Jeden krát a dosť už od roku 2013

Ak zákon ukladá povinnosť predložiť orgánu verejnej moci na účely konania o právach, právom chránených záujmoch alebo povinnostiach osôb dokumenty, údaje alebo preukázať skutočnosti, orgán verejnej moci je oprávnený také dokumenty, údaje alebo preukázanie skutočností požadovať od účastníkov konania, len ak

a) na tento účel nemožno použiť hodnotu referenčného údaja a nie sú známe orgánu verejnej moci z jeho činnosti,

b) je to nevyhnutné pre bezpečnosť informačného systému alebo

c) vznikne oprávnená pochybnosť o úplnosti hodnoty referenčného údaja alebo o tom, či zodpovedá skutočnosti, alebo ide o konanie o zápise, zmene alebo výmaze hodnoty referenčného údaja v referenčnom registri.

Zdroj: 305/2013 Z.z. – Zákon o elektronickej podobe výkonu… – SLOV-LEX

Share Button