Archívy značky: UDZS

V návrhoch na zavedenie poplatkov za prešetrenie sťažnosti na zlú zdravotnú starostlivosť je akosi priveľa neistôt

V dôvodovej správe k zbernej novele zdravotníckych zákonov sa píše:

Dopĺňa sa nový typ úhrady za podanie podnetu na výkon dohľadu nad zdravotnou starostlivosťou, ktorého cieľom je zníženie počtu dubióznych a špekulatívnych podaní. … Sadzba bude znížená pre podávateľa podnetu na výkon dohľadu nad poskytovaním zdravotnej starostlivosti, ktorý sa pokúsil podaniu podnetu na úrad predísť komunikáciou s poskytovateľom zdravotnej starostlivosti. … Úhrada sa podávateľovi vráti, ak sa výkonom dohľadu zistilo, že zdravotná starostlivosť nebola poskytnutá správne alebo boli pri vykonávaní verejného zdravotného poistenia preukázateľne porušené práva alebo právom chránené záujmy podávateľa podnetu, alebo osoby, za ktorú bol podnet podaný a zároveň aj v prípadoch odmietnutia podnetu úradom.

Cieľom je eliminovať zjavne neopodstatnené a špekulatívne podnety, ktoré smerujú k neefektívnemu využívaniu personálnych a finančných zdrojov úradu. Súčasne budú predchádzať šikanóznym podaniam na poskytovateľov zdravotnej starostlivosti.

Takže priatelia, žiadne šikanovanie! A keď urobíte kus roboty za pracovníkov Úradu, tak vám dajú 50% zľavu z poplatku.

Dáme dáta? Dáme dáta.

„Z podaní, kde sa začal výkon dohľadu na diaľku alebo na mieste úrad v roku 2021 vyhodnotil 135 ako opodstatnených a až 714 podaní ako neopodstatnených, 18 odložil ad acta,“ Zdroj: Za podania na Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou sa bude platiť

Pri takomto pomere mi napadá, že občania proste nevedia vyhodnotiť prípadný potenciálny úspech. Nevedia ani len elementárne posúdiť, či išlo o pochybenia pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti, alebo o prirodzený priebeh chorobného procesu.

Samozrejme, takýto pomer tiež môže evokovať, to čo tvrdí úrad, že je tam kopa opakovaných šikanóznych podaní. To ale musia vedieť dokázať. Rovnaký poskytovateľ, rovnaký obsah, rovnaký sťažovateľ alebo jasne identifikovaná skupina sťažovateľov. Mimochodom, toto je aj zdôvodnenie v dôvodovej správe, ale len konštatačne, bez podkladov. To už novinová správa je lepšie podložená ako legislatívny proces.

Ak by som si mohol tipnúť, tak by som stavil na prvá možnosť. Informačná nerovnováha medzi pacientom a zdravotníckym profesionálom je šialene veľká.

Jo a ako farmaceut, o „lekároch viem svoje“.

Dáme dáta na porovnanie? Dáme dáta na porovnanie!

Dodám výňatok z výročnej správy SOI za rok 2020. Inú podobne koncipovanú organizáciu nemáme, tak si vezmime aspoň SOI na porovnanie a vytvorenie akého-takého kontextu.

V roku 2020 bolo inšpektorátmi SOI prijatých 9 540 podnetov, oznámení a žiadostí o radu.

Z celkového počtu prijatých podaní bolo k 31. 12. 2020 prešetrených 1 731, z ktorých bolo 761 opodstatnených, čo predstavuje 43,96 %. V 970 prípadoch predmet podania nebol na základe vykonanej kontroly SOI potvrdený.

Inšpektoráty SOI zaevidovali 1 547 podaní, ktoré z dôvodu príslušnosti boli postúpené iným orgánom na ďalšie prešetrenie a na 4 021 podaní bolo odpísané bez ďalšieho šetrenia a bola poskytnutá rada písomne, prípadne telefonicky.

Odbor ochrany spotrebiteľa Ústredného inšpektorátu SOI prijal v sledovanom období 4 061 písomných dopytov vo veci ochrany spotrebiteľa, na všetky dopyty boli vypracované a odoslané kvalifikované odpovede a 527 podaní bolo postúpených na prešetrenie príslušným inšpektorátom alebo iným orgánom. Okrem toho bolo pracovníkmi SOI poskytnuté množstvo rád telefonickou formou. Zdroj: Výročná správa SOI za rok 2020

Oni to zvládajú? Dokážu sa prehrýzť 9540 podnetmi bez toho, aby ich označili za šikanu zo strany občanov? Také divné je to od UDZS.

SOI zvládla na cca 50% podnetov odpovedať v režime „priateľského vysvetlenia“ bez toho, aby zakladali tvrdý prešetrovací spis. Teda v režime nízkych nákladov pre úrad. Ak toto UDZS nedokáže/nesme, možno je chyba už tu, pri prvotnom triedení podaní.

A čo rozpočet? Dáme rozpočet!

Rozpočet UDZS: Výdavky za rok 2020 boli 19,7 milióna. Povinný odvod zdravotných poisťovní zo zákona je okolo 22 miliónov eur. Úrad ani všetko nevyčerpá.

Rozpočet SOI: Bežné výdavky za rok 2020 boli 8,1 milióna.

No to som radšej sem ani nemal dávať. SOI rieši podnety od zápaliek až po lokomotívu. UDZS len 6 zdravotníckych zákonov, aj z nich len časť. Väčšinu dozoru má MZ, VUC, alebo ŠUKL, hygiena a veterina.

Priplatíme? Priplatíme!

Aby sa nezabudlo, v návrhu je aj zákonom garantovaný príplatok vo forme paušálnych náhrad pre šéfa úradu až do výšky 50% platu šéfa úradu.

V dôvodovej správe sa odvolávajú na „bežnú prax“ v prípade citujem:

„…u iných verejných funkcionárov vrátane predsedov regulačných a kontrolných orgánov, napríklad predsedu Úradu na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti alebo predsedu Úradu pre reguláciu sieťových odvetví. „

Tak neviem, ale plat pri „oznamovateľoch“ je viazaný na plat poslanca NRSR a tak tam prilepili aj paušálne náhrady. Naopak, nech som hľadal ako som hľadal, v zákone 250/2012 Z. z. som paušálne náhrady u predsedu Úradu na reguláciu sieťových odvetví nevidel. Ale pokojne som mohol niečo prehliadnuť v súvisiacich predpisoch. Ten má plat vo výške 1,5×4-násobok priemernej mzdy v hospodárstve.

Ani NIHO, ani NCZI, ani ŠUKL, nič také nepoznajú, nech vezmem len niektoré inštitúcie pod MZ.
Vzhľadom na to, že veľká až preveľká časť tej novely je priamo z pera súčasného vedenia UDZS, som fakt v rozpakoch, čo to predviedli s tým platom.

Pod čiarou: V slovníku niektorých inštitútov sa slovo „neistota“ používa vo význame „tvrdíte kraviny, my sme zistili, že je to úplne inak“.

Share Button