Prehľad medicínskych projektov operačného programu Výskum a inovácie – prehliadka sprostredkovateľských agentúr na správu štátnych peňazí

Organizátori konferencii, minulí dodávatelia nefunkčných štátnych SW riešení, veľkoobchodné firmy, agentúry súťažiace o agentúrne peniaze, univerzity ako záštita súkromníkov za drobné všimné, IT firmy bez webových stránok, bez referencii, bez vedeckej podstaty, realitné projekty… To všetko sú na Slovensku výskum a inovácie v oblasti medicíny, zdravotníctva, farmácie.

A medzi nimi jeden jediný priamy akademický žiadateľ (a aj to na univerzálny vedecký park), jediný priamy výrobca z medicínkej branže a jediný žiadateľ so skutočnými medicínskymi referenciami.

Takto pospolu to vyzerá skutočne hrozivo. A to som nerobil žiadnu selekciu. V hladine nad 0,5 milióna eur sú to proste všetky, slovom všetky, projekty z oblasti medicíny, ktoré v tomto programovom období v tomto operačnom programe doteraz dostali peniaze.

Žiadne také, že by som chcel vybrať nejakú zámerne pre vládu nelichotivú vzorku projektov.

Je to des a hrôza.

Je to dokonalý obraz totálneho rozvratu Slovenska. Netvrdím, že z tých projektov nakoniec niečo rozumné nevypadne. Ale už na štarte je to katastrofa.

Zdrojom údajov je štátny web www.itms2014.sk.  Podrobne som sa v prehľade projektov pohrabal. Ku každému projektu som doplnil malý komentár.

25 493 110.00 €; Slovak Business Agency Bratislava, október 2023: etablovanie inštitúcie poskytujúcej komplexnú, systematickú  podporu a odborné poradenstvo  pre malých a stredných podnikateľov ,ako aj pre záujemcov o podnikanie (vrátane znevýhodnených sociálnych skupín ako napríklad ženy, seniori/generácia 50+, sociálne a zdravotne handicapovaní a pod.), s pôsobnosťou na území Bratislavského samosprávneho kraja.   Jeho podstatou je  činnosť a rozvoj Národného podnikateľského centra  – inštitúcie typu one-stop-shop – situovaného v Bratislave, s územnou pôsobnosťou pre celé Slovensko.

Merateľné úkazovatele.

Počet podnikov, ktoré dostávajú nefinančnú podporu
podniky
2 670,0000
Počet zrealizovaných školení, kurzov, seminárov a iných vzdelávacích aktivít
počet
300,0000

Zdroj: Národný projekt NPC II – BA kraj – Detail žiadosti o nenávratný finančný príspevok, ITMS2014+ Verejná časť

Štátna agentúra? Hm, podľa stanov je to  záujmová, dobrovoľná, nezávislá, nepolitická a nezisková právnická osoba s právnou subjektivitou, ktorá združuje právnické osoby, ktorých záujmom a poslaním je podpora a rozvoj malého a stredného podnikania v Slovenskej republike.

V prípade tých 2670 podnikov si kladiem otázku, prečo na prístup k EU-peniazom potrebujeme ďalší a ďalší medzičlánok.

Akokoľvek, bude zaujímavé vidieť, priebežne, čo sa za zrealizovanými seminármi skrýva.

9 675 121.72 €;  Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach; jún 2018:  Vybudovanie UVP MediPark ako špičkového národného a medzinárodného centra pre aplikovaný výskum, vývoj a transfer jeho výsledkov do praxe v oblasti medicíny.

Zdroj: Medicínsky univerzitný vedecký park v Košiciach (MediPark, Košice – Fáza II.) – Detail žiadosti o nenávratný finančný príspevok, ITMS2014+ Verejná časť

Vedecký park – skvelý názov pre ďalšiu budovu univerzity.

Ale vážne: toto je jediný z na medicínu zameraných projektov, ktorý si manažuje priamo univerzita. Všetky  ostatné projekty vytvárajú priestor ďalších medzičlánkov a medzičlánkov, kým sa peniaze dostanú k skutočným vedcom.

6 796 409.696 €;  FDDC s. r. o. Hraničná 12, Bratislava; december 2021:  Projekt sa primárne zameria na neinvazívne sledovanie hladiny glukózy v krvi pri inzulínovej intolerancii a sekundárne na sledovanie iných vybraných životných funkcií ako tepu, tlaku, hladiny stresu a pohybovej aktivity, čo sú životné funkcie, ktorých sledovanie má podporný charakter.

PARTNERI (3 záznamy)

IČO Názov Štát
35833637
Direct Impact, s.r.o.
Slovensko
43915051
PREEM a.s.
Slovensko
00397865
Univerzita Komenského v Bratislave
Slovensko

Merateľné ukazovateľe – neuvádza sa rozsah, teda počet zaradených pacientov

Zdroj: Kontinuálne monitorovanie vybraných ochorení v medicínskom výskume a praxi – Detail žiadosti o nenávratný finančný príspevok, ITMS2014+ Verejná časť

Je úplne absurdné, keď hodnotiaca komisia schváli merateľné ukazovatele pre projekt sledovania pacientov bez toho, aby trvala na vyčíslení rozsahu vzorky sledovaných pacientov.

Firma FDDC sa na svojom webe charakterizuje ako „investično-rozvojová spoločnosť“. Z pohľadu EU-peňazí je to súkromný článok v reťazci rozdeľovania peňazí.

Firma dostala peniaze na 6,8 miliónový projekt rozrátaný na 4,5 roka. To tak zodpovedá približne jej ročným tržbám.

Firma PREEM a.s. sa podľa svojho webu zaoberá od roku 2015 IT riešeniami v oblasti medicíny.

Magnifikus UK Bratislava na jednej strane vytvára vedecké garancie súkromným projektom a súčasne sa sťažuje, ako takto zagarantovaný projekt porazil ich žiadosti o nenávratné EU-peniaze.

Bude zaujímavé sledovať koho zamestnanci sa budú skutočne podieľať na vývoji.

6 648 118.20 €; Direct Impact, s.r.o.; september 2021:
Hlavný cieľ projektu sa tak orientuje na vypracovanie algoritmov získavania a spracovania veľkého množstva dostupných údajov využiteľných pri diagnostickej a terapeutickej praxi. … Prístup k téme je unikátny a zatiaľ neexistuje porovnateľný výskum, ktorý by v sebe kombinoval toľko identifikovaných výskumných problémov s tak zjavne interdisciplinárnym charakterom.

PARTNERI (3 záznamy)

IČO Názov Štát
31347169
Beset, spol. s r.o.
Slovensko
47132990
FDDC s. r. o.
Slovensko
00397865
Univerzita Komenského v Bratislave
Slovensko

Merateľné ukazovatele (výber)

P0325
Počet podporených výskumných inštitúcií
počet
1,0000

Zdroj: Využitie pokročilých informačno-technologických nástrojov pri medicínskej praxi – Detail žiadosti o nenávratný finančný príspevok, ITMS2014+ Verejná časť

Firma Direct Impact – organizátor konferencii.  Práve zháňa juniorov programátorov. Ony tie IT firmy zháňajú furtom, ale konšpiračný červík mi hovorí, že po tom, ako im schválili prachy na programátorský projekt, tak by sa predsa hodilo mať aj nejakého programátora.

Inzerát na Profesii tvrdí: „Spoločnosť Direct Impact, s.r.o. sa zaoberá vývojom a výskumom v oblasti prírodných a technických vied. Zároveň sa už 16 rokov zaoberá organizáciou konferencií, seminárov, workshopov a spoločenských podujatí najmä v oblasti digitalizácie Slovenska (www.itapa.sk) a realizáciou projektov najmä v oblasti využívania otvorených dát.“ – berte to tak, že úspešný uchádzaš má istotu platu, lebo EU-prahy sú už odklepnuté.

Tak, tak, organizátor prehliadky dodávateľov štátnych IT riešení. Bez vlastného webu?

Projekty firiem Direct Impact a FDDC  sa svojím charakterom podobajú. Akurát si vymenili úlohy. V oboch im sekunduje UK Bratislava s rozhorčeným magnifikom.

Bude zaujímavé sledovať koho zamestnanci sa budú skutočne podieľať na vývoji.

6 451 526.392 €; MEDICAL SPINE, s.r.o. Ružomberok; december 2022: Cieľom projektu je prispieť k transferu a rozvoju špičkového základného a aplikovaného biomedicínskeho výskumu orientovaného na ochorenia muskulo-skeletárneho aparátu človeka … Zameranie projektu je na inovatívne diagnostické metódy a terapeutické postupy aplikovateľné na degeneratívnych ochoreniach chrbtice bežnej populácie a vybaraných profesií.

P0058
Finančná podpora poskytnutá na rekonštrukciu a modernizáciu zariadení výskumnej infraštruktúry
EUR
466 539,30

PARTNERI (1 záznam)

IČO Názov Štát
00397563
Žilinská univerzita v Žiline
Slovensko

Zdroj: Vedecko-výskumné centrum zdravia Liptov – Detail žiadosti o nenávratný finančný príspevok, ITMS2014+ Verejná časť

Ďalší rozhorčený magnifikus. Tentokrát zo severu Slovenska. Na rozdiel od bratislavského, tento má istých z projektu za 6,5 milióna eur 466 tisíc eur pre svoju univerzitu.

Medical spine s.r.o., známa aj ako MEDICAL LIPTOV, s. r. o. sa podľa svojho webu „etablovala na trh 7.4.2011 ako distribučná spoločnosť.“  Tržby za rok 2016 2,1 milióna eur, z toho tržby z predaja tovaru 2,1 milióna.

Projekt tejto firmy má už aj svoju webovú stránku. Pekná budova za 736 522.438 € to bude.

6 440 866.829 €; Realtime, s.r.o.; december 2021: Predkladaný zámer na založenie priemyselného výskumno-vývojového centra pre digitálnu biomedicínu … kombinácia klasického biomedicínskeho výskumu a výskumu a vývoja v oblasti bioinformatiky a uplatnenia nových inovatívnych IT technológií v oblasti ochrany a starostlivosti o zdravie občanov.

PARTNERI (4 záznamy)

IČO Názov Štát
00151882
Centrum vedecko-technických informácií SR
Slovensko
37986805
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Slovensko
43915051
PREEM a.s.
Slovensko
00397865
Univerzita Komenského v Bratislave
Slovensko
P0058
Finančná podpora poskytnutá na rekonštrukciu a modernizáciu zariadení výskumnej infraštruktúry
EUR
1 669 000,00
P0325
Počet podporených výskumných inštitúcií
počet
3

Zdroj: Priemyselné výskumno-vývojové centrum pre digitálnu biomedicínu – Detail žiadosti o nenávratný finančný príspevok, ITMS2014+ Verejná časť

Realtime, s.r.o. „je mladá slušne sa rozvíjajúca vývojárska spoločnosť na trhu informačných technológií. Zaoberá sa tvorbou aplikácii pre stredné a veľké firmy pôsobiace na Slovensku.“ – skvelá to súkromná „agentúra“ na správu EU-peňazí. Ako vyšitá z mojich predchádzajúcich článkov o tom, ako presne toto musí skončiť.  

Magnifikus UK Bratislava v tomto projekte dostáva skoro 1,7 milióna eur. Ups, ono je to pre všetky 3 seriózne vedecko inštitúcie.  Konečne nejaké jasné posolstvo.

Uff, konečne nejaké lepšie referencie. Teda popravde, konečne poriadne referencieBIOMEDIRES (Center of Biomedical Research), centrum excelentného biomedicínskeho výskumu, je konzorciom slovenských a zahraničných vedeckovýskumných subjektov. Vzniklo partnerstvom MEDIREX GROUP ACADEMY s prestížnymi univerzitami v Nemecku: Universität Heidelberg, Charité – Universitätsmedizin Berlin a Universitätsklinikum Jena. V konzorciu sú aktívni aj zahraniční privátni partneri, ktorí sa dlhoročne venujú výskumu v oblasti biomedicíny – CytoMol a Oncgnostic.“

Známa firma PREEM s projektu spomenutého vyššie. Ukazuje sa, že by toto boli skutočne tí programátori?

6 327 039.68 €; DIGMIA s.r.o. Bratislava;

december 2021: Primárny cieľ projektu je vytvorenie prototypu bezobslužného meracieho zariadenia schopného autonómne zbierať  a vyhodnocovať alergény z ovzdušia.

PARTNERI (1 záznam)

IČO Názov Štát
50073869
Biomedicínske centrum SAV
Slovensko
P0058
Finančná podpora poskytnutá na rekonštrukciu a modernizáciu zariadení výskumnej infraštruktúry
EUR
4 367 759,48

Zdroj: Projekt výskumu zvýšenia efektivity monitoringu výskytu alergénov v ovzduší – Detail žiadosti o nenávratný finančný príspevok, ITMS2014+ Verejná časť

SAV si sekundárne vydobila cez prostredníka 4,4 milióna eur. Pekne oni. Za províziu cca 435 tisíc euro ročne asi dobrý deal na dnešnom Slovensku.

DIGMIA s.r.o. – housingová a serverová firma vzor vývojára HW riešení a inovátora v oblasti monitorovania ovzdušia a sledovania alergénov.

Medzi merateľnými ukazovateľmi nie je počet funkčných prototypov. Dokonca ani žiaden patent, priemyselný vzor či ochranná známka.

5 965 500.014 €; MEGA & LOMAN, s.r.o. Trenčín; október 2021: Výskum v oblasti analýzy a syntézy reči je jednou z dôležitých výskumných oblastí, na ktoré sa celosvetovo zameriava veľké množstvo výskumných tímov. Jedným segmentom tejto problematiky je aj rozpoznávanie reči. … V celom projekte bude nesmierne dôležitý práve priamy, základný výskum. …

PARTNERI (1 záznam)

IČO Názov Štát
00397687
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Slovensko
P0325
Počet podporených výskumných inštitúcií
počet
2,0000

Zdroj: Lingeo – Výskumné centrum počítačovej analýzy a spracovania ľudskej reči v oblasti detskej diagnostiky – Detail žiadosti o nenávratný finančný príspevok, ITMS2014+ Verejná časť

Teší ma, že konečne projekt o základom výskume. Akurát je tak trochu divné, že je to napísané v projekte, ktorý súťaží o peniaze na dobiehanie hospodárskych rozdielov.

MEGA & LOMAN, s.r.o. – dokonalý výskumník v oblasti rozpoznávania reči – námatkovo vyberám: SEO, on-line hry, audity, stratégie, výroba reklamných formátov.

4 549 666.77 €;  O2 Slovakia, s.r.o; október 2019: Projekt mhealth.ai predstavuje unikátny zámer vytvorenia priemyselného výskumno-vývojového centra, ktorý buduje svoj výskum v oblasti zdravotníctva na najnovších trendoch ako umelá inteligencia, big data, internet vecí a personalizovanie medicíny prostredníctvom zohľadnenia genotypu a životného štýlu pacienta.

PARTNERI (2 záznamy)

IČO Názov Štát
50095706
CareWave s.r.o.
Slovensko
00166791
Matematický ústav SAV
Slovensko
P0058
Finančná podpora poskytnutá na rekonštrukciu a modernizáciu zariadení výskumnej infraštruktúry
EUR
900 000,00

Zdroj: mhealth.ai – Centrum výskumu inteligentných mobilných aplikácií na predpis v oblasti prevencie komplikácií počas tehotenstva – Detail žiadosti o nenávratný finančný príspevok, ITMS2014+ Verejná časť

Štvrtý operátor sa zapojil do inovácii tiež.  Akurát netuším, prečo podporujeme v projekte zameranom na malé a stredné firmy nadnárodný konglomerát.

CareWave s.r.o. – spiaca firma.

Matfizáci tiež niečo dostanú.

4 204 604.572 €; SEVITECH a. s.; december 2021: Hlavným riešiteľom projektu je spoločnosť Sevitech a.s., ktorá spolu s partnermi projektu FEI STU a NUSCH a.s. bude v rámci kolaboratívneho partnerstva participovať na projekte vybudovania výskumného centra monitoringu srdca a rozvoj moderných metód identifikácie srdcových ochorení.

PARTNERI (2 záznamy)
IČO Názov Štát
35971126
Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
Slovensko
00397687
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Slovensko
P0325
Počet podporených výskumných inštitúcií
počet
1

Zdroj: Vybudovanie výskumného centra monitoringu srdca a rozvoj moderných metód identifikácie srdcových ochorení – Detail žiadosti o nenávratný finančný príspevok, ITMS2014+ Verejná časť

Toto je lahôdka. Sevitech – firma, ktorá dodala daňovákom SW systém, na ktorý nikto v tejto republike nevypustil z úst pochvalné slovo.

Denník N napísal: „Podľa týždenníka Týždeň majú v skutočnosti v spoločnosti Sevitech rozdelené akcie v pomere 40 ku 40 rodiny Brhelovcov a Miškovských. „Zvyšných 20 percent vlastnia na polovicu Milan Klučar a Maroš Hedera. Hedera bol pritom v orgánoch firmy Andex, ktorá patrí do podnikateľskej skupiny Jozefa Brhela,“ napísal nedávno Týždeň.“

2 750 426.10 € (45% celkovej hodnoty); IMUNA PHARM, a.s. Šarišské Michaľany;  apríl 2018: Hlavná aktivita projektu umožní žiadateľovi nákupom technolog. celkov plniť chem. substancie vo forme aditív do infúznych roztokov do rôznorodých primárnych fólií, vyrábaných  z rozličných materiálov.Inovačné opatrenia budú zohľadňovať nielen nákup primárneho technologického celku, ktorý predstavuje plniace zariadenie na chemické substancie farmaceut. pôvodu, ale aj  ďalšie nevyhnutné technolog.celky nadväzujúce na proces plnenia, ktoré predstavujú automatizovanú technológiu kontroly a balenia.

Zdroj: Infúzne roztoky – inovačné opatrenia vo výrobe roztokov – Detail žiadosti o nenávratný finančný príspevok, ITMS2014+ Verejná časť

Bingo, konečne, paráda. Moje srdce práve dostáva životodarnú injekciu.

Dokonalo pasujúci projekt.  Dobiehanie investičných dier po socializme. Východné Slovensko. Žiadny sprostredkovatelia, medzičlánky. Výroba produktu z mäsa a kostí, teda vlastne z umelej hmoty a vody a chémie.

Viete, takéto druhy projektov by som tam očakával na 90-95%.

1 138 184.144 € (64%); Falck Academy s.r.o.; január 2020: Základným rámcom výskumu a vývoja je vývoj komplexného systému prenosu a zdieľania informácii a elektronického zberu dát v ZZS s využitím špičkových IKT technológii, za účelom zefektívnenia práce ZZS a skrátenia doby od príjazdu ZZS po poskytnutie špecializovanej lekárskej starostlivosti.

PARTNERI (1 záznam)

IČO Názov Štát
17070775
Prešovská univerzita v Prešove
Slovensko
P0325
Počet podporených výskumných inštitúcií
počet
1

Zdroj: Vývoj elektronického systému zberu dát v záchrannej zdravotnej službe a ich výmeny so zdravotníckymi zariadeniami, pre zefektívnenie prednemocničnej a nemocničnej neodkladnej zdravotnej starostlivosti, pri záchrane životov, diagnostike a liečbe.

A ďalší skvelý projekt. Firma, ktorá sa dlhodobo zaoberá reálnou činnosťou. Celoslovenská záležitosť. Rozvoj.

Tak nakoniec, v tých najlacnejších projektoch, konečne niečo poriadne, čo občanom prináša to, čo má celý operačný program Vývoj a inovácie ako hlavný cieľ.

 

 

 

 

Share Button