Úspešná reforma je, keď ukradnete pacientovi peniaze na jeho liečbu

Najnovšia reforma liekovej politiky dopadla zas rovnako.

Máme menej liekov za viac peňazí a v horších podmienkach

Pred pár dňami sme sa dozvedeli, že veď na výnimky ani netreba toľko peňazí, lebo veď lieky sa presunuli z jedného riadka do druhého.

Druhá vec, bez ktorej by nám ani neprešiel zákon cez ministerstvo financií, bolo stropovanie výdavkov na výnimky na úrovni 3,9 % zo zdrojov na lieky. Po vydaní vyhlášky to bolo na úrovni okolo 55 miliónov eur, čo nie je málo, keď zoberieme do úvahy, že drvivá väčšina najdrahších výnimkových liekov už vstúpila alebo vstupuje do kategorizácie vrátane liekov na karcinóm prsníka.

Zdroj: Zdravotnícke noviny; 18/2023; 04/05/2023; s.: 1,4; Monika Toporcerová ; Zaradenie: titulná strana, rozhovor

A to len a len vďaka reforme, ktorá naplnila požiadavky MF na zlepšenie transparentnosti pri cenotvorbe liekov.

Ok, tak túto úvahu vezmem za bernú mincu. Nastal presun z chlievika do chlievika plus prídu nové lieky, ktoré sa ešte nepoužívali a celé to bude transparentné, slovom budeme mať modernú liekovú politiku.

Už v dôvodovej správe pre vládu vidíme, že kým výnimky mali poklesnúť za 3,5 roka o 137,4 milióna eur, naopak v chlieviku kategorizovaných liekov mali výdavky na lieky vzrásť za 3,5 roka o 349,3‬ milióna eur.

Zatiaľ dobré, že? Presun z chlievika do chlievika a nejaký nárast vďaka novým, doteraz nedostupným.

Na výnimky bolo ministerstvu financii sväto-sväte sľúbené, že sa minie za rok 2023 len 3,9% z celkových výdavkov na lieky. To vlastne zodpovedá akémusi zastropovaniu prípadne dokonca znižovaniu peňazí na výnimky. Akurát sa peniaze na lieky na výnimky na celý rok roku 2023 minuli v máji 2023. Že by k presunu z chlievika do chlievika nenastalo?

Nárast nákladov na lieky za prvé dva mesiace je +15 až +18% (bez výnimiek). Keďže kategorizácia znamená pevné štátom nastavené ceny, nepomyslite na infláciu. Tých +15 až +18% sú náklady, ktoré muselo priniesť niečo nové, čo sa objavilo v chlieviku kategorizácia a predtým tam nebolo, teda lepšie dostupné inovatívne lieky.

Moment, hovoríte inovatívne? Španieli na svojich dátach (lebo ich majú a nezapierajú ich), analyzovali, že 55% moderných drahých liekov neprináša nič lepšie ako doteraz používaná liečba, akurát to stojí viac. Je to ako skratka po dlhšej a horšej ceste.

Moment, hovoríte, že úspešne zaradené? Ako vieme, že úspešne, keď uzavretie zmlúv podmieňujúcich zaradenie do kategorizácie je tajný proces? Nik nevie, či zmluvy na zľavy sú pre Slovensko aspoň porovnateľne výhodné ako v ostatných krajinách EU. Nik to nesmie ani vedieť, lebo obsah týchto MEA zmlúv je tajný.

Moment, hovoríte jednoduchšie sprístupnenie pacientom? Súčasťou takzvaného „indikačného obmedzenia“, teda slovného vymedzenia ako, komu a na akom pracovisku môže byť daný liek indikovaný je aj veta: „Hradená liečba podlieha predchádzajúcemu súhlasu zdravotnej poisťovne.“. Áno, aj lieky zaradené do kategorizácie vyžadujú súhlas zdravotnej poisťovne. To vám akosi zabudli povedať.

Takže ako je to s tou liekovou reformou?

Pri jej plánovaní preukázateľne nevedeli o čom budú robiť reformu a po jej presadení toto potvrdil aj jej autor.

No ani ja, ani nikto iný z tímu na MZ a vonkoncom nikto z tímu na MF nedokáže reálne odhadnúť, ako sa bude v danom roku vyvíjať lieková politika, aké budú špeciálne potreby pacientov...
Zdroj: Zdravotnícke noviny; 18/2023; 04/05/2023; s.: 1,4; Monika Toporcerová ; Zaradenie: titulná strana, rozhovor

Reforma zaviedla povinnosť uzavrieť dohodu o zľave, ale v tajnom režime, takže skontrolovať prácu tohto tímu sa nedá. Personálne náklady na ten tím sa už míňajú.

Cieľom reformy bolo zbaviť sa netransparentného výnimkového procesu a tak boli zavedené netransparentné MEA zmluvy v tajnom režime ako ústupok farmabiznisu.

Plán rozsahu presunu z chlievika výnimiek do chlievika kategorizácie sa nepodaril naplniť. V chlieviku „na výnimku“ stále ostáva strašne veľa liekov, čoho dôkazom je, že plánovaný ročný rozpočet na výnimky je vyčerpaný za 5 mesiacov.

Po prvých 9 mesiacoch behu liekovej reformy táto porodila prvé skutočné dáta o dopade reformy na rozpočet na lieky, na zdravotnícky rozpočet a rozpočet štátu ako celok.

Tieto dopady sú nasledovné:

  • Zhavarovalo finacovanie liečby veľkej skupiny pacientov, lebo za 4 mesiace sme vyčerpali všetky peniaze vyčlenené na výnimky a zastupujúci zástupca ministra povedal, že citujem: „Financie sú veľmi napäté a už nie je viac zdrojov,“ povedal tento týždeň prvý štátny tajomník ministerstva zdravotníctva Michal Palkovič. Peniaze na lieky na výnimku už poisťovniam takmer došli – SME
  • Poisťovne hlásia, že za 2 mesiace roku 2023 preplatili za lieky o +15% až +18% toho, čo v roku 2022. Ak to ostane takto do konca roka, tak to je je cca +150 miliónov za rok 2023 a tieto peniaze nie sú v rozpočte zdravotníctva.
  • Zachrániť to môžu len a len úspory z príchodu generík a biosimilárii. Tie boli ale naplánované na rok 2023 vo výške 35,7 milióna. Stále nám tu niekde lieta chýbajúcich 120 miliónov.
  • Celá reforma mala za 3,5 roka v oblasti inovatívnych liekov urobiť -137,4 a +349,3, teda 211,9 milióna do plusu. Aktuálna bilancia je, že reforma za 9 mesiacov minula 60% toho, čo mala stáť za mesiacov 42.

Len na pripomienku, keď bude autor liekovej reformy obhajovať svoje dielo nejakými číslami, toto sú jeho vlastné slová:

No ani ja, ani nikto iný z tímu na MZ a vonkoncom nikto z tímu na MF nedokáže reálne
odhadnúť, ako sa bude v danom roku vyvíjať lieková politika, aké budú špeciálne potreby
pacientov.
..

Áno, má pravdu, tá reforma presne tak vyzerá. Ako by ju robil slepý s jednookou.

Nie, takto sa lieková reforma nerobí a už vonkoncom je neprijateľné, aby tí, čo liekovú politiku 3 roky kurvili, boli pozvaní do tímov, ktoré ju majú opravovať.


Kontext:

Za moje účinkovanie v oblasti liekov je to už druhá, úplne rovnaká havária na úplne rovnakom mieste.

Náklady za drahé lieky na úrovni 41 miliónov eur ročne nahradí nákladmi v hodnote 135 miliónov eur ročne na tie isté lieky pre tých istých pacientov.  Navýšenie výdavkov na drahé lieky, dodávané zväčša firmami združenými v Asociácii inovatívneho farmaceutického priemyslu, o cca 90 až 100 miliónov eur sa dá jednoznačne považovať za úspech autorov novely zákona o úhradách liekov hodné osobitného zreteľa.

Source: Ex-ex-Drucker rozvrátil financovanie liekovej politiky – Kaľavská pokračuje v tomto rozvrate za 135 miliónov eur | Martin Pilnik – liberálny politik, lieková politika a elektronizácia zdravotníctva

Základom všetkého je matematika. Matematika slovenského zdravotníctva dnes znie takto:

Ak to nemeriame, nemôžeme to riadiť a už vonkoncom to nemôžeme reformovať. Inak to skončí vyhodením peňazí von oknom, pod ktorým stojí inovatívny farmaceutický priemysel.

A autor reformy sa k tomu cucaniu si dát z prsta pri jednaní s MF o podpore reformy ešte verejne prizná…

Share Button