Archívy kategórie: Zdravotníctvo

HTA na slovenský spôsob ante portas Národnej rady

Nuž a tento odbor, čo by chcel byť samostatným úradom dnes mlčí v zásadnej veci – zhodnotenie farmakoekonomickej efektivity jednotlivých vakcín proti Covid-19.

Toto je ukážkový príklad, kde práve HTA agentúra, to ten úrad, ktorý má šetriť peniaze pri dosahovaní rovnakých medicínskych úžitkov, má prinášať analýzy a hodnotenia.

A čo testovanie a jeho ekonomické parametre? Veď to je bezprecedentné vynakladanie financií solidárnych plátcov na jeden jediný výkon, na jednu jedinú diagnózu.

Pamätáte? Už v septembri 2020 som upozorňoval, že keby bolo plošné testovanie liekom, nikdy by nemohlo byť nasadené v danej podobe, lebo hrubo až brutálne presahuje hranice farmakoekonomickej efektivity akéhokoľvek lieku.

Kde nič, tu nič, lebo to by bolo o matematike, bolo by to o komplikáciách v politickej reputácii, možno by to mohlo priniesť aj nejaké nepríjemné trestnoprávne otázky. Namiesto toho nám tu potichúčky pláva legislatívnym procesom absurdne bizardný návrh na zavedenie etického a morálneho rozhodovania o úhradách liekov z dielne religionistu pána Staňáka v gescii ŠT I.

Keďže, po odchode ex-Krajčiho, je neudržateľné postaviť to na etickom a morálnom princípehodnotení liekov, prišiel religionista pre zmenu s upozadením až ignoráciou ekonomických aspektov terapie.

Skúste si to predstaviť, ako elektromobil bez bŕzd, veď rekuperácia.

Snáď sa v tretej iterácii konečne dostaneme k skutočnej úlohe HTA – byť tým odporne spravodlivým, kto povie, že za rovnaké peniaze môžeme zachrániť tamtoho a nie tohto.

Ja viem, nikto to nechce počuť, tisícnásobne to nechcú počuť politici s marketingom a populizmom miesto krviniek. No prírodné vedy neokabátite, aj keby to odbornosť mamička povedala. Vždy vás dobehne „skúška pacientom s cystickou fibrózou“.

Že je plošné Ag testovanie na matovičov spôsob neobhájiteľné plytvanie s neobhájiteľnou hodnotou za peniaze, že je oteckov spôsob úhrady injekcie za 2 milióny eur neobhájiteľný, to je to, čo je výstupom HTA hodnotenia.

To čo si pre seba navrhol MA. Michal Staňák, Dr. phil, AKC, by zabilo tisícky pacientov na ne-sexi diagnózy, len preto, že majú ne-sexi diagnózy.

Viac v mojom pôvodnom hodnotení pôvodného návrhu, ktorý sa zmenil tak akurát v tom, že priame čísla sa zamaskovali ako násobky priemernej mzdy. (mimochodom, tých je niekoľko

Viete priatelia, ja by som chcel mať nekonečný rozpočet na zdravotníctvo. Ach ako by som, to chce. Namiesto toho máme k dispozícii 5,5 miliardy eur na všetko od platov sestier až po lieky. Ak sa mám vedieť pozrieť do očí komukoľvek, musím sa opierať o nedeliteľnú dvojicu farmako-ekonomický prínos pre pacienta. Pri konečnom rozpočte je to jediné spravodlivé riešenie.

Share Button

Nenechajte sa posielať od lekára k lekárovi a späť len pre predpis lieku

Systém eZdravie zavádza jasné a zrozumiteľné pravidlo:

Čo indikuje špecialista, môže všeobecný lekár predpisovať postupne (po 3 mesiacoch) až 12 mesiacov „na odporúčanie odporného lekára“.

Začnime o tom, ako je váš zmluvný všeobecný lekár vašou ústredňou, vašim základným kontaktným bodom pre systém.

Kto vedie záznamy?

Zákon o zdrav. starostlivosti 576/2004 §19 (3).

„Zdravotnú dokumentáciu vedie ako celok všeobecný lekár. Iný ošetrujúci zdravotnícky pracovník vedie zdravotnú dokumentáciu v rozsahu ním poskytovanej zdravotnej starostlivosti.“

Kde vedie záznamy?

Zákon o zdrav. starostlivosti 576/2004

§ 20
(1) Zdravotná dokumentácia sa vedie v elektronickej zdravotnej knižke v národnom zdravotníckom informačnom systéme20ab) so zdokonaleným elektronickým podpisom zdravotníckeho pracovníka (ďalej len „elektronická zdravotná knižka“), ak odseky 2 a 3 neustanovujú inak. Obsahové náležitosti, členenie, rozsah zapisovaných údajov, okruh oprávnených osôb, poskytovanie a sprístupňovanie údajov z elektronickej zdravotnej knižky sú ustanovené v osobitnom predpise.20aa)

Zrada odseku 3:

(3) Zdravotná dokumentácia sa môže viesť u poskytovateľa v písomnej forme aj v prípade, že poskytovateľ z dôvodov hodných osobitného zreteľa nemôže viesť zdravotnú dokumentáciu v elektronickej zdravotnej knižke podľa odseku 1.

Čo je osobitný zreteľ? Nuž, tento odsek sa tam dostal na žiadosť lekárov, aby predsa len, keď sa nekamarádia s eZdravím a počítačmi, aby nemuseli používať to tie internety.

Ako sú záznamy všetky všeobecnému lekárovi prístupné?

§ 5 Elektronická zdravotná knižka


(6) Identifikačné údaje osoby a elektronické zdravotné záznamy z elektronickej zdravotnej knižky sa poskytujú

a) ošetrujúcemu lekárovi poskytovateľa všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti (ďalej len „všeobecný lekár“), s ktorým má osoba uzatvorenú dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti,23) v rozsahu podľa odseku 1 písm. a) a b) po zadaní rodného čísla osoby alebo bezvýznamového identifikačného čísla, okrem identifikačných údajov poskytovateľa lekárenskej starostlivosti, ktorý humánny liek, zdravotnícku pomôcku alebo dietetickú potravinu vydal, a údajov o cene vydaného humánneho lieku, zdravotníckej pomôcky alebo dietetickej potraviny z dispenzačných záznamov,

Rozsah podľa odseku 1 písmeno a) a b) je nakompletku celé a všetko. Vrátane záznamov iných lekárov, vrátane záznamov špecialistov.

Ešte poznámka na okraj: Všeobecný, u ktorého máte zmluvu má prístup k vašim záznamom aj bez vašej prítomnosti. Je to preto, že je to ten hlavný správca vašej dokumentácie. Nebojte sa, o každom takomto nahliadnutí je povinne vedený v zdravotnej knižke záznam. Takže ak by sa neoprávnene hrabal vo vašej dokumentácii, musel by vysvetľovať, vedelo by sa o tom.

Ako dlho môže platiť odporúčanie?

Zákon o lieku 362/2011

§ 119 Oprávnenie predpisovať humánne lieky, zdravotnícke pomôcky a dietetické potraviny

(11) Odborný lekár v odporúčaní všeobecnému lekárovi uvedie ako dlho má všeobecný lekár humánny liek predpísaný spôsobom uvedeným v odseku 5, zdravotnícku pomôcku alebo dietetickú potravinu pacientovi predpisovať; táto lehota nesmie presiahnuť 12 mesiacov

Zhrnutie

 1. Váš obvoďák vám napíše odporúčanie k špecialistovi
 2. Špecialista vás prehliadne, povie, že kontrola za 10 mesiacov vystaví vám predpis na lieky na 3 mesiace (na dlhšie nesmie byť na jednom recepte, ak by bolo, lekárnik nesmie vydať viac ako na 3 mesiace terapie)
 3. Zapíše záznam o vykonanom vyšetrení do vašej elektronickej zdravotnej knižky.
 4. Keď sa vám lieky minú, máte dve možnosti:
  • Zavoláte špecialistovi, ten si otvorí vašu elektronickú knižku, kde vidí len svoje záznamy, opýta, či sa vám nezmenil zdravotný stav a predpíše vám lieky na ďalšie 3 mesiace
  • Zavoláte svojmu obvoďákovi, ten si otvorí vašu elektronickú zdravotnú knižku, kde vidí všetky záznamy ako celok, vrátane záznamu od toto špecialistu. Skontroluje platnosť odporúčania (10-3= ešte 7 mesiacov) a predpíše vám lieky na 3 mesiace s príznakom „na odporúčanie odborného lekára“.
 5. Keď sa vám minú aj tieto, zas zavoláte svojmu všeobecnému lekárovi. Ten pozrie, skontroluje platnosť odporúčania (7-3=ešte 4 mesiace a predpíše vám lieky na 3 mesiace.
 6. Keď sa vám minú aj tieto, zas zavoláte obvoďákovi. Ten pozrie, skontroluje platnosť odporúčania (4-3= ešte 1 mesiac) a predpíše vám lieky na 1 mesiac a súčasne vás upozorní, že musíte osobne navštíviť špecialistu. Lebo prešlo 9 mesiacov od poslednej návštevy.
 7. O necelý mesiac navštívite špecialistu a ten vám zas… a tak dookola. Aj lekárnici musia z niečoho žiť.

Pacient je pod kontrolou, všetci vidia kto čo predpísal. dokonca aj lekári vidia, čo si pacient naozaj vybral postupne v lekárňach (nevidia v ktoých), keďže súčasťou zdravotnej dokuemntácie je aj zápis o výdaj liekov, teda zrealizovaní receptov.

Výsledok

Stabilizovaný pacient sa neponeviera po lekároch, nevysedáva po čakárňach a špecialiti sa môžu venovať pacientom.

Je len a len plne v moci špecialistov, či naplno využijú 12 mesačnú lehotu pre predpisovanie liekov formou „odporúčania odborného lekára“. Vždy môžu vzhľadom na povahu pacienta a jeho choroby skrátiť tento interval na pol roka či len 3 mesiace.

Rok pandémie ukázal, že je tu mnoho a mnoho pacientov, ktorých lekár naozaj nemusí vidieť každý mesiac len kvôli vykázaniu úhrady poisťovni a predpísaniu receptu. Samozrejme, sú pacienti, na ktorých zdravotný stav je potrebné dozerať častejšie.

A naopak, legislatíva definuje pohodové lehoty, aby sa pacient nestal rukojemníkom a jeho život sa nepremenil na neustále vysedávanie v čakárni a mesiac čo mesiac návštevy lekára len pre papier či potvrdenie nezmeneného zdravotného stavu. Legislatíva je nastavená…

Share Button

NCZI samoudalo z vedenia podivnej evidencie plnej mŕtvych duší

Máme tu prípad nešťastného pacienta, ktorý kvôli očkovaniu precestoval 800 kilometrov (šofér autobusu v Rakúsku)

Pri tej príležitosti sa NCZI samoudalo z vedenia podivnej evidencie plnej mŕtvych duší.

NCZI vedie register elektronických zdravotných knižiek. Vykonané očkovanie je zdravotná dokumentácia a tá sa povinne musí viesť v tomto systéme.

Elektronickú zdravotnú knižku má každý občan práve a len jednu, je viazaná na jeho jedinečnú identitu v registri občanov. Ladí sa to ešte s registrom poistencov. (Áno, sivá zóna sú pacienti, ktorí sa objavia na Slovensku z iných krajín, ale to nie je prípad očkovania na covid-19.)

Neexistuje, aby si akýkoľvek poskytovateľ vytváral mŕtve duše nových identít občanov. Ak takýto nespárovateľný identifikátor dorazí do NCZI je povinnosťou NCZI urobiť v tom poriadok. Vrátiť dáta, kontaktovať občana, riešiť to proaktívne. Ideálne, ani nedovoIiť vytvorenie akýchsi čiernych duší. Medzi očkovaniami je 28-70 dní, bohate času dať vec doporiadku.

https://dennikn.sk/2417267/stat-ho-prehnal-800-km-minal-dovolenku-aj-peniaze-vakcinu-vsak-nedostal/

Share Button