Archívy značky: eHDSI

Zdieľanie výsledkov Ag/PCR testovania a očkovania na covid-19 naprieč EU

Pozor, nadnárodná, celo-eu téma. Bude vyžadovaná otvorená myseľ pre riešenia aj za hranicou malého slovenského dvorčeka.

Na úrovni EU – v gescii komisie – beží jeden veľký zastrešujúci projekt pre zdieľanie zdravotníckych informácii. Skratku to má eHDSG a jeho cieľom je:

The eHealth Digital Service Infrastructure (eHDSI or eHealth DSI) is the initial deployment and operation of services for cross-border health data exchange under the Connecting Europe Facility (CEF). eHDSI sets up and starts deploying the core and generic services, as defined in the CEF, for Patient Summary and ePrescription. The generic services are the necessary implementation of data exchange at country level, the core services at EU level. These together enable the provision of Cross Border eHealth Information Services (CBeHIS).

Obvyklou rečovou prekladača Google povedané:

Infraštruktúra digitálnych služieb v eHealth (eHDSI alebo eHealth DSI) je počiatočné nasadenie a prevádzka služieb na cezhraničnú výmenu údajov o zdraví v rámci Nástroja na prepájanie Európy (CEF). eHDSI nastavuje a začína nasadzovať základné a všeobecné služby, ako sú definované v CEF, pre súhrn pacientov a ePreskripciu. Všeobecné služby sú nevyhnutnou implementáciou výmeny údajov na úrovni krajiny, základnými službami na úrovni EÚ. Tie spoločne umožňujú poskytovanie cezhraničných informačných služieb v elektronickom zdravotníctve (CBeHIS).

V pokoji a rozvážnom tempe sme v tomto projekte nasadzovali, nasadzujeme a budeme ešte roky nasadzovať dve prvé služby:

 • pacientský sumár
 • cezhraničnú dispenzáciu elektronických receptov

V rozbehu systémom maratónca je aj čosi okolo nálezov, laboratórnych vyšetrení a obrazových dát. Poomaaliičkyyy.

Pacientský sumár je, v zmysle napríklad aj nášho zákona o národnom zdravotníckom informačnom systéme toto tu:

 • §6 (1)Pacientsky sumár obsahuje
  1. údaj o aktívnej implantovanej zdravotníckej pomôcke, ak je údaj známy pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti,
  2. údaj o zubno-lekárskej zdravotníckej pomôcke na mieru, ak je údaj známy pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti,
  3. údaj o alergickej anamnéze, ak je údaj známy pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti,
  4. údaje o všeobecnom lekárovi, s ktorým má osoba uzavretú dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti, v rozsahu meno, priezvisko a adresa miesta výkonu činnosti, číselný kód zdravotníckeho pracovníka, názov a číselný kód poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, telefónne číslo a adresa elektronickej pošty
  5. údaje o inom ošetrujúcom lekárovi určenom osobou v rozsahu meno, priezvisko a adresa miesta výkonu činnosti, číselný kód zdravotníckeho pracovníka, názov a číselný kód poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, telefónne číslo a adresa elektronickej pošty,
  6. kód a názov choroby podľa medzinárodnej klasifikácie chorôb (ďalej len „kód choroby“) s jej bližšou špecifikáciou, ak ide o chorobu zo zoznamu chorôb, ktoré sa zapisujú do pacientskeho sumára, a ktorá na základe posúdenia ošetrujúceho lekára je dôležitá z hľadiska záchrany života a zdravia osoby,
  7. údaje o podaných a vydaných liekoch z dispenzačných záznamov alebo medikačných záznamov za ostatných 12 mesiacov
  8. údaje o kontaktnej osobe určenej osobou v rozsahu meno, priezvisko, telefónne číslo a adresa elektronickej pošty,
  9. predpokladaný dátum pôrodu,
  10. údaj o reštrikcii elektronického zdravotného záznamu podľa 
  11. údaj o samovražedných sklonoch osoby alebo o jej sklonoch k agresii.

Nič moč, že? Ako vysvetľujem, nižšie, je len a len na našom, Slovenskom, rozhodnutí, čo bude mať slovenský občan k dispozícii na zdieľanie pre lekára napríklad v Chorvátsku pri dovolenkovej črevnej príhode. Čo obsahuje recept asi nemusím popisovať. (O tom niekedy nabudúce.)

No a do tohto pokojne plynúceho projektu prišiel covid-19 a potreba zdieľať informácie o vykonanom očkovaní, aby južné štáty EU mohli otvoriť svoju kľúčovú časť ekonomiky – cestovný ruch a občania zo severu EU mohli cestovať za dovolenkou. Ide predsa o peniaze.

A tak vznikol super nápad – elektronicky zdieľať naprieč EU informáciu o očkovaní na covid-19 alebo o otestovaní na vírus CoV-SARS-2. Vznikol projekt Zelených certifikátov. Prečo zelených, keď pôjde primárne o elektronickú formu, na to sa ma nepýtajte.

Ide o peniaze, nie že nie. A tak sa k novému e-projektu prifaril aj socialistický nápad, aby nie len očkovanie bolo zadarmo (ako postupne zharmonizovali mnohoročným vývojom všetky krajiny), ale aj testovanie bolo zadarmo.

Odskok stranou: Zo zakladajúcich zmlúv o EU a ich novelizácii vyplýva, že každá členská krajina si bude sama zodpovedať za systém zdravotnej starostlivosti (obsahovo aj finančne). Že NEBUDE existovať nič také ako nejaká jedna zdravotnícka politika EU. V skratke a cudzím slovom – princíp subsidiarity. Samo Šaling vo svojom Veľkom slovníku cudzích slov píše, že to znamená princíp podpornosti. V našom zdravotníckom kontexte to znamená, že EU inštitúcie budú tak maximálne podporovať individuálne snahy členských štátov. Pomôžu, ale samotnú iniciatívu a aj návrhy riešení musia odmakať sami členské štáty. Ako co-moderátor (nikdy nie riaditeľ) skupiny zástupcov 27 krajín pre x-e-Recept vám môžem povedať, že je to mnohokrát nápor na bedňu a chuť bachnúť po stole a rozkázať je občas ako u diabetika na sladké. Silná ale nemožné. Koniec odskoku stranou.

Ako tento princíp subsidiarity vyzerá v praxi vidíme na príklad na vakcínach. EU inštitúcie vo svojej podpornej činnosti dohodli celkové objemy vakcín od jednotlivých výrobcov a s využitím výhody z veľkosti aj ceny. Ale konkrétne objemy konktétnych značiek vakcín – to už je len a len na členských krajinách. Rovnako, ako si zavedú systém očkovania, ako si rozhodnú, že to bude financované a v neposlednom rade aj či bude očkovanie dobrovoľné alebo povinné. (Po skúsenosti, ako Marek Krajči NE-objednal poriadne vakcíny ešte niekto chce nadávať na EU a vystupovať z nej?)

Podobne, a o tom sa málo vie, boli vyrokované na úrovni EU aj objemy pre dodávky Ag testov a aj ich cena. Je hodné osobitného zreteľa, že táto cena je polovičná ba dokonca tretinová, ako sú sumy, ktoré platí slovenské ministerstvo zdravotníctva za objednané testy vo vlastnej réžii. Tento rámcový kontrakt sa neobjavil ani v zadaní, ktoré písal Krajči 17 dní pre MH. Ale neodbiehajme.

Takže si to prehľadne zhrňme:

 1. pokojne bežiaci projekt eHDSI so svojimi aplikáciami na zdieľanie pacientského súhrn a cezhraničnú dispenzáciu, ktorý má rozplánované zapájanie jednotlivých štátov na roky 2019-2025 a možno aj viac.
  • od roku 2019 zdieľa pacientský souhrn Česko, expedujú recepty krížom krážom Fínsko a Estónsko, v produkcii sú aj Chorvátsko a Portugalsko, ale kto by tam z Fínska chodil, že
  • Česko plánuje x-e-Recepty do produkcie o rok o takomto čase (niečo o tom viem, robím na tom v tíme SUKL CZ)
  • Slovensko (rukou NCZI) sladko spí až do roku 2023-4-5-6…. (Aj preto som sa a aj sa budem hlásiť do výberového konania na šéfa NCZI, aby sa veci pohli. Lebo to nie je len o technickej realizácii kontaktného miesta na pripojenie do EU-infraštruktúry, ale aj o vnútropolitických jednaniach a o zmenách legislatívy.)
 2. požiadavku na zdieľanie informácii o jednom druhu očkovania a jednom druhu testovania ASAP, teda včul, čilej, hneď, najlepšie včera, najneskôr do konca mája 2021. Pričom 74% štátov na infraštruktúre pre bod 1. nepreložilo ani slamku ani riadok programátorského kódu krížom.
 3. prilepenú požiadavku socialistov v EU parlamente na testovanie pre účely dovolenky zadarmo

Toľko úvodné info z oblasti ďalej za riekami Dunaj a Morava. Otázky môže klásť tu, alebo lepšie – na mojom facebúkovom profile tu.

Nasledovať budú iste aj ďalšie články na túto tému cezhraničnej EU výmeny pacientských dát. Napríklad, aký prospech z toho celého nakoniec bude mať pacient.

Pod čiarou: skratka x-e-recept znamená cezhraničný-elektronický-recept. X- ako krížom cez hranice.

Share Button