Dozvieme sa niečo podobné aj z dokumentácie vedenej elektronicky v zmysle zákona 576/2004 v znení z roku 2022 o onkologickej liečbe dnešných detí?

Ako že som to?

Ak to procesu vložíte IT nástroj, musíte prepísať celý proces, inak sa z toho poseriete.

Ak by malo ostať v Európskom zdravotníckom dátovom vesmíre po mne len jediná stopa, prosím aby to bola táto veta.

Nastal čas na diskusiu

Elektronizácia zdravotníctva začala pod Tatrami v roku 2013 zákonom 153/2013 o zdravotníckom informačnom systéme. Sme aktuálne v polčase tých 20 rokov, kedy mohol vzniknúť prvý elektronický zápis, ktorý mal povahu zdravotnej dokumentácie.

A nie, naozaj nestačí zmeniť číslicu 2 na 5 alebo 9. Fakt nie!

Zaujímavé aj aj tá formulácia , s ktorým mala osoba uzatvorenú dohodu o poskytovaní všeobecnej ambulantnej starostlivosti. S tým posledným? Alebo so všetkými, ale všeobecnými? A čo keď sa v prúde času zmenili spôsoby zmluvných vzťahov v zdravotníctve? Hovoríme o období 100-150 rokov. Ja som sa napríklad narodil do Zákona o zdraví ľudu, ktorý vydali v roku 1966 a ten hovoril v čase môjho narodenia, že… A vlastne ani neviem. A ako to bude, ach Boh a zdravotníctvo dajú, o takých 30-40 rokov?

Tak teda čím začať?

Začať by sme mohli napríklad tým, že v celej sústave zdravotníckych zákonov prestaneme používať slovo „písomný“ a začneme prísne rozlišovať dva jasné pojmy:

 • listinná podoba
 • elektronická podoba

Pretože ako nás učí Občiansky zákonník:

(4) Písomná forma je zachovaná, ak je právny úkon urobený telegraficky, ďalekopisom alebo elektronickými prostriedkami, ktoré umožňujú zachytenie obsahu právneho úkonu a určenie osoby, ktorá právny úkon urobila. Písomná forma je zachovaná vždy, ak právny úkon urobený elektronickými prostriedkami je podpísaný zaručeným elektronickým podpisom alebo zaručenou elektronickou pečaťou.

Zdroj: 40/1964 Zb. – Občiansky zákonník – SLOV-LEX
Share Button

NCZI vyrobil ďalší portál, ďalšiu cestu identifikácie, ďalšie, už 158x všetko inak

Zákon hovorí jasne:

§ 2 Základné pojmy:

(5) Národný portál zdravia je webové sídlo obsahujúce aplikácie a objektivizované informácie súvisiace so zdravotnou starostlivosťou, so službami súvisiacimi s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a informácie o verejnom zdraví a sprostredkujúce prístup do národného zdravotníckeho informačného systému.
Zdroj: https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2013/153/20220601.html#paragraf-2.odsek-5

A preto NCZI na túto základnú, prvotnú, primárnu, esenciálnu cestu kašle.

A preto NCZI vymýšľa ďalšie a ďalšie a ďalšie a ďalšie menej bezpečné, menej overené, menej funkčné riešenia prístupu pacientov k svojej zdravotnej dokumentácii.

A preto MZ nerieši elektronizáciu koncepčne, lebo sa vysiluje na hlúpych nekoncepčných riešeniach elektronizácie.

A preto ministerstvo vnútra je až po korienky vlasov na Mikulcovej os temporalis v sračkách okolo eID.

A preto je ministerstvo informatizácie až po vahadlá bábkoherečky v sračkách okolo mobilného eID.

Všetko to v tých zákonoch od roku 2013 je. Úplne všetko. Stačí to len dodržiavať a presne v duchu koncepcie dorábať jednotlivé vykonávacie predpisy.

Procesy ako u debila

Na prístup do covid portálu potrebujete:

 • telefónne číslo
 • rok narodenia
 • 9-miestny COVID-19-PASS, ak si ho nepamätáte tak potrebujete
  • Meno
  • Priezvisko
  • Rodné číslo
  • prístup k telefónnemu čísli /emailu, ktorý ste zadali pri prvom testovaní/očkovaní tak pred 2 rokmi.

Nepamätáte / máte už nedostupné pôvodné telefónne číslo? Môžete si ho zmeniť, ale musíte poznať:

 • Telefónne číslo (to, čo nemáte, nemáte k nemu prístup) alebo e-mail (ten, čo si nepamätáte, alebo nemáte k nemu prístup.
 • Rok narodenia
 • 9-miestny COVID-19-PASS, ak si ho nepamätáte tak potrebujete
  • Meno
  • Priezvisko
  • Rodné číslo
  • prístup k telefónnemu čísli /emailu, ktorý ste zadali pri prvom testovaní/očkovaní tak pred 2 rokmi.

Reálne: na zmenu telefónneho čísla v systéme covid-čojavie-koľká-berzia sa musíte dovolať na infolinku, ktorej už NCZI ukončilo kontrakt. Fakt by ma zaujímalo, ako po telefóne overia moju identitu a oprávnenosť zmeniť kontaktné telefónne číslo…

Pro bono, veď aj tak to nebudú vedieť realizovať

Viete priatelia, že som dobrák od os femoralis, tak vám pro bono naznačím, ako na to:

 1. Občan má k dispozícii eID a doma si cez Národný porotál zdravia spravuje všetko, čo sa osoby dotýka v súvislosti zo zdravým.
  1. bezrozporné pravidlá pre dôveryhodné služby
  2. zákonom vyžadovaná dostupnosť, prístupnosť a rozsah údajov
  3. štandardizované riešenie
  4. všade na svete, ak sa povie eGov, tak prvé čo fakt funguje a občania priam milujú, sú eRecepty – to vám nič nehovorí?
 2. Občan má k dispozícii desaťtisíce kontaktných miest. Je to 15 130 ambulancii a k tomu 2 002 lekární. Všade tam sa nachádza:
  1. zdravotnícky pracovník oprávnený nahliadať do zdravotnej dokumentácie pacienta v jeho prítomnosti
  2. PZP zabezpečujúca súlad s pravidlami pre dôveryhodné služby na najvyššej možnej úrovni.
  3. Pomáhajúce profesie, ktoré vedia komunikovať s chorým človekom.
  4. Dostupnosť od 7:00 do 21:00 366 dní do roka. (minimálne lekárne v hyparmarketoch)

Apropó, na dve zaujímavosti ma upozornil posledný riaditeľ NCZI čo aj niečo v elektronizácii zdravotníctva skutočne dosiahol – spustil to. Keď z funkcie odchádzal Peter Blaskovits, bolo vystavených už vyše 1 milióna elektronických výmenných lístkov. To sa písal máj 2020.

A druhá? PCR test na covid-19 je LABORATÓRNE VYŠETRENIE, nie je to lekársky výkon. Na lekárske výkony si lekári medzi sebou posielajú výmenné lístky. Lekári do labákov posielajú ŽIADANKY na vykonanie laboratórneho vyšetrenia. To by aktuálny pán riaditeľ, vybraný na základe hlbokej jazykovej znalosti oxford ingliš, mal vedieť. Že nepozná rozdiel medzi žiadankou a výmenným lístkom, to je pochopiteľné. Keď ho vyberali, išlo hlavne o tú oxfort ingliš.

Poviem to takto

My, čo vieme ako to robiť, dokonca iní sú ochotní nám za to zaplatiť, tak s nami sa nestotožňujú.
Tak keď nestotožňujú, tak nestotožňujú. Výsledky elektronizáce a liekovej politiky sú po 2. rokoch tvrdý náraz.

Z čistého altruizmu občas pro bono niečo poradíme. Zvykli si ignorovať. Veď viete ako je to so zvykom. Jedno ráno sa prebudíte a už nie je kto by vám poradil, lebo toho nestotožňovania už bolo aj na farmaceuta priveľa.

Niekto má moc a niekto pravdu.

Ja môžem akurát povedať, že v oblasti elektronizace a liekovej politiky na Slovensku neříkám ani tak ani tak, no na má slova došlo. (volně dle V. Buriana).

Share Button