Kto môže za hlúposti okolo cookies v EU?

Nový web EU sa skutočne podaril. Pekne na jednom mieste sa dozviete nie len texty, ale aj legislatívny postup dokumentu. Teda kto, čo a kedy schvaľoval.

Smernica riešiaca cookies je smernica 2009/136/ES z 25.10.2006

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/136/ES z 25. novembra 2009 , ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2002/22/ES o univerzálnej službe a právach užívateľov týkajúcich sa elektronických komunikačných sietí a služieb, smernica 2002/58/ES týkajúca sa spracovávania osobných údajov a ochrany súkromia v sektore elektronických komunikácií a nariadenie (ES) č. 2006/2004 o spolupráci medzi národnými orgánmi zodpovednými za vynucovanie právnych predpisov na ochranu spotrebiteľa  Zdroj: EUR-Lex – 32009L0136 – SK – EUR-Lex

Prečo práve táto? Nuž, tam sa nakoniec dostaneme po tom ako navštívime stránku EU o cookies. Na nej sa odkazuje na dve smernice. Jedna je o internetovom súkromí (Directive 2002/58/EC of the European Parliament and of the Council of 12 July 2002 concerning the processing of personal data and the protection of privacy in the electronic communications sector (Directive on privacy and electronic communications) a tá druhá o telekomunikáciách ako celku. Pôvodne to bola 2002/58/EC, ktorá bola toť nedávno aktualizovaná v podobe 2009/136/EC.

A sama EU nám podáva vysvetlenie:

Článok 5 ods. 3 smernice 2002/58/ES v znení zmien a doplnení smernice 2009/136/ES posilnil ochranu užívateľov elektronických komunikačných sietí a služieb, a to stanovením, že pred uchovaním informácií alebo pred prístupom k nim v koncovom zariadení užívateľa (alebo účastníka) je potrebný informovaný súhlas. Táto požiadavka sa uplatňuje na všetky typy informácií, ktoré sú uložené v koncovom zariadení užívateľa alebo ku ktorým je v tomto zariadení možné získať prístup, hoci diskusia sa zameriava najmä na používanie cookies podľa definície v RFC62651. Toto stanovisko vysvetľuje, aký dosah má revidovaný článok 5 ods. 3 na používanie cookies, pričom by sa však tento termín nemal pokladať za vylúčenie podobných technológií. Zdroj: Stanovisko 4/2012 k vyňatiu z povinnosti získať súhlas s cookies Prijaté 7. júna 2012

Kto že nám to schválil 2009/136/ES?

Podľa pravidiel fungovanie EU, aby bola platná musí ju schváliť aj Parlament EU aj Rada EU. Pravidlá schvaľovania sú prehľadne na stránke Rady EU.  Z pohľadu Rady sa to stalo dňa 26.10.2009.

Záznam na celú obrazovku 13.8.2015 232050

Smernica sa pripravovala od roku 2007. Minister dopravy, pôšt a telekomunikácií v celom tom období bol Ľubomír Vážny, odborník na investície aktuálnej vlády.

Veľmi významným bolo dňa 16.02.2009 „Prijatie spoločnej pozície zo strany Rady“. Za Slovensko – štátny tajomník ministerstva školstva  Zdroj: TLAČOVÁ SPRÁVA 6071/09 (Presse 33) zo 2923. zasadnutie Rady – Vzdelávanie, mládež a kultúra

A kto že bol tým, kto zodvihol ruku ako posledný? Kto mohol ešte zvrátiť kraviny?

To nám povie tlačová správa z tohto zasadnutia. Dokument číslo 14657/09 (Presse 298) TLAČOVÁ SPRÁVA 2970. zasadnutie Rady. Predsedal Švéd, keďže mali predsedníctvo. A zasadania sa zúčastnili, a to je pekné prekvapenie, ministri zahraničných vecí krajín EU. Hlavnou agendou boli totiž body týkajúce sa zahraničnej politiky. A telekomunikačná smernica čakal už len na  formálne schválenie v druhom čítaní. 

Takže za sprosté tančeky na weboch okolo cookies môžu za Slovensko samí odborníci na telekomunikácie. Možno by nám títo odborníci mohli vysvetliť, akými argumentami presvedčali svojich kolegov. Len aby sme sa nedočkali informácie, že to boli šplh na lane, tanec a politika EU voči Barme. 

Nie, nie, žiadna debilná EU. My sami si môžeme za to, aké európske smernice prijímajú naši ministri na zasadnutiach Rady EU. Bez ich zodvihnutej paže sa nič neschváli. A nič neplatí a my nič nemusíme dodržiavať.

Pod čiarou: Ešte raz opakujem, naštudujte si spôsob fungovania EU a potom kydajte hnoj. Ale zo správneho chlieva.

Share Button