Archívy značky: AstraZeneca

Ministri EU sa pri podmienkach pre AstraZeneca historicky znemožnili

O postoji k AstraZeneca sa politici nikdy nemôžu zhodnúť. Pretože sú politici. Aj keď vo výkonných funkciách, stále politici.

Práve držanie sa stále zlepšovaných pravidiel nám vo farmácii umožňuje robiť dobré rozhodnutia bez ohľadu na politiku, pocity a túžby. Vložte do toho politiku a vrátime sa o 80 rokov späť. Nie o 20, nie o 30. Ale presne o 80 rokov späť.

Varujem, každého varujem pred tým, čo sa včera stalo na stretnutí ministrov zdravotníctva členských krajín EU.

 Niektoré krajiny dnes oznámili rôzne vekové limity, ktoré pre očkovanie touto látkou zavádzajú.

Talianska a španielska vláda napríklad odporučili očkovať len ľudí od 60 rokov. Belgicko zase najmenej na štyri týždne preruší očkovanie touto vakcínou u ľudí mladších 56 rokov. 

Zdroj: Ministri zdravotníctva EÚ sa na jednotnej – Denník N

Čím sa to líši od experimentov z pred 80 rokov? Ničím.

Prírodné vedy sú bezrozporné. Ich politická interpretácia môže byť rôzna, ale podstata, základné vedecké informácie sú vždy jasné. V prípade AstraZeneca hovoríme o 20-30 výskytoch na desiatky až sto miliónov podaných dávok.

Áno, na úrovni akademickej debaty je samozrejmé, že jedna skupina vedcov sa rozhodne, že to bude interpretovať ako neprijateľné. Iná skupina sa môže rozhodnúť to interpretovať ako akceptovateľné riziko. Je dôležité aby sa akademici v záujme slobody hľadania mohli rozhodovať pre ich interpretácie. Pretože vo vede nasleduje vždy oponentúra, hľadanie nových podporných dôkazov pomocou pokusov a pozorovania. A tá to rozsúdi. Vedecky rozsúdi.

Budú teraz politici skúmať pomocou pozorovania a pokusu na celej populácii svojej krajiny, ako že sa to vlatsne rozhodli? Budeme teraz vyhodnocovať taliansky experiment verzus belgický experiment?

Varujem, nerobte to!

Vedci v jeden moment musia dodať rozhodné stanovisko pre politikov. Áno, môžu povedať, že budú ďalej skúmať, že budú ďalej hľadať podporné, ale aj oponentné dôkazy. To je ich samozrejmá povinnosť. Ale v istý moment musia vedci záväzne povedať, že takto je to podľa aktuálnych znalostí správne.

EMA a jej vedci členských krajín nechali politikov na holičkách (aj tých plešatých). Namiesto dodania jasného podkladu zlyhali vedci v EMA na plnej čiare.

Ale to by nebolo to najhoršie. Stále mohla byť šanca na opravu. Na výzvu politikov, aby EMA jasne stanovila aktuálne definitívne stanovisko. Ledaže by jasné stanovisko EMA, existovalo. Potom sa stala najhoršia vec – ignorácia vedy.

Politici – ministri zdravotníctva krajín EU – s rozbehom sami padli do pasce. Namiesto toho, aby vrátili toto zlyhanie naspäť do EMA s výtkou, oni začali rozhodovať. Rozhodli bez znalostí, bez vedeckého myslenia. Rozhodli na základe pocitu a politických preferencii.

Pritom vedci v oblasti liekov to dodávanie definitívnych stanovísk robia denno-denne. V zozname registrovaných liekov je dnes viac ako 60 000 položiek a každá jedna má striktne, bezrozporne a nespochybniteľne dané pravidlá pre indikácie, kontraindikácie, spôsob používania a ďalších 20 parametrov každého jedného lieku. V celej EU rovnako. Lebo EMA registrácia má povedať čo je správne.

Ak sa lekár odchýli od tohto postulátu spísaného v SPC (súhrne produktových charakteristík), tak nekoná lege artis. Neposkytol zdravotnú starostlivosť správne. Berie na seba osobnú zodpovednosť za poškodenie pacienta. Za nesprávne používanie lieku. Ak sa lekár odchýli od pravidiel daných pre liek v SPC, tak začal robiť na pacientovi neriadený a nekontrolovaný experiment. Toto urobili ministri zdravotníctva EU včera.

Páni ministri zdravotníctva EU: Ktorý z tých 4-5 spôsobov podávania je správny a ktoré N-1 sú hrubým porušením princípu lege artis?

Neviete!

Dokonca ani nesmiete pripustiť, že ten váš je horší, lebo v stávke je vaša politická reputácia. Ste na tom, ako sa rozhodnete osobne zainteresovaní a toto vaše osobné zatiahnutie do rozhodovania má vplyv na samotný výber výsledku, pre ktorý sa rozhodnete. Takto zaťažené rozhodnutie bude záväzné pre milióny vašich voličov.

Naopak, vedci, nech sa rozhodnú akokoľvek, ak bola dodržaná vedecká metóda, tak je to práve to správne rozhodnutie. Vedci vždy dodajú najlepšie možné pokyny na používanie lieku. Pretože toto rozhodovanie je bez citov, bez politických preferencii, bez osobnej náklonnosti, bez osobného finančného prospechu. Pretože vedecké rozhodovanie je založené na systéme a vedeckej metóde. Výhradne. (Aby to tak bolo, veda sa prebrodila, pri ladení vedeckej metódy, 40-50 rokmi chýb, afér a omylov. Z každej jednej z nich vzišla vedecká metóda vylepšená a s posilnením.)

Je samozrejmé, že sa pokyny k používaniu lieku vyvíjajú v čase. Zlepšujú sa a spresňujú sa tak, ako sa prehlbujú vedecké poznatky o lieku získané vďaka systému vedeckého bádania, vďaka vedeckej metóde. Bude úplne v pohode, ak o mesiac zmeníme očkovaciu schému. Vedcom to vôbec nebude blbé povedať: Prišli ďalšie vedecké poznatky, spracovali sme ich vedeckou metódou a ako najlepšie možné vychádza urobiť to celkom inak, ako sme odporúčali to urobiť pred mesiacom. Najbezpečnejší liek je Aspirin tbl. Nie pre svoju podstatu. Ale preto, že ho poznáme už 120 rokov a 120 rokov sa spresňujú pokyny na jeho používanie.

ALE, KUA, NA ZÁKLADE NOVÝCH VEDECKÝCH POZNATKOV. NIE NA ZÁKLADE POLITICKÉHO POCITU!

Nie, nekričím na vás preto, že si myslím že ste neschopní. Kričím na vás preto, že nemám trpezlivosť čakať, kým si uvedomíte, akú chybu robíte.

Áno, je správne, že nakoniec to rozhodnutie urobia politici. Lebo nesú osobnú politickú zodpovednosť pred občanmi. A práve preto, že nesú osobnú politickú zodpovednosť, tak to rozhodnutie v oblasti používania liekov môže byť len dvojaké:

  1. súhlasím s vedcami, plne sa staviam za vedcami dodané podklady (na to si ich platíme)
  2. rozhodol som sa nerozhodnúť, lebo existuje oprávnená pochybnosť a musia sa s ňou vedci vysporiadať a dodať do 14 dní vedecké stanovisko poplatné aktuálnemu stavu znalostí (aby si zaslúžili svoj plat)

Nie, nie je priestor na laické kutilovanie politikov tu raz od 40 rokov, tu zas do 55, tam zas od 60 rokov. Môžete to skúšať v ekonómii, môžete to skúšať vo filozoficko-politických otázkach demokracie či ľudských práv. Ale rozhodne to nerobte v oblasti výhradnej domény prírodných vied. Ak to, milí politici urobíte, určite a na 100% sa spoločensky znemožníte.

Po včerajšku sa na 100% znemožnili alebo belgickí alebo talianski/španielski politici. Ale čo je horšie, jedni alebo druhí ohrozili na 100% svojich voličov len preto, že ignorovali vedu a dali na politické preferencie a osobné city.


Moje vedecké odborné odporúčanie na základe mediálne známych informácii by bolo:

Riešime tu klasický výber z troch liekov voľby.

  • Očkovať aj naďalej všetkými tromi vakcínami, lebo výskyt je ďaleko pod normu stanovenú pre túto skupinu liekov (normou je klasický pomer benefit/riziko).
  • Doplniť zoznam kontraindikácií o spoločný znak pacienta pri výskyte tých niekoľko desiatok potvrdených nežiadúcich účinkov na desiatky miliónov podaných dávok (ak je potvrdená príčinná súvislosť musí byť známa anamnéza tých pacientov).

Tým je zabezpečené, že lekár, ktorý vyberá vakcínu pre pacienta, vezme do úvahy rôzny bezpečnostný profil troch z liekov voľby s rovnakým medicínskym prínosom. Buď je konkrétny pacient vylúčený pre niektorú vakcínu z dôvodu kontraindikácie, alebo nie je. Ak nie je, potom je vzhľadom na rovnaký medicínsky prínos úplne jedno, ktorú z troch vakcín dostane do pleca a rozhodnutie, ktorá bude v striekačke, môže byť ponechaná náhode.

Share Button