HTA po slovensky – religiózne skúmanie etickej prijateľnosti liekov a technológii za plat 53 000 ročne

Zmena pri obsadení postu ministra zdravotníctva musí priniesť aj zmenu obsahovej náplne legislatívneho plánu úloh ministerstva. Zásadnou skazou, ktorú priniesol Marek Krajči do výkonu svojej funkcie, bolo permanentné porušovanie článku 1, odseku 1 veta druhá Ústavy SR. Také to demokratické huncúctvo, keď sa fungovanie štátu nemá viazať na žiadne náboženstvo ani ideológiu.

Marek Krajči začal budovať HTA agentúru na slovenský spôsob. Preto ju budem v ďalšom texte označovať s-HTA. Najal si na to študovaného religionistu a ako hlavnú úlohu tejto agentúry vidí:

Návrh zriaďovacieho zákona o s-HTA:
§2 b) hodnotením zdravotníckych technológií analyzovanie klinického prínosu a ekonomickej hodnoty, respektíve spoločenskej, organizačnej, či etickej hodnoty zdravotníckych technológií.

363/2011 Z.z. § 16 sa dopĺňa odsekom 8, ktorý znie:
“(8) Pri rozhodovaní o zaradení lieku do zoznamu kategorizovaných liekov sa prihliada najmä na
a) účelnosť a efektívnosť vynakladania prostriedkov verejného zdravotného poistenia,
b) zabezpečenie finančnej stability systému verejného zdravotného poistenia,
c) sociálne, organizačné a etické aspekty použitia lieku pri zohľadnení indikácií, nežiaducich účinkov, dosiahnutia požadovaného terapeutického účinku v porovnaní s inými medicínskymi intervenciami uhrádzanými na základe verejného zdravotného poistenia.”.

Body a) a b) už zákon obsahuje, bod c) je nový.

Ľudskou rečou – akýsi religionista bude dodávať kladné, alebo negatívne stanovisko k úhradám lieku v závislosti, od toho, či daný liek vyhovuje pravidlám jeho náboženstva či jeho náboženskej sekty. Napríklad, ak bude riaditeľ tejto s-HTA (slovenská verzia HTA) kresťan katolík, tak cez jeho ruky nesmie prejsť kladné stanovisko na potratovú tabletku. Tak je vychovaný, tak sú nastavené jeho osobné etické a sociálne aspekty svedomia.

Keď sa vymení vedenie s-HTA a dostane sa tam agnostik, či nebodaj ateista v jednej osobe s liberálom, tak kladné stanovisko dostane aj potratová tabletka, dokonca s odporúčaním, že sa má podmienka úhrady vyradiť z preskripčného obmedzenia na ambulanciu gynekológa. Aby bola čo najširšie dostupná. Rovnako aj hormonálna antikoncepcia.

A keď sa veci otočia a šéfom sa stane eugenik, tak posvätenie dostanú aj Mengeleho pokusy.

A čo takto lieky určené na terminálne štádiá rakoviny? Alebo lieky na cystickú fibrózu? S liekmi +15 rokov života,. bez nich 2-3 roky. Ako sa to zhoduje s Božím plánom? Je etické do neho vstupovať? Akú hodnotu má etika podania a etika nepodania lieku?

Myslíte že preháňam? Veď sme zažili, ako Marek Krajči vstúpil do tvorby programového vyhlásenia vlády, aby si umožnil obmedzenie prístupu žien 40+ k interrupciám ich vyradením z uhrádzanej zdravotnej starostlivosti. Myslíte, že to robil, lebo chcel ušetriť pár sto tisíc eur ročne? Nesmejem sa, téma nie je ani náhodou vtipná.

Jediný, kto môže rozhodovať o etických a morálnych aspektoch svojej vlastnej liečby je pacient sám. Nikdy o morálke nesmie rozhodovať nik za neho.

Už to, že s kamenným srdcom nastavujeme kritéria úhrady liekov po konečnú hranicu, je šialene ťažké rozhodvoanie. A to robíme na základe tvrdých a bezrosporných vedeckých faktov medicíny založenej na dôkazoch. Pichnite do toho posúdenie etickej, morálnej roviny a nikdy nerozhodnete spravodlivo. Pichnite do toho sociálne aspekty pacienta a ste na lavici obžalovaných vedľa Mengeleho. Diskusiu o etike, morálke a sociálnych dopadoch farmakoterapie je potrebné viesť. Na akademickej pôde, u filozofov v diskusných reláciách televízie a rozhlasu. Ale nie na pôde rozhodovania, komu ešte liek uhradíme a komu už nie zo solidárneho zdravotného poistenia.

Peniaze až na prvom mieste

Kto to má financovať? Ako najbezpečnejšie pre svoju nezávislosť si očakávaný riaditeľ vybral automat vo forme percenta z vybraného poistného. Na úrovni 1,5 milióna ročne.

s-HTA má mať 20 zamestnancov. Platy sú navrhnuté takto:

Výdavky na personál Odhad výšky výdavkov na personál vychádza z počtu zamestnancov agentúry rozdelených do 4 skupín – administratívni zamestnanci, výskumní konzultanti, vedúci tímov a riaditeľ. Predpokladá sa, že inštitút bude fungovať v plnom stave (odhadom 20 zamestnancov) od roku 2023.

Riaditeľovi prislúcha základná mzda vo výške €4500 brutto mesačne.
Spolu ročne v 2023: €54 000

Vedúci tímov (0 do 2023, 2 od 2023): priemerná základná mzda €3500 brutto mesačne. Spolu ročne v 2023: €552 000

Výskumní konzultanti (11 v 2022, 13 od 2023): priemerná základná mzda vo výške €3000 brutto mesačne.

Administratívny personál (3 v 2022, 4 od 2023 v zložení 2x asistent/ka, 1x zamestnanec na účtovníctvo, controlling a reporting, 1x zamestnanec na údržbu a správu IT systémov): priemerný základný plat vo výške €2300 brutto mesačne.
Spolu ročne v 2023: €110 400
Všetkým zamestnancom zároveň patrí variabilná položka mzdy do výšky 20% ročného platu v závislosti od výkonu. Kapacita odmien, zamestnanci spolu ročne v 2023: €143 280

Keď som sa hlásil do výberového konania na riaditeľa NCZI, tak v na poslednom riadku výzvy bola informácia: Tarifný plat: 1 373 €. NCZI je IT firma s cca 244 zamestnancami (2018) a rozpočtom cca 11-13,5 milióna eur, na mzdy 4,4 milióna (2018). (Výročná správa 2018)

ŠUKL, jediná firma, ktorá v sektore zdravotníctva generuje príjmy do štátneho rozpočtu. A nie malé, za rok 2019 to bolo viac ako 10 miliónov eur. ŠUKL dal v roku 2019 na platy 3 106 630 eur. Má celkové náklady na svoj chod 6 261 778 €. Takže +4 milióny eur. To by bolo aj na fabriku dobré. ŠUKL musel v rámci šetrenia prepustiť v roku 2020 celkovo 10 štátnych zamestnancov, medzi nimi odborníkov s excelentnosťou pre posudzovanie registrácii liekov na úrovni EMA. ŠUKL mal na konci roku 2019 188 zamestnancov. (Výročná správa 2019)

InštitúciaCelkové náklady na chodVýdavky na platyPočet zamestnancovMzda na zamestnanca
s-HTA1,5 milióna eur859 680 eur2042 984 eur ročne
NCZI11-13,5 milióna eur 4,4 milióna eur24418 032 eur ročne
ŠUKL6,2 miliónov (10 milióna príjmy)3,1 milióna eur18816 489 eur ročne

Myslím, že predkladateľ a autor návrhu MA. Michal Staňák, Dr. phil, AKC, riaditeľ odboru agentúry pre HTA Ministerstva zdravotníctva SR si z nás urobil dojnú kravu.

Čo dostaneme za 1,5 milióna ročne?

Po vzore etablovaných HTA inštitúcií z krajín vyspelej Európy je cieľom vytvoriť do konca roku 2021 nezávislú HTA agentúru zhruba o 20 zamestnancoch, ktorej cieľom má byť poskytovanie vedeckého základu pre efektívne a primerané využívanie limitovaných zdrojov v zdravotníctve. V praxi to znamená, že agentúra bude vytvárať podklady pre rozhodovanie kategorizačných komisií a zároveň skúmať individuálne otázky slovenského zdravotného systému za cieľom skvalitňovania zdravotnej starostlivosti pomocou metód medicíny založenej na dôkazoch (EBM). Časť práce národnej HTA agentúry bude práca so odporúčaniami iných svetových HTA agentúr (práca so sekundárnymi dátami) a zároveň vytváranie vlastných celistvých systematických sumárov (práca s primárnymi dátami).

Zdroj: Abstrakt k prednáške „Hodnotenie zdravotníckych technológií (HTA) a jeho perspektíva v slovenskom zdravotníctve“ – MA. Michal Staňák, Dr. phil, AKC

No jo, ale čo je to teda ten vedecký základ? Vedecký základ v tejto a okolitých krajinách obvykle poskytujú vedecké inštitúcie, teda univerzity a akadémie vied. Bude to teda vedecká agentúra? Potom, prečo ju nezriaďuje ministerstvo školstva?

Už sa mi nejako roztrhlo vrecko s otázkami. A to som ešte neprešiel ani za druhý paragraf navrhovaného zriaďovacieho zákona. Ono, je dosť nebezpečné vôbec ponoriť sa do textu toho zákona. Číhajú tam samé otázky. Tak napríklad, kam bude s-HTA patriť v štruktúre rozhodovania o úhradách liekov. Maximálne sa k odpovedi približuje toto čudo:

§ 3 Úlohy inštitútu
(1) Hlavnou úlohou inštitútu je hodnotiť zdravotnícke technológie vo veciach kategorizácie podľa osobitného predpisu, ktorých predpokladaná významnosť vplyvu na prostriedky verejného zdravotného poistenia je najmenej 1 500 000 eur za 12 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov od nadobudnutia vykonateľnosti rozhodnutia vydaného vo veci kategorizácie.
(2) Inštitút je vo veciach kategorizácie poradným orgánom Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo) a ministra zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len „minister“). Inštitút predkladá ministerstvu a ministrovi písomné odporúčanie vo veciach kategorizácie, ktoré obsahuje odborné posúdenie veci s odôvodnením podľa kritérií ustanovených osobitným zákonom.

Nemáte aj vy tak trochu deja vu? Veď viete, také to, že nastala chyba v Matrixe.

§ 91 Poradné orgány

(1) Minister môže zriadiť
a) ako svoje poradné orgány pre konania vo veciach kategorizácie
1.Kategorizačnú komisiu pre lieky,

b)ako svoje poradné orgány pre konania v druhom stupni vo veciach kategorizácie
1.Kategorizačnú radu pre lieky,
….

(2)Poradné orgány podľa odseku 1 písm. a) a b) predkladajú ministrovi písomné odporúčanie vo veciach kategorizácie, ktoré obsahuje odborné posúdenie veci s odôvodnením podľa kritérií ustanovených týmto zákonom (ďalej len „odborné odporúčanie“). Odborné odporúčanie sa vypracuje na základe názoru, na ktorom sa zhodol najvyšší počet zúčastnených členov poradného orgánu.

Zdroj: 363/2011 Z. z.

A sakra! Dva poradné orgány, dve písomné odporúčania, jeden minister. Z toho by jedného chytila schíza jak hovado.

K návrhu zriaďovacieho zákona už prebehlo vnútorné pripomienkové konanie a dokonca bol schválený na porade ministra. Takže dostal od Mareka Krajčiho zelenú, aby pokračoval legislatívnym lievikom ďalej, teda do medzirezortného pripomienkového konania.

Ono je to vlastne jedno, čo si k tomu kto myslel doteraz. Pozrite sa napíklad, ako bola vyriešené pripomienka Odboru poisťovníctva a cenotvorby MZ. Teda odboru, ktorý má na starosti to druhé kritérium pri kategorizáciu, teda kritérium zabezpečenie finančnej stability systému verejného zdravotného poistenia:

  Typ Akcept.  
K návrhu zákona: Z návrhu nie je tiež úplne zrejmé ako bude rozhodovať inštitút, a do akej miery bude jeho „stanovisko“ záväzné. V návrhu sa spomína, že inštitút je poradným orgánom ministerstva. Avšak nie je jasné či „stanovisko“ bude niekde zverejnené, či sa bude môcť k nemu vyjadriť verejnosť, odbory a sekcie MZSR, či ho bude možné pripomienkovať a či inštitút pripomienky zapracuje, a či so zapracovaním oboznámi verejnosť. Taktiež nie je zrejmé ako sa záverečné stanovisko premietne do rozhodovania ministerstva – aký bude postup v prípadoch ak odbory alebo sekcie MZSR nebudú súhlasiť so stanoviskom inštitútu? Nastávajú tak pochybnosti, či bude inštitút stíhať vyhodnocovať všetky „novinky“ v rámci bežných kompetencií MZSR . Zásadná Akceptované Potreba zverejnenia stanovísk inštitútu bola pridaná do § 3 ods. 5 písm. c). Zároveň, na rokovaní s OPC sa ozrejmilo, že inštitút nebude vyhodnocovať všetky „novinky“ v rámci bežných kompetencií MZSR a tento bod bol uzavretý bez rozporu


Chápete? Oni sa pýtajú na:

  1. aký zmysel budú mať ich stanoviská
  2. či sa bude vyjadrovať verejnosť (nie to ešte dotknuté firmy)
  3. či sa budú môcť vyjadriť iné sekcie/odbory MZ
  4. aký bude postup v zmysle správneho poriadku (a či vôbec)
  5. rozsah činnosti (za tých skoro 900 000 ročne na platy)

Odpoveď bola, že znenie doplnili a tým bol bod uzavretý bez rozporu.

Záver

Navrhovaná koncepcia HTA-po slovensky je životu nebezpečná pre slovenských pacientov. Je to drzosť rozmerov Jupitera a to je aj na podmienky Limbovej už čo povedať.

Priatelia, nestačí, že z pozície ministra zdravotníctva odišiel smrteľne nebezpečný nominant OĽaNO-motlitebný krúžok. Z ministerstva musí zmiznúť v koši všetko, čo jeho nominanti za posledných 12 mesiacov napáchali. Vyhodiť na dvor a v rámci pálenia čarodejníc 30. apríla spáliť. Návrh pána MA. Michala Staňáka, Dr. phil, AKC, môže poslúžť ako podpalovák. To je tak všetko, na čo sa hodí.

Pod čiarou: HTA agentúru Slovensko životne potrebuje. Hodnotenie farmakoekonomiíckých prínosov, porovnávanie alternatívnych liečebných procesov s rovnakým medicínskym prínosom, to je to, čo potrebujeme ako soľ v chlebe. V prvom kroku stačí „administratíva“ na vytvorenie prepojení a inštitucionalizovanie zapojenia sa do EU-spolupráce. A následne postupné budovanie interných kapacít, aby sme do výmeny posudkov mohli aj my prispieť. No to je celkom iný príbeh, ako toto čudo s-HTA za plat 53 000 eur ročne.

Share Button