Archívy značky: eZdravie

Keď IT nástroj nakompletku zmení význam slov, alebo ako niekto rozhodol o skartácii vášho zdravotného záznamu o narodení

Na archivačný problém ma upozornil jeden známy, keď sa ma v dobrej viere opýtal, ako dlho že sa má archivovať zdravotná dokumentácia v eZdraví.

Naivnosť sama ho musela v predošlú noc obšťastniť, keď očakával rýchlu a krátku odpoveď. Dvakrát, keďže to chcel odo mňa (moje deti a jeden prezident by vedeli rozprávať skazky).

Keď som sa začítal do zákona 576/2004 a jeho Tretej časti poriadnejšie ako len pre poriadok, došlo my, že čítam úplne rovnakú zlátaninu, akou sú paragrafy 119 až 122 zákona o lieku. Z pôvodne celkom lucídneho textu o vedení zdravotnej dokumentácie v listinnej podobe vznikla akási zmes s kvalitným emulgátorom, kde sa mieša piate cez deviate, elektronická, písomná a listinná podoba.

V prípade archivovania listinnej dokumentácie je to ešte ako tak v pohode. text je jasný:

§ 22 (2) Zdravotnú dokumentáciu podľa § 20 ods. 2 a 3, ktorú vedie všeobecný lekár, uchováva poskytovateľ 20 rokov po smrti osoby; ostatnú zdravotnú dokumentáciu podľa § 20 ods. 2 a 3 20 rokov od posledného poskytnutia zdravotnej starostlivosti osobe.

Tak nejako sa totiž v prípade papierovej dokumentácie počíta s tým, že „všeobecný lekár vedie zdravotnú dokumentáciu ako celok“, čo v listinnej podobe reprezentuje to tá hrubá zdravotná karta. Pacient chodí od čerta k diablovi, teda od špecialistu ku kapacite a odvšadial dostane nejakú správu do tej karty. Lebo veď listinnú kartu mal zo sebou pod pazuchou. (Že to vždy bolo protizákonné, nechám teraz bez povšimnutia, lekári našťastie liečia napriek všetkým zákonným pravidlám a pacienti si žijú napriek všetkým medicínskym predpokladom.)

Takže pacientova listinná dokumentácia je kompletná, je vedená u všeobecného lekára od cca 18 rokov, takže úplne v pohode je tam kompletne celý život.

V prípade zdravotnej dokumentácie vedenej v elektronickej zdravotnej knižke si predkladateľ myslel, že veď napíšem tie isté slová a dosiahnem ten istý výsledok. A tak napísali:

§22 (5) Elektronické zdravotné záznamy v elektronickej zdravotnej knižke uchováva Národné centrum zdravotníckych informácií v národnom zdravotníckom informačnom systéme najmenej 20 rokov po smrti osoby, ak ide o záznamy vytvorené všeobecným lekárom, s ktorým mala osoba uzatvorenú dohodu o poskytovaní všeobecnej ambulantnej starostlivosti; ostatné elektronické zdravotné záznamy najmenej 20 rokov od posledného poskytnutia zdravotnej starostlivosti osobe.

Darmo, stále platí, že „všeobecný lekár vedie dokumentáciu ako celok“, dokumentáciu, ktorú do zdravotnej knižky pacienta zapísal čert alebo diabol (špecialista alebo kapacita), neleží u neho v registračnej skrini. Na jej vedení nemá všeobecný lekár pacienta žiadny materiálny teda fyzický dosah. Záznamy terapie u špecialistu či v nemocnici založil, dopĺňal, rozširoval, konsolidoval et cetera špecialista či izbový lekár. NCZI vezme a v zmysle zákona po 20. rokoch fuč.

V prípade jednej-dvoch angín je to jedno. V prípade operácie srdca v rámci neonatologicke starostlivosti by sa takáto informácia iste hodila o 40-50 rokov kardiológovi. Nemyslíte? Zistiť pri bájpase len tak bájočko nad otvoreným hrudníkom, že sa v tom svale pred 53 rokmi už nejaký bielopláštnik vŕtal a poprehadzoval inštaláciu, asi nebude konkurovať zážitkom z internátnych vysokoškolských čias po skúške z anatómie či farmakológie.

O detskej onkológii sa v ostatných pár rokoch hovorí, že privádza o 25-30 rokov do fertilného veku také ženy, ktoré by ani menštruovať nezačali. Najznámejšia lieková aféra okolo thalidomidu bola odhalená len preto, že sa jedna americká doktorka mohla vŕtať v starej zdravotnej dokumentácii. Pritom tento liek sa aj dnes bežne používa, lebo veď pribudla len jedna kontraindikácia. Dozvieme sa niečo podobné aj z dokumentácie vedenej elektronicky v zmysle zákona 576/2004 v znení z roku 2022 o onkologickej liečbe dnešných detí?

Ako že som to?

Ak to procesu vložíte IT nástroj, musíte prepísať celý proces, inak sa z toho poseriete.

Ak by malo ostať v Európskom zdravotníckom dátovom vesmíre po mne len jediná stopa, prosím aby to bola táto veta.

Nastal čas na diskusiu

Elektronizácia zdravotníctva začala pod Tatrami v roku 2013 zákonom 153/2013 o zdravotníckom informačnom systéme. Sme aktuálne v polčase tých 20 rokov, kedy mohol vzniknúť prvý elektronický zápis, ktorý mal povahu zdravotnej dokumentácie.

A nie, naozaj nestačí zmeniť číslicu 2 na 5 alebo 9. Fakt nie!

Zaujímavé aj aj tá formulácia , s ktorým mala osoba uzatvorenú dohodu o poskytovaní všeobecnej ambulantnej starostlivosti. S tým posledným? Alebo so všetkými, ale všeobecnými? A čo keď sa v prúde času zmenili spôsoby zmluvných vzťahov v zdravotníctve? Hovoríme o období 100-150 rokov. Ja som sa napríklad narodil do Zákona o zdraví ľudu, ktorý vydali v roku 1966 a ten hovoril v čase môjho narodenia, že… A vlastne ani neviem. A ako to bude, ach Boh a zdravotníctvo dajú, o takých 30-40 rokov?

Tak teda čím začať?

Začať by sme mohli napríklad tým, že v celej sústave zdravotníckych zákonov prestaneme používať slovo „písomný“ a začneme prísne rozlišovať dva jasné pojmy:

 • listinná podoba
 • elektronická podoba

Pretože ako nás učí Občiansky zákonník:

(4) Písomná forma je zachovaná, ak je právny úkon urobený telegraficky, ďalekopisom alebo elektronickými prostriedkami, ktoré umožňujú zachytenie obsahu právneho úkonu a určenie osoby, ktorá právny úkon urobila. Písomná forma je zachovaná vždy, ak právny úkon urobený elektronickými prostriedkami je podpísaný zaručeným elektronickým podpisom alebo zaručenou elektronickou pečaťou.

Zdroj: 40/1964 Zb. – Občiansky zákonník – SLOV-LEX
Share Button

PÁR SLOV K NOVELE ZÁKONA O LIEKOCH – PREDPISOVANIE LIEKOV ŠPECIALISTAMI

(URČENÉ PRE LEKÁRNIKOV)

Na poslednú chvíľu, minútu pred 12 prišiel jeden pozmeňujúci návrh k zákonu o lieku. Zabil som pol svojho produktívneho dňa snahou o vysvetlenie pozície pacienta po tejto právnej úprave.

Spoločnosť všeobecných lekárov stojí za týmto nápadom. Márne som predkladajúcej poslankyni prof. MUDr. Horváthovej vysvetľoval, OĽaNO si presadilo svoje. Lebo „sa to opiera o poznatky z praxe“.Našťastie sa mi podarilo aspoň:

 1. presadiť zmiernenie formulácii, takže špecialista môže poveriť všeobecného lekára *“pre každého pacienta“, *aby v jeho neprítomnosti lieky predpísal na jeho poverenie.
 2. znovunastoliť zachovanie ochrany lekární pred svojvôľou poisťovní nepreplácať lekárňam recepty z dôvodu chyby lekára. (§ 121 odsek 6 nemal podľa pôvodného návrhu už obsahovať tú časť o odporúčaní lekára)
 3. podarila sa mi sémantická oprava v texte, aby tam nebolo „…na druhú stranu preskripčného záznamu…“

Veľkú zásluhu na presadení úprav má aj naša poslankyňa za SaS Janka Bittó-Cigániková.Áno, je to zásadný zásah do preskripcie na Slovensku, aj to som pani profesorke vysvetľoval.

Nakoniec vždy dostanete, čo si zvolíte.

Opatrenie budem vyhodnocovať po 1/4 roku nasadenia, parametre už sú stanovené.


Celé si to budú musieť u seba umravniť sami lekári a poisťovne medzi sebou. My sme v lekárni z obliga, ešte viac ako inokedy príde k slovu §121 odsek 6. V jeho prípade som trval absolútne na tom, že nesmie byť žiadnym spôsobom zmenený, inak by to Janka Bittó Cigániková vetovala. A že ho navrhovali ošklbať práve o to „poverenie“.

Záverečné slovo

Osobne som presvedčený, že požadované ciele je potrebné riešiť úpravou iných častí v sústave zdravotníckych zákonov a hlavne vymáhaním už existujúcich pravidiel.

Tiež som presvedčený, že ide o zásadný zásah do systému preskripcie a ako taký má byť jeho legislatívny proces úplne iný.

eZdravie je tu minimálne 6 rokov, vytvoriť preskripčné záznamy v ambulantnom SW trvá, po rozhodnutí o indikácii konkrétnej účinnej látky, liekovej formy a dávkovania, 4 kliknutia počas 10 sekúnd….A my tu riešime problém neochoty ambulantných špecialistov vystaviť preskripčný záznam, ktorá má byť riešená vymáhaním existujúcich pravidiel, riešením neochoty pripojiť sa do eZdravia, neochoty poisťovne vymáhať koreláciu medzi vykonaným a vykázaným zdravotným výkonom, nastavených limitov preskripcie…

Máme tu 30 rokov SLK a SLeK, demokraticky volenú koaličnú vládu a v nej MZ, od roku 2004 poisťovne, asociácie zriaďovateľov, ale KONCEPČNÚ zmenu v predpisovaní liekov, KONCEPČNÚ zmenu v toku dát a informácii o preskripcii s dopadom na 5,5 milióna občanov. No OĽaNO si riešenie KONCEPČNEJ zemny predstavuje formou pozmeňovacieho návrhu podaného po očakávanom prejednaní základného zákona slovenskej farmácie.

Nuž, všeličo sa pomenováva a deje v laickej verejnosti inak, ako by sa malo.

Aby som nezabudol: Tú kravinu o voľnom výklade SPC sa mi podarilo na základe dohody na MZ z novely odpratať. (Bangladéš už je legenda.) Síce to ex-Krajči najprv hodil do koša, ale nakoniec „sa to stalo pána poslanca najobľúbenejšou myšlienkou“ a podal to on sám. O tom viac ale až nabudúce.

Share Button

Nenechajte sa posielať od lekára k lekárovi a späť len pre predpis lieku

Systém eZdravie zavádza jasné a zrozumiteľné pravidlo:

Čo indikuje špecialista, môže všeobecný lekár predpisovať postupne (po 3 mesiacoch) až 12 mesiacov „na odporúčanie odporného lekára“.

Začnime o tom, ako je váš zmluvný všeobecný lekár vašou ústredňou, vašim základným kontaktným bodom pre systém.

Kto vedie záznamy?

Zákon o zdrav. starostlivosti 576/2004 §19 (3).

„Zdravotnú dokumentáciu vedie ako celok všeobecný lekár. Iný ošetrujúci zdravotnícky pracovník vedie zdravotnú dokumentáciu v rozsahu ním poskytovanej zdravotnej starostlivosti.“

Kde vedie záznamy?

Zákon o zdrav. starostlivosti 576/2004

§ 20
(1) Zdravotná dokumentácia sa vedie v elektronickej zdravotnej knižke v národnom zdravotníckom informačnom systéme20ab) so zdokonaleným elektronickým podpisom zdravotníckeho pracovníka (ďalej len „elektronická zdravotná knižka“), ak odseky 2 a 3 neustanovujú inak. Obsahové náležitosti, členenie, rozsah zapisovaných údajov, okruh oprávnených osôb, poskytovanie a sprístupňovanie údajov z elektronickej zdravotnej knižky sú ustanovené v osobitnom predpise.20aa)

Zrada odseku 3:

(3) Zdravotná dokumentácia sa môže viesť u poskytovateľa v písomnej forme aj v prípade, že poskytovateľ z dôvodov hodných osobitného zreteľa nemôže viesť zdravotnú dokumentáciu v elektronickej zdravotnej knižke podľa odseku 1.

Čo je osobitný zreteľ? Nuž, tento odsek sa tam dostal na žiadosť lekárov, aby predsa len, keď sa nekamarádia s eZdravím a počítačmi, aby nemuseli používať to tie internety.

Ako sú záznamy všetky všeobecnému lekárovi prístupné?

§ 5 Elektronická zdravotná knižka


(6) Identifikačné údaje osoby a elektronické zdravotné záznamy z elektronickej zdravotnej knižky sa poskytujú

a) ošetrujúcemu lekárovi poskytovateľa všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti (ďalej len „všeobecný lekár“), s ktorým má osoba uzatvorenú dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti,23) v rozsahu podľa odseku 1 písm. a) a b) po zadaní rodného čísla osoby alebo bezvýznamového identifikačného čísla, okrem identifikačných údajov poskytovateľa lekárenskej starostlivosti, ktorý humánny liek, zdravotnícku pomôcku alebo dietetickú potravinu vydal, a údajov o cene vydaného humánneho lieku, zdravotníckej pomôcky alebo dietetickej potraviny z dispenzačných záznamov,

Rozsah podľa odseku 1 písmeno a) a b) je nakompletku celé a všetko. Vrátane záznamov iných lekárov, vrátane záznamov špecialistov.

Ešte poznámka na okraj: Všeobecný, u ktorého máte zmluvu má prístup k vašim záznamom aj bez vašej prítomnosti. Je to preto, že je to ten hlavný správca vašej dokumentácie. Nebojte sa, o každom takomto nahliadnutí je povinne vedený v zdravotnej knižke záznam. Takže ak by sa neoprávnene hrabal vo vašej dokumentácii, musel by vysvetľovať, vedelo by sa o tom.

Ako dlho môže platiť odporúčanie?

Zákon o lieku 362/2011

§ 119 Oprávnenie predpisovať humánne lieky, zdravotnícke pomôcky a dietetické potraviny

(11) Odborný lekár v odporúčaní všeobecnému lekárovi uvedie ako dlho má všeobecný lekár humánny liek predpísaný spôsobom uvedeným v odseku 5, zdravotnícku pomôcku alebo dietetickú potravinu pacientovi predpisovať; táto lehota nesmie presiahnuť 12 mesiacov

Zhrnutie

 1. Váš obvoďák vám napíše odporúčanie k špecialistovi
 2. Špecialista vás prehliadne, povie, že kontrola za 10 mesiacov vystaví vám predpis na lieky na 3 mesiace (na dlhšie nesmie byť na jednom recepte, ak by bolo, lekárnik nesmie vydať viac ako na 3 mesiace terapie)
 3. Zapíše záznam o vykonanom vyšetrení do vašej elektronickej zdravotnej knižky.
 4. Keď sa vám lieky minú, máte dve možnosti:
  • Zavoláte špecialistovi, ten si otvorí vašu elektronickú knižku, kde vidí len svoje záznamy, opýta, či sa vám nezmenil zdravotný stav a predpíše vám lieky na ďalšie 3 mesiace
  • Zavoláte svojmu obvoďákovi, ten si otvorí vašu elektronickú zdravotnú knižku, kde vidí všetky záznamy ako celok, vrátane záznamu od toto špecialistu. Skontroluje platnosť odporúčania (10-3= ešte 7 mesiacov) a predpíše vám lieky na 3 mesiace s príznakom „na odporúčanie odborného lekára“.
 5. Keď sa vám minú aj tieto, zas zavoláte svojmu všeobecnému lekárovi. Ten pozrie, skontroluje platnosť odporúčania (7-3=ešte 4 mesiace a predpíše vám lieky na 3 mesiace.
 6. Keď sa vám minú aj tieto, zas zavoláte obvoďákovi. Ten pozrie, skontroluje platnosť odporúčania (4-3= ešte 1 mesiac) a predpíše vám lieky na 1 mesiac a súčasne vás upozorní, že musíte osobne navštíviť špecialistu. Lebo prešlo 9 mesiacov od poslednej návštevy.
 7. O necelý mesiac navštívite špecialistu a ten vám zas… a tak dookola. Aj lekárnici musia z niečoho žiť.

Pacient je pod kontrolou, všetci vidia kto čo predpísal. dokonca aj lekári vidia, čo si pacient naozaj vybral postupne v lekárňach (nevidia v ktoých), keďže súčasťou zdravotnej dokuemntácie je aj zápis o výdaj liekov, teda zrealizovaní receptov.

Výsledok

Stabilizovaný pacient sa neponeviera po lekároch, nevysedáva po čakárňach a špecialiti sa môžu venovať pacientom.

Je len a len plne v moci špecialistov, či naplno využijú 12 mesačnú lehotu pre predpisovanie liekov formou „odporúčania odborného lekára“. Vždy môžu vzhľadom na povahu pacienta a jeho choroby skrátiť tento interval na pol roka či len 3 mesiace.

Rok pandémie ukázal, že je tu mnoho a mnoho pacientov, ktorých lekár naozaj nemusí vidieť každý mesiac len kvôli vykázaniu úhrady poisťovni a predpísaniu receptu. Samozrejme, sú pacienti, na ktorých zdravotný stav je potrebné dozerať častejšie.

A naopak, legislatíva definuje pohodové lehoty, aby sa pacient nestal rukojemníkom a jeho život sa nepremenil na neustále vysedávanie v čakárni a mesiac čo mesiac návštevy lekára len pre papier či potvrdenie nezmeneného zdravotného stavu. Legislatíva je nastavená…

Share Button