Ministerstvo vnútra má skvele fungujúci elektronický archív?

Otáznik v nadpise je výzvou pre našu vládu, aby sa pochválila s elektronizáciou štátnej správy.  Mohli by to urobiť napríklad na projekte Elektronický archív Ministerstva vnútra SR

Veď posúďte sami, ako sa na tom projekte narobili.

Predpokladaná hodnota zákazky bola navrhnutá na  5 200 000 EUR bez DPH. Nakoniec sme ušetrili 45176,52€ vďaka súťaži o cenu.  To je o celých 0,86% menej ako predpokladal štát.

Pričom súčasťou zadania projektu a teda v cene projektu bola aj špecifikácia požiadaviek, ktorú mal podľa harmonogramu dodať dodávateľ do 5 dní po podpise zmluvy. Táto etapa sa na celkovej cene podieľala hodnotou 650 329€.

Áno, priatelia. Dodávateľ za vyše pol milióna eur napísal ministerstvu vnútra špecifikáciu až potom, ako vysúťažil podľa tejto špecifikácie projekt v hodnote vyše 5,2 milióna eur.

Informácia o výsledku verejnej súťaže

Na webe Úradu pre verejné obstarávanie si môžeme prezrieť, ako sa o tento archív súťažilo:

Predmet zákazky: Elektronický archív Ministerstva vnútra SR
Druh postupu: užšia súťaž
Označenie v OJ: 2014/S 113-199022 zo dňa 14. 6. 2014
Označenie vo VVO: č. 114/2014 pod zn. 10801 – MUS zo dňa 13. 6. .2014

Úspešný uchádzač – prvý v poradí: IBM SLOVENSKO spol. s.r.o., Apollo II, Mlynské Nivy 49, 821 09 Bratislava 5 154 823,48 € bez DPH
Druhý v poradí, prvý neúspešný uchádzač: ANEXT a.s. Hurbanovo nám. 3, 811 06 Bratislava, Disig, a.s., Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava – skupina dodávateľov 5 154 826,48 € bez DPH

Rozdiel v súťaži bol práve 3€. Dve firmy podali nezávisle na sebe ponuky s rozdielom presne 3€ v hodnote zaokrúhlenej na 2 desatinné miesta.

Dodatky k zmluve – harmonogram

Dodatok č. 1 k zmluve o dielo rieši sa hlavne harmonogram. Prvé kroky mali byť vykonané 5 dní po podpise zmluvy (02/2015) a táto etapa mala trvať do 06/2015.  Posledný dátum  sa týka školení a ten je 10/2015.

Dodatok č. 4 k zmluve o dielo (uverejnené 26. 11. 2015) rieši posun termínov. školenia, ako posledná činnosť je naplánovaná na 12/2015. Podľa webu MVSR bol dodatok podpísaný 30.11.2015.

Dodatok č. 3 k zmluve o dielo (uverejnené 22.12.2015) rieši posun termínov. Školenia majú termín 11/2015.  Áno, je to tak, dodatok k zmluve č. 3 bol uverejnený neskôr ako dodatok č. 4. Podľa webu MVSR bol dodatok podpísaný 29.10.2015.

Dodatok č. 5 k zmluve o dielo  (uverejnené 22.12.2015) rieši zas posun termínov. Školenia majú termín 02/2016.  Áno, je to tak, dodatok k zmluve č. 3 bol uverejnený neskôr ako dodatok č. 4. Podľa webu MVSR bol dodatok podpísaný 30.12.2015.

Záverečný účet

Záverečný účet (uverejnené 14.1.2016) bol na sumu 4 469 494,48 € bez DPH.  Suma za faktúry vystavené od 01.07. 2015 do 31.12.2015 FA_182549 – 2 073 814,18 Eur FA 182501 – 822 394,80 Eur FA 183997 – 2 347 184,40 Eur FA 184 044 – 120 000 Eur

Asi tam chýbala fakturácia za tie školenia, ktoré sa mali konať vo februári 2016.

K dispozícii sú dva akceptačné listy na Analýzu. Prvý je na návrh riešenia za 927993,50€, potom za Vývoj a implementáciu za 1027993,50€. Druhý akceptačný list sa týka externého manažmentu za 100 000€.

Iné akceptačné listy Úrad pre verejné obstarávanie na webe nezverejnil.

V prvom polroku 2016 je z dátumom 6.7.2016 k dispozícii informácia o uhradenom plnení na  685 329,00€ bez DPH za obdobie od 1.1.2016 do 30.06.2016.  Tým bola naplnená vysúťažená suma do posledného centu.

Celkovo sme sa zabavili za 8 222 616,48 EUR bez DPH

V rámci prioritnej osy 1 eurofondového Operačného programu Informačná spoločnosť bolo pridelených Ministerstvu vnútra SR z eurofondov 14. 5. 2013 v projekte Elektronický archív Ministerstva vnútra SR 10 miliónov eur (s DPH). (K tomu dostalo niekedy v marci 2016 MVSR k dispozícii 822 394,80 € na projekt Elektronický archív Ministerstva vnútra SR-fáza 2. )

Po pridelení peňazí z Operačného programu je ich prijímateľ povinny ich minúť náležitým spôsobom, poväčšine vysúťažiť. Takže aj v tomto prípade následne prebehlo verejné obstarávanie a 18.2.2015 bola podpísaná s IBM zmluva o dielo v hodnote 5 154 826,48 € bez DPH

A zmluva o dodaní tovaru – HW serverov, počítačov a SW v celkovej hodnote 3 067 790,00 EUR bez DPH od firmy Aliter Technologies, a.s. Toto bolo súťažené vrámci rámcovej zmluvy kedysi v roku 2013. V súvislosti s projektom Elektronický archív MVSR bola uzavretá realizačná zmluva na tých vyše 3 miliónu eur.

To dohromady dáva 8 222 616,48 EUR bez DPH.  Zmluvou a dodávkou HW+SW serverov sa v tomto článku nezaoberám. Ale nesmieme zabúdať, že to patrí do celkového riešenia. A naopak, zmluva s IBM na elektronický archív je zmluvou na čistý vývoj riešenia.

Táto zmluva s IBM bola po finančnej stránke plne naplnená.  Tak aspoň hovoria finančné dokumenty na webe Úradu pre verejné obstarávanie.

Chýbajú však dokumenty – akceptačné listy napríklad na fázu Testovania či na fázu Školenia. Chýbajú tam akceptačné listy na časť fakturovaných súm v roku 2015 a za rok 2016 nie je k dispozícii žiaden akceptačný list.

Z ostatného dostupného dodatku č. 5 je zrejmé, že dodávka „školení“, teda poslednej fázy projektu mala prebehnúť vo februári 2016.

Asi prebehlo. Zamestnanci Ministerstva vnútra SR, podriadení najlepšiemu ministrovi vnútra akého sme kedy mali, to isto-iste potvrdia.

Suma uhradených plnení je kompletná, archív funguje

Ministerstvo vnútra pod vedením najlepšieho ministra vnútra má k dnešnému dňu k dispozícii plne funkčný elektronický archív.  Chýbajú síce nejaké dokumenty, ako akceptačné listy na ostatné činnosti na základe ktorých bola dodávateľská firma oprávnená fakturovať. Ale to sú len detaily.

Bolo by zaujímavé vidieť, ako funguje Elektronický archív ministerstva vnútra. Mohli by sa pochváliť, akú skvelú vec máme.

My občania by sme mohli byť právom hrdí na to, ako skvele tento elektronický archív funguje. Koľko peňazí vďaka tomu ročne usporíme. Koľko ton papiera a teda lesov sa ušetrí.

No veď to poznáte. 

Doložka čistej úprimnosti

Úprimne – ja naozaj predpokladám len to najlepšie. Naozaj a úprimne som presvedčený, že sme tých 5 154 823,48 € bez DPH minuli účelne, zmysluplne a naozaj ten projekt má presne takúto hodnotu. Úprimne som presvedčený, že tak 2-3 roky nebude potrebné do neho investovať žiadne programátorské práce a jediné výdavky budú za servisné činnosti dohľadu.

Ak by som bol poslanec, požiadal by som v rámci interpelácie ministra vnútra o možnosť návštevy a predvedenia tohto funkčného celku. Aby mohla vyniknúť skvelá práca jeho a hlavne jeho podriadených na tomto projekte.  Tým by som mohol pomôcť tejto vláde, aby mohli byť naši občania na ňu hrdý.

Kvalitné riadenie odborníkmi zo strany Smer

Posúvanie termínov? Štúdia uskutočniteľnosti je už z roku 2012. Obstarávanie – výber dodávateľa prebehol 14.6.2014. Dodávateľ si v prvej zmluve trúfol dodať projekt za 8 mesiacov. Posledná platba – doplatenie celej sumy prebehlo počas prvého polroka 2016. 

Súťaže sa zúčastnili dvaja – IBM a ANEXT – s cenami rozdielnymi presne o 3€ pri celkovej cene 5 154 823,48 € bez DPH.  Vďaka elektronickej aukcii na dodávku elektronickej archivačnej technológie sme ušetrili  celých 0,86% predpokladaných prostriedkov

Museli si vypýtať peniaze z ďalšieho programového obdobia, aby mohli uhradiť poslednú fázu projektu (testovanie a nasadenie).

Celkové výdavky pokryli alokovaných celkových skoro 11 miliónov skoro bezo zbytku.

Peniaze boli vyplatené všetky, akceptačné listy chýbajú na 2/3 činností.

Zadanie projektu bolo súčasťou vysúťaženého projektu.

Úlohou elektronického archívu Ministerstva vnútra je:

Predmetom zákazky je „Elektronický archív Ministerstva vnútra SR“ (ďalej len IS EA), ktorý bude centrálnym úložiskom všetkých archívnych záznamov a svoju funkcionalitu bude svojím používateľom sprístupňovať cez vzdialený prístup používateľského rozhrania. Súčasťou predmetu zákazky bude aj dodávka a inštalácia SW licencií a HW.

A tuto hľa to je. Podal som si žiadosť na prístup, takže testovanie, čo sme to za tých 10 miliónov eur dostali, to si dáme už čoskoro.

Share Button

Názor na “Ministerstvo vnútra má skvele fungujúci elektronický archív?”

Komentáre sú zakázané.