Na MZ zaviedli tajné zmluvy na tajné sumy tajným tímom, čím vytvorili predvídateľné a transparentné prostredie

Čo že nám to hovorí pán štátny tajomník?

Od roku 2011 sme doteraz nemali na ministerstve tím, o ktorom by sme mohli povedať, že sa správal transparentne a predvídateľne.

Nekomunikovalo sa s externým prostredím, predlžovali sa konania, podávali sa námietky ktoré, častokrát nemali zmysel. Zaraďovali či nezaraďovali sa lieky do systému bez toho, aby boli riadne odôvodnené. Skončilo to v minulom roku tým, že jeden človek hodnotil prakticky všetky farmakoekonomické podania v porovnaní s Českom, kde túto agendu robí približne 70 hodnotiteľov.

Museli sme dosť rýchlo a radikálne túto situáciu vyriešiť a začať normálnu a vecnú komunikáciu s externým prostredím, vrátane poisťovní.

Do zákona sme dokonca dali takú vec, že výrobca liekov môže ešte pred podaním žiadosti požiadať o odborné stretnutie s ministerstvom zdravotníctva, kde predostrie svoj plán, aké má liek benefity, aké má predstavy. To je nesmierne dôležitá vec a urýchľuje potom procesy.

Máme kategorizačný portál, na ktorom sú zverejnené všetky kroky, ktoré sa robia a verejnosť si to vie pozrieť. 

Source: Viaceré moderné onkologické lieky tu mali byť už pred siedmimi rokmi. Musíme dobiehať resty (rozhovor) | Aktuality.sk

A ako je to naozaj? 

Zdroj: Podania uverejnené na verejnom portále MZ SR.

Zdroj: Nové prvky v zákone 363/2011

Čo hovorí najnovšia správa NKÚ?

Nech sa snažím, ako sa snažím, transparentnosť na MZ SR nenachádzam. Ako hovoril nedávno jeden zamestnanec MZ: „Kde nič nie je, nie je ani čo nájsť.“ Tak som to hľadanie na svoju dobrú radu vzdal.

Share Button

Ministerka Kolíková: Víťaz nemôže všetko, nekradnúť nestačí (+video)

Keby k tejto situácii nedošlo, tak ja ako ministerka spravodlivosti by som zvažovala rezignáciu v súvislosti s tým, že na jednej strane prešla veľká reforma, na druhej strane bez doložky vplyvov, ktorá napriek tomu, že bola vyčíslená, skončila s tým, že si mám pýtať priebežne peniaze, ako ich budem potrebovať. Ja si ich pýtam a nedostávam ich. Od prvého januára sa majú rozbehnúť správne súdy. Robím všetky kroky na to, aby išli. Doteraz nemám prísľub, že budem mať peniaze na to, aby som zaplatila správne súdy a ich nájom. Nemám žiadne peniaze, ktorými by som vykryla riadny chod na súdoch, vo väzniciach. Nemám peniaze, aby som o mesiac zaplatila potraviny odsúdeným. Tomuto naozaj čelím.

Source: Ministerka Kolíková: Víťaz nemôže všetko, nekradnúť nestačí (+video)

Share Button

V návrhoch na zavedenie poplatkov za prešetrenie sťažnosti na zlú zdravotnú starostlivosť je akosi priveľa neistôt

V dôvodovej správe k zbernej novele zdravotníckych zákonov sa píše:

Dopĺňa sa nový typ úhrady za podanie podnetu na výkon dohľadu nad zdravotnou starostlivosťou, ktorého cieľom je zníženie počtu dubióznych a špekulatívnych podaní. … Sadzba bude znížená pre podávateľa podnetu na výkon dohľadu nad poskytovaním zdravotnej starostlivosti, ktorý sa pokúsil podaniu podnetu na úrad predísť komunikáciou s poskytovateľom zdravotnej starostlivosti. … Úhrada sa podávateľovi vráti, ak sa výkonom dohľadu zistilo, že zdravotná starostlivosť nebola poskytnutá správne alebo boli pri vykonávaní verejného zdravotného poistenia preukázateľne porušené práva alebo právom chránené záujmy podávateľa podnetu, alebo osoby, za ktorú bol podnet podaný a zároveň aj v prípadoch odmietnutia podnetu úradom.

Cieľom je eliminovať zjavne neopodstatnené a špekulatívne podnety, ktoré smerujú k neefektívnemu využívaniu personálnych a finančných zdrojov úradu. Súčasne budú predchádzať šikanóznym podaniam na poskytovateľov zdravotnej starostlivosti.

Takže priatelia, žiadne šikanovanie! A keď urobíte kus roboty za pracovníkov Úradu, tak vám dajú 50% zľavu z poplatku.

Dáme dáta? Dáme dáta.

„Z podaní, kde sa začal výkon dohľadu na diaľku alebo na mieste úrad v roku 2021 vyhodnotil 135 ako opodstatnených a až 714 podaní ako neopodstatnených, 18 odložil ad acta,“ Zdroj: Za podania na Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou sa bude platiť

Pri takomto pomere mi napadá, že občania proste nevedia vyhodnotiť prípadný potenciálny úspech. Nevedia ani len elementárne posúdiť, či išlo o pochybenia pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti, alebo o prirodzený priebeh chorobného procesu.

Samozrejme, takýto pomer tiež môže evokovať, to čo tvrdí úrad, že je tam kopa opakovaných šikanóznych podaní. To ale musia vedieť dokázať. Rovnaký poskytovateľ, rovnaký obsah, rovnaký sťažovateľ alebo jasne identifikovaná skupina sťažovateľov. Mimochodom, toto je aj zdôvodnenie v dôvodovej správe, ale len konštatačne, bez podkladov. To už novinová správa je lepšie podložená ako legislatívny proces.

Ak by som si mohol tipnúť, tak by som stavil na prvá možnosť. Informačná nerovnováha medzi pacientom a zdravotníckym profesionálom je šialene veľká.

Jo a ako farmaceut, o „lekároch viem svoje“.

Dáme dáta na porovnanie? Dáme dáta na porovnanie!

Dodám výňatok z výročnej správy SOI za rok 2020. Inú podobne koncipovanú organizáciu nemáme, tak si vezmime aspoň SOI na porovnanie a vytvorenie akého-takého kontextu.

V roku 2020 bolo inšpektorátmi SOI prijatých 9 540 podnetov, oznámení a žiadostí o radu.

Z celkového počtu prijatých podaní bolo k 31. 12. 2020 prešetrených 1 731, z ktorých bolo 761 opodstatnených, čo predstavuje 43,96 %. V 970 prípadoch predmet podania nebol na základe vykonanej kontroly SOI potvrdený.

Inšpektoráty SOI zaevidovali 1 547 podaní, ktoré z dôvodu príslušnosti boli postúpené iným orgánom na ďalšie prešetrenie a na 4 021 podaní bolo odpísané bez ďalšieho šetrenia a bola poskytnutá rada písomne, prípadne telefonicky.

Odbor ochrany spotrebiteľa Ústredného inšpektorátu SOI prijal v sledovanom období 4 061 písomných dopytov vo veci ochrany spotrebiteľa, na všetky dopyty boli vypracované a odoslané kvalifikované odpovede a 527 podaní bolo postúpených na prešetrenie príslušným inšpektorátom alebo iným orgánom. Okrem toho bolo pracovníkmi SOI poskytnuté množstvo rád telefonickou formou. Zdroj: Výročná správa SOI za rok 2020

Oni to zvládajú? Dokážu sa prehrýzť 9540 podnetmi bez toho, aby ich označili za šikanu zo strany občanov? Také divné je to od UDZS.

SOI zvládla na cca 50% podnetov odpovedať v režime „priateľského vysvetlenia“ bez toho, aby zakladali tvrdý prešetrovací spis. Teda v režime nízkych nákladov pre úrad. Ak toto UDZS nedokáže/nesme, možno je chyba už tu, pri prvotnom triedení podaní.

A čo rozpočet? Dáme rozpočet!

Rozpočet UDZS: Výdavky za rok 2020 boli 19,7 milióna. Povinný odvod zdravotných poisťovní zo zákona je okolo 22 miliónov eur. Úrad ani všetko nevyčerpá.

Rozpočet SOI: Bežné výdavky za rok 2020 boli 8,1 milióna.

No to som radšej sem ani nemal dávať. SOI rieši podnety od zápaliek až po lokomotívu. UDZS len 6 zdravotníckych zákonov, aj z nich len časť. Väčšinu dozoru má MZ, VUC, alebo ŠUKL, hygiena a veterina.

Priplatíme? Priplatíme!

Aby sa nezabudlo, v návrhu je aj zákonom garantovaný príplatok vo forme paušálnych náhrad pre šéfa úradu až do výšky 50% platu šéfa úradu.

V dôvodovej správe sa odvolávajú na „bežnú prax“ v prípade citujem:

„…u iných verejných funkcionárov vrátane predsedov regulačných a kontrolných orgánov, napríklad predsedu Úradu na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti alebo predsedu Úradu pre reguláciu sieťových odvetví. „

Tak neviem, ale plat pri „oznamovateľoch“ je viazaný na plat poslanca NRSR a tak tam prilepili aj paušálne náhrady. Naopak, nech som hľadal ako som hľadal, v zákone 250/2012 Z. z. som paušálne náhrady u predsedu Úradu na reguláciu sieťových odvetví nevidel. Ale pokojne som mohol niečo prehliadnuť v súvisiacich predpisoch. Ten má plat vo výške 1,5×4-násobok priemernej mzdy v hospodárstve.

Ani NIHO, ani NCZI, ani ŠUKL, nič také nepoznajú, nech vezmem len niektoré inštitúcie pod MZ.
Vzhľadom na to, že veľká až preveľká časť tej novely je priamo z pera súčasného vedenia UDZS, som fakt v rozpakoch, čo to predviedli s tým platom.

Pod čiarou: V slovníku niektorých inštitútov sa slovo „neistota“ používa vo význame „tvrdíte kraviny, my sme zistili, že je to úplne inak“.

Share Button