Archívy značky: NCZI

NCZI vyrobil ďalší portál, ďalšiu cestu identifikácie, ďalšie, už 158x všetko inak

Zákon hovorí jasne:

§ 2 Základné pojmy:

(5) Národný portál zdravia je webové sídlo obsahujúce aplikácie a objektivizované informácie súvisiace so zdravotnou starostlivosťou, so službami súvisiacimi s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a informácie o verejnom zdraví a sprostredkujúce prístup do národného zdravotníckeho informačného systému.
Zdroj: https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2013/153/20220601.html#paragraf-2.odsek-5

A preto NCZI na túto základnú, prvotnú, primárnu, esenciálnu cestu kašle.

A preto NCZI vymýšľa ďalšie a ďalšie a ďalšie a ďalšie menej bezpečné, menej overené, menej funkčné riešenia prístupu pacientov k svojej zdravotnej dokumentácii.

A preto MZ nerieši elektronizáciu koncepčne, lebo sa vysiluje na hlúpych nekoncepčných riešeniach elektronizácie.

A preto ministerstvo vnútra je až po korienky vlasov na Mikulcovej os temporalis v sračkách okolo eID.

A preto je ministerstvo informatizácie až po vahadlá bábkoherečky v sračkách okolo mobilného eID.

Všetko to v tých zákonoch od roku 2013 je. Úplne všetko. Stačí to len dodržiavať a presne v duchu koncepcie dorábať jednotlivé vykonávacie predpisy.

Procesy ako u debila

Na prístup do covid portálu potrebujete:

 • telefónne číslo
 • rok narodenia
 • 9-miestny COVID-19-PASS, ak si ho nepamätáte tak potrebujete
  • Meno
  • Priezvisko
  • Rodné číslo
  • prístup k telefónnemu čísli /emailu, ktorý ste zadali pri prvom testovaní/očkovaní tak pred 2 rokmi.

Nepamätáte / máte už nedostupné pôvodné telefónne číslo? Môžete si ho zmeniť, ale musíte poznať:

 • Telefónne číslo (to, čo nemáte, nemáte k nemu prístup) alebo e-mail (ten, čo si nepamätáte, alebo nemáte k nemu prístup.
 • Rok narodenia
 • 9-miestny COVID-19-PASS, ak si ho nepamätáte tak potrebujete
  • Meno
  • Priezvisko
  • Rodné číslo
  • prístup k telefónnemu čísli /emailu, ktorý ste zadali pri prvom testovaní/očkovaní tak pred 2 rokmi.

Reálne: na zmenu telefónneho čísla v systéme covid-čojavie-koľká-berzia sa musíte dovolať na infolinku, ktorej už NCZI ukončilo kontrakt. Fakt by ma zaujímalo, ako po telefóne overia moju identitu a oprávnenosť zmeniť kontaktné telefónne číslo…

Pro bono, veď aj tak to nebudú vedieť realizovať

Viete priatelia, že som dobrák od os femoralis, tak vám pro bono naznačím, ako na to:

 1. Občan má k dispozícii eID a doma si cez Národný porotál zdravia spravuje všetko, čo sa osoby dotýka v súvislosti zo zdravým.
  1. bezrozporné pravidlá pre dôveryhodné služby
  2. zákonom vyžadovaná dostupnosť, prístupnosť a rozsah údajov
  3. štandardizované riešenie
  4. všade na svete, ak sa povie eGov, tak prvé čo fakt funguje a občania priam milujú, sú eRecepty – to vám nič nehovorí?
 2. Občan má k dispozícii desaťtisíce kontaktných miest. Je to 15 130 ambulancii a k tomu 2 002 lekární. Všade tam sa nachádza:
  1. zdravotnícky pracovník oprávnený nahliadať do zdravotnej dokumentácie pacienta v jeho prítomnosti
  2. PZP zabezpečujúca súlad s pravidlami pre dôveryhodné služby na najvyššej možnej úrovni.
  3. Pomáhajúce profesie, ktoré vedia komunikovať s chorým človekom.
  4. Dostupnosť od 7:00 do 21:00 366 dní do roka. (minimálne lekárne v hyparmarketoch)

Apropó, na dve zaujímavosti ma upozornil posledný riaditeľ NCZI čo aj niečo v elektronizácii zdravotníctva skutočne dosiahol – spustil to. Keď z funkcie odchádzal Peter Blaskovits, bolo vystavených už vyše 1 milióna elektronických výmenných lístkov. To sa písal máj 2020.

A druhá? PCR test na covid-19 je LABORATÓRNE VYŠETRENIE, nie je to lekársky výkon. Na lekárske výkony si lekári medzi sebou posielajú výmenné lístky. Lekári do labákov posielajú ŽIADANKY na vykonanie laboratórneho vyšetrenia. To by aktuálny pán riaditeľ, vybraný na základe hlbokej jazykovej znalosti oxford ingliš, mal vedieť. Že nepozná rozdiel medzi žiadankou a výmenným lístkom, to je pochopiteľné. Keď ho vyberali, išlo hlavne o tú oxfort ingliš.

Poviem to takto

My, čo vieme ako to robiť, dokonca iní sú ochotní nám za to zaplatiť, tak s nami sa nestotožňujú.
Tak keď nestotožňujú, tak nestotožňujú. Výsledky elektronizáce a liekovej politiky sú po 2. rokoch tvrdý náraz.

Z čistého altruizmu občas pro bono niečo poradíme. Zvykli si ignorovať. Veď viete ako je to so zvykom. Jedno ráno sa prebudíte a už nie je kto by vám poradil, lebo toho nestotožňovania už bolo aj na farmaceuta priveľa.

Niekto má moc a niekto pravdu.

Ja môžem akurát povedať, že v oblasti elektronizace a liekovej politiky na Slovensku neříkám ani tak ani tak, no na má slova došlo. (volně dle V. Buriana).

Share Button

Ajťáti z NCZI idú ustanoviť nové trendy v onkologickej liečbe, asi v oxford ingliš

NCZI spolu s MZ nemá koncepciu pre informačné systémy. MZ nemá ani koncepciu pre zdravotníctvo.

Tak máme istotu, že existujúce NCZI ide eZdravie konzerovovať a nové spúšťať od roku 2024.

Tak sa dnes NCZI pochválilo, že z Plánu obnovy alebo z Operačného programu, veď hlavne z EU peňazí, minie 8 miliónov eur na nadstavbu existujúceho eZdravia, vrátane rozvoja modulov existujúceho eZdravia.

OnkoAsist – súbor nových modulov dnešného existujúceho eZdravia dostal vraj zelenú.

Súčasťou projektu nie sú financie na podporu vývoja koncových aplikácii, ktoré budú používať lekári. Používateľom ale bude práve lekár.

Súčasťou projektu je nákup dát génových bánk pre tri (slovom 3) onkologické diagnózy, pričom garantom projektu je NCZI – ajťácka inštitúcia.

Riešenie zjednoduší a urýchli objednávanie na následné špecializované vyšetrenia, teda to objednávanie, ktoré je v zmysle zákona dnes plne povinné, plne elektronicky povinné a bežne ho dodávajú externé firmy a platíme ho v sume 217 000€ za prevádzku eZdravia mesačne.

Ciele projektu sú v manažmente pacienta, v počtoch odvrátiteľných ochorení, teda typické ajťácke ukazovatele. Veď preto je garantom ajťácka firma NCZI.

A bomba na záver: „ezdravie v súčasnosti nesleduje a nezabezpečuje manažment pacienta.“, iste akýsi ajťácky projket zabezpečí, že „všeobecný lekár spravuje dokumentáciu ako celok“, že „sa posilní postavenie všeobecného lekára ako sprievodcu pacienta systémom“, že sa… Že sa nakompeltku zreštaurujú kompetencie jednotlivých stupňov lekárskej starostlivosti k preskripcii liekov v prostredí plnej elektronizácie preskripcie…

Iste, veď to je práve úloha a kompetencia ajťákov z NCZI, aby zavádzali nové trendy v medicíne, aby boli garantom projektov…

Leda že by nie!

Nie a ešte raz nie!

NCZI je správca dát. Rieši zber, triedenie a sprístupňovanie. Je to servisná organizácia. Nie je to ani výskum, ani vývoj, ani to nie je organizácia určená na zavádzanie nových trendov v onkológii.

NCZI spravuje dáta pre medicínskych odborníkov. Nič viac a nič menej.

Slovenskí pacienti mohli mať významne lepšie vedenie NCZI, vedenie, ktoré chápe postavenie v prostredí medicínskych odborníkov. Stačilo spolupracovať s profíkmi SaS.

Po 3 výberových konaniach a 4 riaditeľoch zbierame ovocie toho, že o koncepcii IT v zdravotníctve rozhoduje najlepší v oxfort ingliš.

Share Button

Digitalizácia od NCZI ako od idiotov v praxi evidencie očkovania v rôznych štátoch EU

Nie, nemám ani nanogram pochopenia pre takúto formu idiotského správania sa procesných manažérov a hlavne vedúcich pracovníkov, ktorí schálili takýto postup.

Chápete to?

Občan je na internete, lebo z internetu si musí stiahnuť PDF dokumenty.

Občan musí disponovať tlačiarňou a veľkým počítačom – tlačiť na papier z mobilu nie je tak úplne bežná rutina, veď načo.

Sedí pri počítači, ale musí tie dokumenty vyplniť ručne perom.

Občan disponuje mobilom, ktorý musí použiť, aby previedol tie papiere do digitálnej podoby. Alebo musí použiť skener, alebo zaplatiť za oskenovanie.

Občan sedí pri počítači, lebo musí tie elektronické verzie poslať faxom, pardon e-mailom na univerzálnu generickú e-mailovú adresu inštitúcie.

Občan nedostane žiadnu spätnú väzbu.

Pracovník NCZI sa musí prehrabať bordelom padajúcim do generickej schránky, musí vziať ten e-mail, otvoriť PDF dokumenty a prepísať ručne údaje z jedného súboru do informačného systému.

Tým informačným systémom musí byť eZdravie a ten zápis musí byť podpísaný KEP oprávneného zdravotníckeho pracovníka, pretože sa jedná o záznam zdravotnej dokumentácie v zmysle zákona 567/2004. Tento pracovník teda musí mať vystavený „preukaz zdravotníckeho pracovníka“, teda musí byť zdravotníckym pracovníkom v zmysle príslušného zákona.

Takto vysokokvalifikovaná osoba bude ručne prepisovať údaje zľava doprava.

Keď holuby v NCZI spracujú e-maily nahromadené v rade, snáď sa aj na váš dostane. Možno v prepise nebude chyba a možno vám omylom nezapíšu amputáciu ľavej ruky.


Takže ako to malo byť procesne správne?

Mohol by som napísať, že so znalosťou zdravotníckeho prostredia, systémov zdravotníckej informatiky, so znalosťou systémov zdravotníckej informatiky a moderných technológii na úrovni 21. storočia.

Mohol by som napísať, že existuje zákon 305/2013 o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente).

Mohol by som napísať, že existuje zákon 576/2004 a v ňom úlohy všeobecného lekára.

Mohol by som napísať, že keďže na riaditeľa NCZI stačilo ovládanie anglického jazyka, sťahujte, tlačte, píšte rukou, skenujte a posielajte e-mailom PDF dokumenty.

Mohol by som napísať, že si môžete za riaditeľa najať jazykového experta na angličtinu, ktorý ale o systéme zdravotníctva a úlohe všeobecného lekára v ňom, nebude nič vedieť.

Ale to vy nemusíte ani počuť ani čítať ani vedieť.

Jediné čo musíte vedieť je, že vždy dostanete čo si zvolíte.

Záver:

Na základe objektívnych kritérii môžem zodpovedne vyhlásiť, že riaditeľa NCZI je hlupák v oblasti elektronizácie zdravotníctva a riadenia organizácie.

Milé vedenie MZ, pekný pokus pri výbere riaditeľa NCZI. Ale ako sa hovorí: „Chýba koncovka.“. Už 4x.

Share Button