Programový koncept pre zdravotníctvo – liberálny politik na voľnej nohe

Pluralitný systém zdravotného poistenia. Viac poisťovní, viac poistných plánov v nich.  Štátom nastavený a pravidelne prehodnocovaný štandard zdravotnej starostlivosti.  Možnosti bonusov a malusov pre súvisiace služby s výkonom zdravotnej starostlivosti.

Systém zdravotného poistenia bude spolupracovať so systémom sociálnej záchrannej siete tak, aby sa posilňoval solidárny princíp. To znamená, že každý občan Slovenska má z poistenia uhrádzanú plnohodnotnú zdravotnú starostlivosť v rozsahu definovaného štandardu.

Súčasťou eGovermentu v oblasti sociálneho zabezpečenia bude aj napojenie zdravotnej starostlivosti do sociálnej záchrannej siete tak, aby zmena zdravotného stavu občana automaticky spustila procesy sociálnej ochrany bez toho, aby pacient musel štát žiadať.

Oddelenie správneho fondu poisťovní od peňazí určených na preplácanie výkonov. Poisťovňa môže tvoriť zisk len a len z ušetreného správneho fondu a ten tvorí fixné percento spravovaných peňazí minutých na úhradu výkonov, zdravotnej starostlivosti a liekov.  Otvorené dáta o hospodárení poisťovní.

Rovnaká cenová regulácia pre výkony vrámci DRG a rovnaká cenová regulácia pre zdravotná materiál, tak ako funguje v prípade liekov. U liekov zrušiť priame nákupy poisťovňami a poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti, ak obchádzajú systém cenovej regulácie.

Zrušiť cesty nákupu zdravotných prostriedkov a materiálu, ktorými sa subjekty vyhýbajú cenovej regulácii.  Cenové regulácie budú verejnou a ľahko dostupnou informáciu aj pre laickú verejnosť. Pravidelné a transparentné prehodnocovanie cenovej regulácie.

Problém reexportov – používať nástroje regulácie, teda hlavne cenu výrobcu, počas celého výskytu krabičky lieku na trhu. Zapojiť nástroje cenotvorby iných štátov do našej cenovej regulácie. Otvorená kontrola dostupnosti liekov v reálnom čase.

Problém nákupov prístrojového vybavenia – zavedenie systému DRG a cenovej regulácie za výkony eliminuje nákupy bez ekonomickej logiky.  Zo zdravotného poistenia sa nebude už platiť cena prístroja, ale budú sa preplácať až výkony vykonané na tomto prístroji. To bude tiež tlačiť na maximalizáciu pracovného času prístrojov a zlepšovania súvisiacich služieb s preplácaným výkonom.

eHealth uvoľniť pre externé prevádzkovateľské  firmy. Súvisí s filozofiou, že štát nastaví len dátové štandardy a zabezpečí skladovanie dát vrátane dostupnosti dát certifikovaným subjektom. Ktokoľvek môže prevádzkovať svoj eHealth nad štátnymi dátami. Štát platí za „jednotkovú dátovú transakciu“. Súkromný prevádzkovatelia súťažia svojimi SW riešeniami medzi sebou rovnako, ako telefónny operátori alebo iný poskytovatelia služieb.

Podpora otvoreného trhu ambulantnej starostlivosti. Zavedenie koeficientov viazaného na pacienta pre podporu geografickej dostupnosti ambulantnej starostlivosti.

Zrušenie limitov v ambulantnej a nemocničnej oblasti v súvislosti so zavedením DRG systému. Ktokoľvek s licenciou na daný výkon, kto tento výkon poskytne pacientovi, dostane výkon uhradený.  Udeľovanie licencii na ambulantnú starostlivosť budeme viazať len na splnenie personálnych a materiálnotechnických podmienok uvedených v podmienkach pre jednotlivé výkony DRG.

Zvýšený antimonopolný dozor v oblasti ambulancii, nemocníc a lekárenskej starostlivosti.

Podpora pestrého zloženia na trhu prevádzkovateľov lekární. Uplatňovanie antimonopolných štandardov pre udržanie zdravého konkurenčného prostredia prevádzkovateľov.  Kontrola skrytích kartelových praktík.

Zavedenie platby za výkon v lekárenstve a koeficientu viazaného na pacienta pre tento výkon pre podporu širokej geografickej dostupnosti lekárenskej starostlivosti.

Jednotný prístup pre vstup pacienta do nemocničnej starostlivosti pre LSPP, záchranky, ambulancie či iné formy prvého kontaktu.

Podpora prenosu výkonu štátnej správy na samosprávné  profesné združenia a komory.

Podpora pacientských organizácii a ich, hlavne kontrolného, vplyvu vo všetkých štátnych inštitúciách. Vrátane Úradu pre dohľad a odborných samosprávnych združení a komôr.

Otvorené dáta v zdravotníctve – verejne dostupné rebríčky kvality, čakacie listiny a dáta o čomkoľvek, čo po primeranej anonymizácii môže niekto využiť pri tvorbe pridanej hodnoty pre celú spoločnosť.

Share Button