Predpisovanie liekov: Nie je krízová situácia ako krízová situácia

Predpisovanie liekov v čase „krízovej situácie“ je oslobodené od preskripčných obmedzení. To stále platí.

ALE…

Ustanovenia o oslobodení od preskripčných obmedzení presne špecifikujú aj dôvod vyhlásenia.

Predpísať humánny liek …, zdravotnícku pomôcku… alebo dietetickú potravinu … je počas krízovej situácie vyhlásenej v súvislosti s ohrozením verejného zdravia II. stupňa z dôvodu ochorenia COVID-19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2 na území Slovenskej republiky oprávnený
a) ošetrujúci lekár alebo
b) sestra,….

Zákon o lieku §119 (26)

Od 12:00 26.2.2022 máme na území Slovenska vyhlásené dve mimoriadne situácie.

  1. V súvislosti s ochorením covid-19
  2. V súvislosti s vojnou na Ukrajine

Na rozdiel od „núdzového stavu“, „mimoriadnu situáciu“ musí ten orgán, ktorý to vyhlásil, aj aktívnym oznámením ukončiť (zákon o civilne ochrane). Núdzový stav exspiruje automaticky.

Aktuálne platia všetky výnimkové ustanovenia zákona o lieku a ostatných, nech už sú „bez prívlastku“ alebo s prívlastkom konkrétneho účelu.


Len pre poriadok: 362/2011 §2 (3) “ … počas vyhláseného výnimočného stavu, núdzového stavu alebo mimoriadnej situácie (ďalej len „krízová situácia“)“

Vláda
A. schvaľuje
A.1. návrh na vyhlásenie mimoriadnej situácie podľa § 8 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov z dôvodu hromadného prílevu cudzincov na územie Slovenskej republiky;
B. vyhlasuje
B.1. podľa § 8 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov

26februára 2022 od 12.00 h mimoriadnu situáciu pre územie Slovenskej republiky;

Uznesenie vlády č. 142/2022

Share Button