Ak chcete plnú úhradu, stačí vyroniť pred ministrom Krajčim krokodílie slzy

Zmeny v úhradách za nové lieky na reguláciu zrážanlivosti krvi (budeme im hovoriť NOAK) majú svoje podivné pokračovanie.

Občerstvime si, čo sa udialo na sklonku minulého roka

Toto je pokračovanie ságy z článku Keď farmaceutický priemysel začne vydierať slzami, treba postaviť do ofenzívy fakty

Pokojné vody trhovej konkurencie 4 účinných látok v 4 liekoch voľby s rovnakým (pre 80-90% pacientov) narušilo ukončenie patentovej ochrany jednej z nich. Na trh prišli dve generiká, teda rovnaké účinné látky, len v tabletke od iného výrobcu. Prišli v výrazne nižšou predajnou cenou, ako sa na generiká sluší a patrí a ako to od generík vyžaduje zákon.

Zákon je nastavený formou automatu, aby boli eliminované rôzne zákulisné tlaky.

Štát zareagoval, lebo automat sa spustil, v novembri 2020 automatickým znížením úhrady poisťovne od januára 2021 na úroveň tejto najnižšej ceny v rámci celej skupiny 4 účinných látok a teraz už 6 liekoch voľby. (Inak sa tomu hovorí aj revízia úhrady) Tým sa stalo, že zo 6 liekov voľby s rovnakým (pre 80-90% pacientov) medicínskym prínosom, by od januára 2021 boli 2 bez doplatku a 4 s doplatkom na úrovni 20€ a viac za balenie, pri zachovaní predajných cien výrobcu.

Výrobcovia tých 4 „starých skúsených“ liekov zareagovali tak, že počas decembra avizovali listami lekárňam, že od nového roku, teda od januára 2021 dobrovoľne prispôsobia koncové ceny svojich liekov tak, aby pacient mal aj naďalej minimálne (1-2€ za balenie) alebo žiadne doplatky.

Doteraz dobré – stalo sa to, čo sa stalo v minulosti už 158-krát ak nie 1588-krát. Trhová konkurencia pomohla štátu šetriť výdavky zo spoločného balíka prostriedkov solidárneho zdravotného poistenia.

Skvelá správa – niečo ušetríme na NOAK, môžeme zaplatiť nejakú tú sestru navyše, alebo uhradiť viac liekov na výnimky na cystickú fibrózu, liečbu rakoviny či spinálnej svalovej atrofie alebo sklerózy multipex. Za rovnaké vyzbierané peniaze zo solidárneho zdravotného poistenia tak dostanú občania viac medicíny. A viac zachránených životov.

Nadávali len dve skupiny

  1. Firmy, lebo museli znížiť svoje predajné ceny a teda aj zisky.
  2. Lekárnici, ktorým na sklade ostali nakúpené škatuľky s vysokým doplatkom, pričom nákup od 1.1.2021 obsahoval úplne rovnaké škatuľky s nižšou nákupnou cenou.

Kým v prípade firiem nikto ani slzu neuroní, lekárnici sú v tom nevinne a je našou úlohou, úlohou politikov, doladiť legislatívu, aby firmy bolo povinné do 3 mesiacov od zmeny úhrady na požiadanie lekárnika prevziať nákup za pôvodné ceny v objeme obvyklého 3-mesačného výdaja lekárne. (paragrafové znenie mám v príprave)

Kým za firmami nikto z nás slzy neuroní, naopak, firmy začali roniť nefalšované krokodílie slzy na Limbovej 2. Začali presviedčať odbornú a potom aj laickú verejnosť, aké sú tie ich lieky voľby jedinečné, neopakovateľné a hlavne nezameniteľné.

A firmy ronili krokodílie slzy a ronili a ronili, až sa im ich na MZ užialilo a ministerstvo zdravotníctva z vlastnej iniciatívy rozbehlo konanie o navýšení výdavkov za NOAK zo solidárneho zdravotného poistenia.

Áno, čítate dobre – dobrovoľne sa MZ rozhodlo, že ponúkne firmám za lieky skupiny NOAK viac, ako firmy chceli od januára platiť. Z našich odvodov a daní.

Priznám sa, nikde som sa nedočítal, či tieto peniaze navyše vezmú sestrám, alebo navrhnú zníženie platby za výkon nemocniciam alebo špecialistom, špeciálne tím, ktorí spochybňujú rovnaký medicínsky prínos 4 rôznych účinných látok.

Rovnako som sa nikde nedočítal, čo viedlo MZ k tomu, že z vlastnej iniciatívy rozhodlo o odopretí liečby pacientom na cystickú fibrózu, rakovinu, spinálnu svalovú dystrofiu či sklerózu multiplex a teda čo viedlo úradníkov MZ k odsúdeniu týchto pacientov na zbytočnú skoršiu smrť.

Áno, takto tvrdé to je – balík peňazí solidárneho zdravotného poistenia konečnú veľkosť. Veľkosť je daná veľkosťou odvodov a daní pracujúcich a daní firiem. Pri liekovej politike vždy musíme uvažovať ako keď myšička varila kašičku – tomu dáme, tomu nie. Preto je tak životne, a to doslova životne, dôležité pracovať s peniazmi solidárnych platcov zodpovedne a nemrhať za niečo, čo sú nám firmy ochotné predať za menej.

Technické pozadie

Toto zákon požaduje od toho, kto požiada o začatie konania o úhradách formou zmeny indikačných a preskripčných:

§ 20 zákona 363/2011:
(3) Pri rozhodovaní o zmene charakteristík referenčnej skupiny sa prihliada najmä na
a) účelnosť a efektívnosť vynakladania prostriedkov verejného zdravotného poistenia,
b) účinnosť a bezpečnosť liečby,
c) odporúčané terapeutické postupy s prihliadnutím na nákladovú efektívnosť a predpokladaný vplyv na prostriedky verejného zdravotného poistenia,
d) zabezpečenie finančnej stability systému verejného zdravotného poistenia.

Aby bolo možné vôbec uvažovať o nejakých číslach, zákon vyžaduje dodávanie takzvaného farmako-ekonomický rozboru v elektronickej podobe. Prípadne, že ide o rozšírenie indikačného obmedzenia, tak sa vyžaduje farmako-ekonomický rozbor lieku formou analýzy užitočnosti nákladov alebo analýzy minimalizácie nákladov.

Nebol dodaný žiadny farmakoekonomický rozbor.

Na strane firiem aj na strane ministerstva bolo argumentované vyššou či nižšou účinnosťou a bezpečnosťou (§20 3) b) ), ale nebolo navrhnuté zrušenie/zníženie úhrady pre tie zo 4 liekov, ktoré sú menej bezpečné alebo menej účinné.

Zákon stanovuje, že návrhy spracuje a stanovisko vydá kategorizačná komisia, ktorá je poradným orgánom ministra a definitívne rozhodnutie urobí minister. Kategorizačná komisia má 11 členov, 5 je za poisťovne, 3 za ministerstvo a 3 za odborné spoločnosti.

Ako sa rozhodovalo

Kategorizačná komisia ustanovila odbornú pracovnú skupinu, ktorá súhlasila so zmenami z vlastnej iniciatívy MZ. Citujem: Odborná pracovná skupina N01, C súhlasí so zmenou charakteristík referenčnej skupiny liekov zaradených v zozname kategorizovaných liekov.

Následne na svojom zasadaní kategorizačná komisia navrhla nasledovné stanovisko: Kategorizačná komisia pre lieky odborne posúdila podnet navrhovateľa a dospela k záveru, že vzhľadom na § 20 zákona č. 363/2011 Z. z nie je opodstatnené, aby ministerstvo rozšírilo indikačné obmedzenia v uvedených referenčných skupinách.

Kategorizačná komisia počtom hlasov 9:2 schválila odporúčanie pre ministra, že nevidí opodstatnenie. Všimnite si, že proti zmenám hlasovalo 9 členov, teda nie len 5 za poisťovne, ktoré by prvá signálna podozrievala automaticky zo snahy šetriť. Dokonca šéf kategorizačnej komisie nad rámec povinností pridal stanovisko, že v navrhovanej podobe je nevykonateľné elektronickými prostriedkami.

Kategorizačná komisia odporučila, aby sa nerobili žiadne zmeny a zásahy do automatu revízie úhrad.

Zásadným argumentom je odvolávka na ten §20 – MZ proste nedodalo farmakoekonomický rozbor. Úvahy o rozdieloch v medicínkych prínosoch možno aj sú, ale chýbal ich ekonomické kvantitatívne vyjadrenie. Nikto nepredložil, ktorý z tých liekov má väčší či menší farmakoekonomický prínos. Napriek tomu, že tvrdia, že každý z liekov má iný medicínsky prínos. Ale aký, nikto nepredložil. Ale je to nejaký iný. Ale aký? A tak by sme sa mohli točiť v kruhu.

Minister ignoroval poradný orgán a rozhodl, že súhlasí so zmenou indikačných obmedzení.

S tým súvisí aj rozpad rovnakej sumy úhrad. Takže kým doteraz roky-rokúce sme platili za medicínsky prínos týchto 4 účinných látok rovnakú sumu, od februára 2021 budeme platiť za niektorú látku viac a za inú menej, bez toho, aby niekto predložil povinný dôkaz.

Firmy vyronili krokodílie slzy, srdiečko ministra Krajčiho sa obmäkčilo, jeho ruka podpísala a my, solidárni platcovia dáme za lieky skupiny NOAK viac, ako si za svoje lieky vypýtali farmaceutické firmy od januára 2021.

Nebezpečné vetry vanú na Limbovej 2 v liekovej politike. Tieto krokodílie slzy ledajaký vánok nevysuší.

Takto by lieková politika SaS nikdy nefungovala.

Slovník pojmov:
Krokodílie slzy: Podľa starých legiend krokodíl predstiera plač, aby prilákal obeť, podľa iných zase „oplakáva“ obeť, ktorú požiera. Zdroj: Aký je správny význam spojenia „krokodíl… | Jazyková poradňa | SME.sk

Prvý diel:
Keď farmaceutický priemysel začne vydierať slzami, treba postaviť do ofenzívy fakty

Share Button