Archívy značky: Elektronická komunikácia

Elektronická komunikácia – vlastne žiadne zlyhanie orgánu verejnej moci

Ako firma aj ako občan mám zriadené e-schránku na protály slovensko.sk a aktivovanú na doručovanie.  Ukážeme si najprv aktuálne platný právny rámec a potom náraz do reality.

Bude to smutné čítanie.

Právny stav

Vo FAQ na stránkach celého projektu eGovermentu (PDF) sa píše:

Kto je orgánom verejnej moci ? Orgánom verejnej moci je v podstate každý štátny orgán (napr. ministerstvo), orgán územnej samosprávy (napr. obecný úrad), verejnoprávna inštitúcia (napr. Sociálna poisťovňa), osobitné typy funkcií „štátom delegovaných právomocí“ (osoba, ktorej osobitný zákon zveril výkon verejnej moci, napr. notár) a za istých okolností orgán záujmovej samosprávy (napr. profesijné združenia). Ucelený zoznam orgánov verejnej moci ale neexistuje.

Orgán verejnej moci však vykonáva verejnú správu primárne elektronicky, pričom musí v závislosti na žiadateľom zvolený postup zvoliť adekvátny spôsob komunikácie (napr. žiadosť listinne – odpoveď listinne) a ak má žiadateľ aktivovanú elektronickú schránku, orgán verejnej moci automaticky doručuje do tejto schránky.

Z hľadiska elektronického doručovania zákon o e-Governmente ustanovuje automatickú aktiváciu elektronickej schránky orgánov verejnej moci okamžite pri jej zriadení.

Ak vznikla právnická osoba PRED účinnosťou zákona o e-Governmente, má povinnosť nechať si aktivovať elektronickú schránku ihneď ? Nie, na takúto právnickú osobu sa vzťahuje prechodné obdobie 18 mesiacov od účinnosti zákona, t.j. aktivovať si ju musí najneskôr do 1. mája 2016 (kedy jej bude aktivovaná
automaticky).
Mimochodom: Celý portál informatizácia.sk je jedno veľké obludné smutné neaktualizované vyhodenie kopy peňazí. A stratených príležitostí a umretých ambícii mnohých šikovných ľudí.

Zákon 305/2013 o elektronickej komunikácii:

Výber zaujímavých paragrafov:

§ 17
Základné ustanovenia
(1) Orgán verejnej moci je povinný uplatňovať výkon verejnej moci elektronicky podľa tohto zákona, pričom túto povinnosť nemá, ak ide o úkony v konaní o právach, právom chránených záujmoch alebo povinnostiach osôb,
§ 28
(1) Elektronické podanie, vrátane príloh, má rovnaké právne účinky ako návrh na začatie konania, žaloba, žiadosť, sťažnosť, vyjadrenie, stanovisko, ohlásenie alebo iný dokument, vrátane príloh, ktoré sa podľa osobitného predpisu podávajú alebo doručujú orgánu verejnej moci v listinnej podobe.
(2) Elektronický úradný dokument, vrátane príloh, má rovnaké právne účinky ako rozhodnutie, žiadosť, vyjadrenie, stanovisko alebo iný dokument, vrátane príloh, ktoré podľa osobitného predpisu vydáva, oznamuje alebo doručuje orgán verejnej moci v listinnej podobe.

§12 ods. 4:  Elektronickú schránku zriadi správca modulu elektronických schránok

a) bezodkladne po tom, ako sa dozvie o vzniku orgánu verejnej moci, právnickej osoby a zapísanej organizačnej zložky, ak ide o ich elektronickú schránku,

§12 ods. 8: Správca modulu elektronických schránok zverejňuje na ústrednom portáli zoznam adries elektronických schránok orgánov verejnej moci a adries elektronických schránok podľa odseku 6 a zabezpečuje jeho prepojenie s modulom elektronických schránok tak, aby pri vytváraní elektronickej správy bol poskytnutý aj zoznam týchto adries.

§60 odsek 7:  Orgán verejnej moci je povinný splniť podmienky podľa § 4 ods. 5 do 1. marca 2017.

§ 4 ods. 5 znie: Orgány verejnej moci zabezpečujú, aby prístupové miesta, spoločné moduly a agendové systémy v ich správe boli vybudované spôsobom, ktorý umožní výkon verejnej moci elektronicky elektronickými prostriedkami v celom rozsahu a v každom štádiu bez toho, aby bol potrebný akýkoľvek osobný kontakt alebo listinný kontakt medzi orgánom verejnej moci a osobou, ktorej sa výkon verejnej moci elektronicky týka, vrátane zabezpečenia ich prístupnosti pre osoby so zdravotným postihnutím.

§60 odsek 10: Správca modulu elektronických schránok aktivuje elektronickú schránku orgánu verejnej moci zriadenú podľa odseku 9 súčasne s jej zriadením. Správca modulu elektronických schránok aktivuje elektronickú schránku právnickej osoby a zapísanej organizačnej zložky zriadenú podľa odseku 9 1. augusta 2016. Ak právnická osoba a zapísaná organizačná zložka požiada správca modulu elektronických schránok o aktiváciu elektronickej schránky pred 1. augustom 2016, správca modulu elektronických schránok tejto žiadosti vyhovie; ustanovenie § 13 ods. 3 sa použije primerane.

Realita

Sociálna poisťovňa mi poslala papierový list – ostal nevyzdvyhnutý.

Moja telefonická otázka: Prečo mi prišiel papierový list, keď mám aktivovanú schránku pre doručovania?

Odpoveď:  A to my máme ako vedieť, že to máte aktivované? To musíme zistiť u vedúcej, lebo my to musíme posielať doporučene do vlastných rúk. Vy ste prvý prípad.

Nasledovala telefonická odpoveď:  “ V zmysle zákona 461/2003 par. 212 o soc. Poistení musia doručovať poštou. A tak aj budú.“

Finito, bez diskusie. 

Z celkovej komunikácie som získal dojem, že existuje zásadné nepochopenie toho, že schránka na slovensko.sk nie je obyčajný e-mail.

V schránke na slovensko.sk nie je k dispozícii zoznam zoznam adries elektronických schránok  tak, aby pri vytváraní elektronickej správy bol poskytnutý aj zoznam týchto adries. Čo je v rozpore s §12 ods.8.  Preto som musel na Sociálnu poisťovňu – jej príslušnú pobočku telefonovať.

Sociálna poisťovňa nemá na svojom webe elektronickú podateľňu v zmysle zákona  č. 305/2013. A tak sa im nedá podať sťažnosť v súlade so zásadami eGov.

Súčasťou informačného systému eGovernmentu má byť aj povinné informovanie orgánov verejnej moci o tom, či daný subjekt má schránku aktivovanú. Táto povinnosť stratí u právnických osôb na význame k 1. augusta 2016, kedy budú mať všetky právnické osoby povinne aktivované schránky.

Suma sumárum

Sociálna poisťovňa má mať aktivovanú svoju elektronickú schránku spĺňajúcu pravidlá eGov a má sa sama zaujímať či ten, komu odosiela podania už náhodou nemá aktivovanú dátovú schránku. Po 1.auguste 2016 musí posielať podania právnickým osobám automaticky v elektronickej podobe.

No vlastne nič z toho nemusí. Stále je tu prechodné ustanovenie zákona, ktoré ucelenú čisto elektronickú komunikáciu do 1. marca 2017 ponecháva na ľubovôli orgánu verejnej moci.

Že tá ľubovôľa je dnes reprezentovaná totálnou ignoráciou povinností a postavená na primitívnej výhovorke – technické prostriedky neumožňujú – to je príznak dnešnej doby.

Som presvedčený, že moja firma mala už dnes dostať pozdrav od Sociálnej poisťovne v elektronickej podobe do schránky na portál slovensko.sk. Rovnako ako možno desiatky ostatných firiem, ktoré si už dobrovoľne aktivovali elektronickú schránku pre doručovanie.

  1. zákon platí a prikazuje elektronickú komunikáciu
  2. aj ja už skoro rok dokážem poslať textové podanie cez portál slovensko.sk podĺa zákona
  3. schránku majú už roky zriadenú, ZEP sa vydáva tiež roky
  4. podanie Sociálnej poisťovne je obyčajný textový dokument

Ešte tak na Slovensku vymôcť svoje práva bez toho, aby sa človek vystavil odvete v podobe hlúpej šikany štátnych orgánov.

Ako poslanec za SaS by som sa na projekty eGovernmentu špeciálne zameral, hlavne z pohľadu funkčnosti a prístupnosti pre občana a malého podnikateľa.

Kto príde, po ministrovi zdravotníctva, do NR SR s prosíkom, aby mu predĺžili lehoty na implementáciu elektronizácie štátnej správy?

 

Share Button

Fungujú vôbec e-známky a e-schránky?

Prichádzajú indície, že elektronické diaľničné známky sú jeden veľký marketingový blaf. Zdá sa, že neexistuje funkčný kontrolný systém. Zdá sa, že jedinou ako-tak funkčnou časťou systému je predaj elektronických známok.  A potom už len veľké čierne prázdno.

Ak náhodou niekto videl reálne, teda hmatateľné, ukážky kontroly platnosti diaľničných známok, či nebodaj niekto obdržal pokutu, celkom by sa mi páčilo, keby sa mi ozval.

Viete, taká exkurzia, spoločná hliadka policajtov a novinárov, ktorí by nakamerovali, ako v reálnom čase nejaký bazmeg v policajnom VW prečíta značky okoloidúcich vodičov a skonfrontuje zakúpenie elektronických diaľničných známok.

Naozaj ma zaujíma, či systém diaľničných známok skutočne funguje. Lebo doterajšie indície hovoria o jedno veľkom tichu.

Elektronizácia a slovensko.sk

Pred viac ako 30 dňami som písal pomocou elektronickej schránky na doručovanie slovenskému Štatistickému úradu. Nič neodpovedali.

Živnostenský úrad mi posielal zas len papierový doporučený list.

Pred niekoľkými mesiacmi som sa chcel pokúsiť si elektronicky prehlásiť firemné auto z lízingovky na firmu po skončení lízingu. Nepodarilo sa to.

Napriek tomu, že elektronickú schránku už mám aktivovanú na doručovanie.  A už som niekoľko firemných zmlúv podpisoval ZEP-om z eID (občianskeho preukazu).

Celkom by ma zaujímalo, ako je na tom štátna správa. Číta vôbec niekto správy v elektronických schránkach?

Viete, takú novinársku exkurziu, video reportáž, ako pracovníci vstupujú do svojho rozhrania elektronických schránok, ako funguje vybavovanie podaní, ako sa presúvajú podania po jednotlivých pracoviskách, aby na ne odpovedal ten správny úradník.

Priatelia, podarilo sa vám vykonať nejaký úkon pomocou eID teda elektronického občianskeho preukazu?  Teda okrem komunikácie s Daňovým riaditeľstvom. Tí to mali zmáknuté už pred viacerými rokmi.

Ako sú na tom obce s prijímaním podaní do oficiálnych elektronických schránok? Áno, termín majú ešte ďaleko , ale nehovorte mi, že sa na Slovensku nenájde aspoň jedna, ktorá by bola hyperaktívna a už fungovala.

Kam sa hrabú pocity

Ja mám totiž taký akýsi pocit niekde v zadnej časti mozgovne, že v oboch prípadoch ide len o čistú potemkinovskú dedinu. Pekne namaľovaný predok, ale zázemie -teda to, čo robí tie služby skutočne funkčné – neexistuje.  Že v zázemí štátu je jedno veľké čierne prázdno.

Že to nikto nikdy nevidel.

Tak, čo? Ja sa isto-iste mýlim v svojich tušeniach a pocitoch. A všetko skvelo funguje. Ale viete ako  to je s nami lekárnikmi-optimistami? Kým neuvidím, neuverím. A pritom tak málo stačí.

Čo vy na to, novinári? Čo vy na to moji poslanci, čo ste ma predbehli na kandidátke SaS? Leto sa blíži, uhorková sezóna by tohto roku mohla byť v znamení slovensko.sk.

Keby som bol poslancom, jeden môj asistent by už na analýze fungovania elektronizácie Slovenska pracoval. Virtuálny priestor je pre mňa druhým domovom už roky.

Share Button