Bude Fico hodnotiť na Ústavnom súde Ficov zákaz zisku zdravotných poisťovní?

Na rokovaní vlády 19.12.2018 prijala Smerácka vláda návrh postupu v sporoch SR s akcionármi zdravotných poisťovní. Dokument je to nadmieru zaujímavý v kontexte tančekov okolo Fica na Ústavnom súde.

V zásade a tak, aby to pochopil aj jednoduchý stredoškolák:

  1. Fico zabezpečil novelu zákona o poisťovniach a zakázal im zisk.
  2. Vlastníci súkromných poisťovní to dali daný zákon z dielne NR SR na Ústavný súd.
  3. Ústavný súd rozhodol, že je to potiústavné.
  4. Majitelia poisťovní zažalovali štát (NR SR) za ušlý zisk.
  5. Dňa 10.6.2017 na slovenskom súde (to je dôležité) bol vydaný rozsudok, že akcionárovi Európskej ZP vznikla škoda.
  6. Dôvera sa tiež súdi prostredníctvom slovenských súdov. Výsledok zatiaľ neznámy.
  7. Majitelia Unionu viedli spor prostredníctvom arbitráže a v Nemecku – EU orgány rozhodli, že takto nie je možné viesť intra-EU spor. (okrem iného vznikla šlamastika EU rozmerov)
  8. Vláda SR sa v decembri 2018 bojí, že majitelia Unionu prenesú svoj spor tiež do priestoru slovenských súdov.
  9. Vláda SR v decembri 2018 uvažuje nad tým, ako poriadne intervenovať v týchto súdnych sporoch.
  10. V súdnom spore Dôvery už takáto intervencia vlády do sporu Dôvera verzus NR SR bola zamietnutá.

Ako je vidieť – všetky spory skôr či neskôr budú prebiehať na pôde súdov SR a v kontexte rozhodnutia Ústavného súdu o protiústavnosti zákona o zákaze zisku.

Slovami Pellegríniho vlády: „Preto je veľmi dôležité sústrediť veľkú pozornosť na aktuálne prebiehajúce vnútroštátne súdne konania s akcionármi zdravotných poisťovní, keďže môžu nastaviť kurz smerovania potenciálnych budúcich sporov so zdravotnou agendou, precedens ohľadne legitímnosti zisku zdravotných poisťovní, čo môže mať dopad na budúce fungovanie verejného zdravotného poistenia, a v neposlednom rade môžu mať značný dopad na verejné financie.

V materiály vlády spomína niekoľko zaujímavých opatrení, ktoré chce vláda vykonať.

Základným je, aby sa vláda zapojila do súdneho sporu a pomohla národnej rade. To by sa zdalo ako legitáímna snaha. No pozrime sa o čo presne ide:

MF SR v spolupráci s MZ SR navrhuje zabezpečiť experta (odborníka) na otázky ústavného práva, ktorý podá odborné vyjadrenie v súdnych sporoch s akcionármi zdravotných poisťovní. Odborné vyjadrenie by sa malo zamerať na dopad nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky sp. zn. PL. ÚS. 3/09 z 26. januára 2011 na práva občanov vyplývajúce z článku 40 Ústavy Slovenskej republiky.

MF SR tiež navrhuje, aby vláda uložila MF SR, v spolupráci s MZ SR a s MS SR, v rámci ich pôsobnosti, zabezpečiť analýzu ohľadne možných opatrení štátnych orgánov Slovenskej republiky na zosúladenie článku 40 Ústavy Slovenskej republiky s (i) nálezmi Ústavného súdu Slovenskej republiky (sp. zn. PL. ÚS 13/1997 zo dňa 19. júna 1998 a sp. zn. PL. ÚS. 3/09 z 26. januára 2011) a s (ii) právom EÚ (súdne konania C 262/18 P a C 271/18 P).

https://rokovania.gov.sk/RVL/Material/23426/2

Áno, čítate medzi riadkami dobre – nejde o to riešiť zákonný rámec. Ide o to, že chcú riešiť Ústavný rámec.

S tým súvisí aj to, že týmto dvom opatreniam predchádza asi dvojstranový rozbor toho, ako by Ústavný súd eventuálne mohol meniť svoje predchádzajúce rozhodnutia.

A tu prichádza na scénu doc. JUDr. Róbert Fico CSc., ktorý je osobne autorom celej akcie „protizákonnosti zisku zdravotných poisťovní“. 

Nie, nemyslím si, že zisk zdravotných poisťovní je jednoduchá téma, že nie je nutné tieto peniaze regulovať. Naopak, výška odplaty za správu solidárnych prostriedkov verejného zdravotného poistenia má byť primerane regulovaná. Jednak na úrovni prikázaných povinností, ktoré musí poisťovňa plniť aby si vôbec mohla na zisk siahnuť. A samozrejme aj regulácia formou maximálnej výšky vyplácaného zisku je nutná. V tomto duchu narába s touto témou aj zdravotnícky program SaS.

Ak by sme sa snažili zjednodušiť meritum veci – základom je riešiť otázku, komu patria tie peniaze, ktoré zdravotné poisťovne spravujú. Normálnu odpoveď, podla vládneho materiálu, na to právnici nemajú.

No tento text je hlavne o logických a právnych dôsledkoch, keď sa dlhoročný predseda dlhoročne vedúcej politickej strany v štáte hrabe do funkcie ústavného sudcu.

V tom niekoľkostranovom právnom rozbore sa dookola naráža práve na úlohu už existujúcich rozhodnutí Ústavného súdu. Vládny dokument píše: Rozhodovacia prax Ústavného súdu Slovenskej republiky nie je nemenná, pričom sám Ústavný súd Slovenskej republiky pripúšťa zmenu svojej vlastnej judikatúry.

V budúcnosti môžu vznikať veľké morálne a etické otázky nad oprávnenosťou rozhodnutí orgánu, ktorého osoby sú v permanentnom konflikte záujmov. Ak niekto 15 rokov tvoril zákonný rámec fungovania Slovenskej republiky, naozaj nemôže byť účastný na hodnotení samého seba.

A nejde len o osobu dlhoročného premiéra. Už dnes v Košiciach sedia ľudia, ktorý svoje osobné výsledky palcovania pri hlasovaní už dnes môžu hodnotiť. A ďalší, z rovnakého košiara, sa tam hrabú o dušu spasenú.

A naozaj nejde len o morálnu a etickú dilemu. Typicky v tomto spore ide o stovky a stovky miliónov eur len na istine. Nie to úrokoch, ktorých výška je funkciou času. Ide tu veru aj o… S ohľadom na skúsenosti s ich fungovaním vo výkonnej politike a bytových schôdzach, radšej ani nedomyslieť.

Share Button