Archívy značky: očkovanie

Tak nám spustili preočkovanie 3 dávkou, bez zákonnej opory, bez SPC, bez ničoho (pokračovanie)

Usmernenie MZ o očkovaní 3. dávkou, podpísané štátnym tajomníkom I., je ešte väčšia šlamastika ako sa zdalo.

  • V rozpore so zákonom o lieku. (zásah do SPC)
  • V rozpore s vyhláškou o prioritizácii pri očkovaní. (zásah do fázy 12)
  • V rozpore so systémom očkovania proti covid-19 nastaveným MZ. (očkovacie centrá)
  • V nesúlade so štandardmi zdravotníckej informatiky. (3 dni na zmeny procesov)

Lieky, na rozdiel od lekárskych či sesterských výkonov, majú svoj vlastný zákon. Jeho existencia a hlavne jeho obsah nie sú založené na ľudských výmysloch. Zákon o lieku máme preto, že sme v histórii zažili mnoho mŕtvych, mnoho poškodenia zdravia A POUČILI SME SA.

KAŽDÝ JEDEN PARAGRAF ZÁKONA O LIEKU JE KOLEKTÍVNE POUČENIE ZO ŠIALMENÝCH ŠLAMASTÍK MINULOSTI.

Neostáva mi len s otvorenými ústami hľadieť na procesné šialenosti:

Fascinuje ma, že toto usmernenie vydala tá polovica MZ, ktorá má na starosti „doktorské“ záležitosti, NO NASTAVUJE SA DÁVKOVANIE A INDIKAČNÉ OBMEDZENIA v rozpore s SPC lieku. Pritom lieky má na starosti sekcia farmácie pod štátnou tajomníčkou Janou Ježíkovou.

Fascinujúce, že sa o poradí skupín očkovaných zaštiťujú ŠUKLom a nie hygienikmi z UVZ. To je úplne naopak vzhľadom na dáta, ktoré tieto inštitúcie majú k dispozícii. ŠUKL o dávkovaní a vlastnostiach lieku, UVZ o prevalencii ochorenia podľa veku.

Fascinujúca je veta: „V krajinách Európy pristúpili v rôznom rozsahu k aplikácii tretej dávky mRNA vakcíny, tzv. „boostru“.“ A bodka. Žiadne odvolanie na liekové autority, výskumy, analýzy. Proste oni to tak robia, tak aj my budeme. V EU máme takú inštitúciu, volá sa EMA, ktorá začala práve tento týždeň hodnotiaci proces v téme 3. dávky.

Fascinujúca je veta: „V kontexte zhoršujúcej sa epidemickej situácie spôsobenej variantom delta na Slovensku Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky neustále zbiera, vyhodnocuje a analyzuje dáta“ – Zákon o verejnom zdraví priamo a výslovne túto úlohu dáva hygienikom z UVZ. Ministerstvo by strašne chcelo niečo vykonávať, potom im neostáva čas na to, čo majú robiť – riadiť fungovanie zdravotníctva. Riadiť a koordinovať činnosť UVZ, ŠUKL, NCZI, poskytovateľov.

Je také procesné pravidlo: Buď to robím, alebo to riadim. Ak to robím, kto to potom riadi? Evidentne Nikto a kolektív.

Čerešnička na tortičke: Chýba odvolávka na splnomocňujúce ustanovenie zákona. Tým by sa nejednalo o svojvôľu štátneho orgánu v zmysle Ústavy článok 2 odsek 2: „Štátne orgány môžu konať iba na základe ústavy, v jej medziach a v rozsahu a spôsobom, ktorý ustanoví zákon.“ č.b.t.d.

Gratulujem podpísaným pánom: MUDr. Pavol Macho, PhD., MHA, MPH, v. r. generálny riaditeľ sekcie zravia, Kamil Száz, v. r. štátny tajomník, Vladimír Lengvarský, v. r. minister

Priatelia, kľúče od skrinky s liekmi nepatria do rúk laikom, aj keby to mamička povedala.

Súvisiace: Tak nám spustili preočkovanie 3 dávkou. Bez zákonnej opory, bez SPC, bez ničoho.

Správne riešenie?

Mnou napísaný bod liekovej politiky SaS vo volebnom programe pre rok 2020-24:

106/ Kompetencie ŠÚKL rozšírime o právo doplniť, upraviť
alebo rozšíriť registračnú dokumentáciu predkladanú
výrobcom. Tieto zásahy musia byť podložené výlučne
v súlade s pravidlami „medicíny založenej na dôkazoch“.

Share Button

Tak nám spustili preočkovanie 3 dávkou. Bez zákonnej opory, bez SPC, bez ničoho.

Keďže stále platí aktuálne znenie zákona o lieku, podanie v rozpore s SPC je stále podanie v rozpore s SPC a ako také neprípustné. (ostatná revízia pre Cominarty je z 29.7. 2021 a stále je len pre dve dávky a citujem: „U starších osôb vo veku ≥ 65 rokov nie je potrebná žiadna úprava dávkovania“

Bolo to v novinách, tak je to asi pravda.

Predpokladám, že MZ vydá k tomuto správne legislatívne dokumenty. Leda že by v sekcii farmácie pod štátnou tajomníčkou Janou ježíkovou ani netušili, že nejaký zákon o lieku existuje.

Podanie deťom mimo pravidiel daných registračnou dokumentáciou a SPC je za hranicou etiky a morálky.

Ak som ten dokument prehliadol, ospravedlňujem sa. Na webe ministerstva nič nie je. Asi sú na Východe.

Ale áno, dá sa to a v súlade so zákonom. V súlade s pravidlami pre experimentálnu liečbu, v súlade s pravidlami pre klinické skúšania a podobne.

Lebo stále platí:

Zákon 362/2011:

§ 73a Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti je povinný zabezpečiť, aby zdravotnícki pracovníci v zdravotníckom zariadení, ktoré prevádzkuje, pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti používali len
a) registrovaný humánny liek v súlade s písomnou informáciou pre používateľa humánneho lieku a so súhrnom charakteristických vlastností humánneho lieku alebo humánny liek povolený podľa § 46 ods. 3 a 4,

§ 119 (12) Predpisujúci lekár je povinný
a) pri predpisovaní humánneho lieku … postupovať účelne a hospodárne podľa súčasných poznatkov farmakoterapie v súlade so súhrnom charakteristických vlastností humánneho lieku schválenom pri jeho registrácii…

§ 121a Podanie humánneho lieku
(1) Ošetrujúci zdravotnícky pracovník je v rozsahu svojej odbornej spôsobilosti oprávnený podať pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti pacientovi humánny liek v súlade s písomnou informáciou pre používateľa humánneho lieku a so súhrnom charakteristických vlastností humánneho lieku.

§ 138 Iné správne delikty na úseku humánnej farmácie
(20) Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti sa dopustí iného správneho deliktu, ak
a) neuchováva humánne lieky…
b) pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti nezabezpečí, aby zdravotnícki pracovníci používali len

1. registrovaný humánny liek v súlade s písomnou informáciou pre používateľa humánneho lieku a so súhrnom charakteristických vlastností humánneho lieku alebo humánny liek povolený podľa § 46 ods. 3 a 4,…

A kľúčový hlavne pre nové lieky:

§59 (9) Registrácia humánneho lieku nezbavuje výrobcu humánneho lieku a držiteľa registrácie humánneho lieku zodpovednosti za prípadné škody, ktoré vznikli pri používaní lieku v súlade so schváleným súhrnom charakteristických vlastností humánneho lieku a s písomnou informáciou pre používateľa humánneho lieku.

Len a len v súlade s SPC! Alebo v špeciálnych režimoch.

Mimochodom, v pondelok 6. 9. 2021 ohlásila EMA, že začala posudzovanie či vôbec a za akých podmienok tá 3. dávka naozaj je potrebná.

LIEKY NIE SÚ LENTILKY NA TAKÉ TO DOMÁCE POCHUTNÁVANIE SI PRI FUTBALE, páni doktori a páni politici v jednom.

Fakt nie. SPC ako jediná pravda o lieku tu nie je pre srandu králikov. SPC je to, čo popisuje to dvojgramové čudo ako liek, čo popisuje číru vodičku vo flaštičke ako liek. Bez SPC sú to všetko viac alebo menej brutálne jedy. Pretože neviete dávkovanie, neviete na čo je to dobré a už vonkoncom bez SPC neviete, čo máte od toho lieku očakávať.

SPC robí z mengeleho experimentu bezpečnú a účinnú terapiu s opakovateľným a predvídateľným dopadom na pacienta na úrovni vedeckého poznania 21. storočia. Prístup k dokumentu SPC oddeľuje ksindlov negramotných (na lieky) od medicínskych profesionálov.

Share Button

Očkovaný vás môže teoreticky nakaziť, ale prakticky nestihne nakaziť nikoho, neočkovaný každého a naisto.

Áno, aj očkovaný môže pochytiť vírus a preniesť ho o kus ďalej. Dôležité je, ako dlho a ako ďaleko.

Začnime s nakazením očkovaného.

Samozrejme, ak ide očkovaný okolo infekčného, pretože aj očkovaný je len človek, samozrejme sa môže nakaziť vírusom lietajúcim vzduchom a napadajúcim človeka.

Nakazený očkovaný samozrejme prechádza všetkými fázami, aj fázou šírenia vírusu. Dôležité je ako dlho, ako intenzívne. Vzhľadom na to, že očkovanie vytvorí presné cielené zbrane a pripraví imunitný systém dávno dopredu, infekcia prebieha krátku dobu, dokonca až tak krátku, že sa nerozvinie ani minimum príznakov, nie to ťažký priebeh. Okamžite po príchode vírusu na telo očkovaného vybehnú pripravené zbrane imunitného systéme a okamžite začnú zabíjať vírus. To sa udeje u 92-96%.

Dokonca v cca 60% prípadov je infekcia u očkovaného taká rýchla a krátka, že fázu šírenia prefrčí, ako by ani nebola. Áno, len na 60% chránia vakcíny proti infekcii ako takej. Ale platí presne to, čop hovorila pacientka profesora Vondráčka: „Ďábel mě ještě navštěvuje, ale mě to již nevadí.“

Pridajte sa k očkovaným a začnite zabíjať vírus okamžite

Čo to ale znamená pre spoločnosť ako celok? Tam je dôležitých tých 92-96%, ktoré hovoria, že pre spoločnosť je to už len horšia chrípka – ak sa všetci zaočkujú.

Je plne v záujme spoločnosti dosiahnuť, aby sa z 2% smrteľnej choroby a 30% 2-3 týždňovej choroby (kedy kolabujú funkcie štátu ako je zásobovanie teplými rožkami a tak podobne, že UK) stala 1-2 dňová akcia pre vreckovky.

Vedľajším efektom je, že v postupných iteráciách bude stále menej a menej vírusu kolovať v populácii. Lebo keď vírus skočí na očkovaného, tento očkovaný vyzabíja vírus hneď a zaraz. Tento vedľajší efekt je tiež dôležitý pre tých, pre koho je očkovanie medicínsky kontraindikované.

(Len pre úplnosť – iteračná fáza bude trvať podľa môjho skromného odhadu tak 5-10 rokov a potom môžeme eventuálne doraziť zvyšky vírusu na planéte podobnou akciou ako sme dorazili pravé kiahne – povinným plošným očkovaním. Skôr nie aj preto, čo hovoril náš dévéťák – pozri nižšie)

Očkovaní liečia spoločnosť od pandémie

Vzhľadom na vyššie popísaný mechanizmus epidémie u očkovaných nie je začo sa ospravedlňovať programovým odmietačom očkovania. Je plne v záujme spoločnosti preferovať a zvýhodňovať tých, ktorí LIEČIA SPOLOČNOSŤ a popri tom aj seba (skrz svoj imunitný systém). Vakcína lieči spoločnosť a verejné zdravie.

Nosenie rúšok a dodržiavanie ostatných protiepidemiologických opatrení ako sú umývanie rúk a sociálny dištanc, to pre liečenie spoločnosti od pandémie má asi tak 1/100000 možno až 1/10000000 účinok oproti očkovaniu. Najhoršie je, že tieto opatrenia sú závislé od osobnej disciplíny jednotlivca. Stačí jeden neočkovaný superšíriteľ, že bratislavské diskokluby, a môžete všetko začať znovu. A znovu. A znovu. Austrália by vedela rozprávať.

Naopak, očkovanie je nabetón a presne v intenciách percent v SPC vakcíny. To je pevná stena za chrbátom vlády o ktorú sa dá oprieť. Keď raz opicháte kopu ľudí, už sa svojej ochrany nezbavia, nemôžu podvádzať s rúškom na brade, imunitný systém nedokážeme vôľou riadiť. Aj ten najväčší nespratník a dezolát, ak je raz zaočkovaný, bude pracovať v prospech spoločnosti.

Testovanie nič nezabíja, žiadnu spoločnosť nelieči, len dokáže vyselektovať skutočne chorých od potenciálne chorých. Bez následnej izolácie pozitívnych je to akcia s dvomi čiarkami – za účasť a za blbosť. Až izolácia pozitívnych po testovaní umožní tímto izolovaným pozabíjať svojim imunitným systémom vírus a nenakaziť niekoho iného. Tak 1,7-2% z nich umrú, v skupine 50+ významne viac a ak sa nebudú dobre izolovať, vyjde ich snaha navnivoč.

Preto sa spoločnosť ako celok, preto SaS, ako strana vo vláde a zodpovedná na 4 roky za fungovanie spoločnosti, sa tak bránime postaviť testovanie na roveň očkovania. Bola by to falošná myšlienka, že ide o rozhodovanie s rovnakým výsledkom pre spoločnosť a jednotlivca.

Nie, testovanie neprináša rovnaký výsledok ako očkovanie.

Prečo opatrenia z pred roka dnes už nestačia?

Berte to tak, že základom, bodom nula, bazálnou úrovňou (alebo aké chcete synonymum), je karanténa pre všetkých a na 5 deň test.

Ja viem, mýlia vás doterajšie deravé opatrenia. Ale tie boli preto, lebo bez vakcíny, alebo presnejšie v predvakcinačnej ére nemáme sily a prostriedky na viac. A umieralo „len“ 2% nakazených (na Slovensku 1,72%).

Pamätáte, ako to vyzeralo, keď bola nasadená štátna karanténa pre vstup do vnútra republiky? To bolo epidemiologicky a medicínsky super správne. Akurát sa v tom nedá žiť, ak máme chorobu s 2% smrtnosťou a sme v starej dobrej Európe.

Verte mi, že keby bola smrtnost 60-80%, ako pri pravých kiahňach, všetci by sa izolovali, že by ani pätu nevystrčili. Ani Achilles nie. Ten by prvý išiel strieľať na hranice tých, čo by sa chceli vyhnúť uvalenej karanténe. Na hranice mesta, možno aj ulice.

Vďaka Bohu a Darwinovi (s nikým si to nechcem rozhádzať, tak spomeniem oboch) za dve percentá.

Všetko je otázka miery

Karanténa – pre neočkovaných áno, a pre očkovaných nie?

To preto, že u očkovaného vieme nabetón, že je na 60% neinfekčný a na zvyšných 35 do 92% málo/krátko infekčný, oproti neočkovanému. Navyše pre ďalších očkovaných skoro presne nulovo nebezpečný. A počet očkovaných len rastie.

Áno, samozrejme môže sa stať, že očkovaný s nákazou stihne za ten čas, kým jeho plne pripravený imunitný systém zlikviduje vírus, nakaziť stovky ľudí. Ale je to zas o pravdepodobnosti, ktorá vychádza z princípov imunitnej odpovede po očkovaní a čísiel 60 a 92.

Naopak, u neočkovaného vieme nabetón a na 100%, že bude na 100% 2-5 dní bezpríznakový a súčasne silne infekčný. Nebezpečný pre všetkých okolo neho, aj spredu aj zozadu. Preto pre neočkovaných karanténa a po 5 dni na test. Lebo, zas na základe vedeckých poznatkov vieme, že PCR test bude najpresnejší na ten 5. a neskorší deň infekcie.

Nie, nie sú to ani vláda, ani slniečkári, ani čipári, ani hygienické gestapo, kto delí ľudí podľa toho či sú očkovaní alebo neočkovaní. Je to len a len vírus a jeho vlastnosti.

Dajte sa zaočkovať!

Poďte sa zaočkovať, poďte zabíjať vašim imunitným systémom vírus, nech sa nešíri okolo nás a nech nikoho neohrozuje. Očkovanie zabíja pandémiu. Očkovanie zabíja všetky obmedzujúce vládne opatrenia. Ak chcete zrušiť vládne protiepidemiologické opatrenia, poďte sa zaočkovať. Bez očkovania tu budú tie sprosté respirátory roky na našich ústach.

Share Button