Archívy značky: kategorizácia liekov

Ako vzniká škoda 9 miliónov eur na zdravotnom poistení v podaní dream teamu ministra Krajčiho

Antidiabetikum s účinnou látkou merformin slúži na žmýkanie inzulínu z Langerhansovych ostrovčekov. Ako sa píše v SPC dokumente prípravku Glucophage:

Pacienti, ktorí užívajú vysoké dávky metformíniumchloridu (2 až 3 g denne), môžu užívať namiesto dvoch filmom obalených tabliet Glucophage 500 mg jednu filmom obalenú tabletu Glucophage 1000 mg.

SPC GLUCOPHAGE 1000 mg – ADC.sk

Napriek tomu navrhuje dream team MZ rozdelenie úhradovej skupiny tak, že sa bude pre každé miligramy stanovovať cena samostatne.

Veterinárne zdôvodnenie? Citujem:

„Lieky s inou dávkou účinnej látky zaradené v jednej úhradovej skupine nie sú z medicínskeho hľadiska vzájomne zameniteľné, avšak, vzhľadom na ich zaradenie do úhradovej skupiny sa z úhradového (finančného) hľadiska za zameniteľné považujú.“

Autorom zmien je Dream team ministerstva zdravotníctva v zložení veterinár, generická právnička, politológ a religionista menovaný ministrom Krajčim za OĽaNO.

Ide o personálny prienik s tímom, ktorý pracoval v roku 2017 na novele, ktorá spôsobila zvýšenie ročných nákladov za tie isté lieky pre tých istých pacientov a za lieky na zriedkavé choroby s často dubióznym prínosom pre zdravie pacienta, o 100 miliónov ročne. Ale rozhodne s prínosom hodným osobitného zreteľa pre farmaceutický priemysel.

Takýchto zmien je v navrhovanej novele vyhlášky MZ 435/2011 neúrekom, a týkajú sa 1675 liekov z celkových cca 4291 kategorizovaných položiek v júli 2020. Teda revíziu úhrad postihne 40% liekov vydávaných na recept.

Príkazy všetkým, peniaze len na liečbu 60% občanov krajiny

Ministerstvo vyčíslilo negatívny vplyv na verejné poistenie v hodnote cca 9 miliónu eur. To znamená, že pred zmenou týchto 9 miliónov eur bolo vyzbieraných vo forme doplatkov, alebo cena lieku bola nižšia ako sa plánuje po aplikácii novely vyhlášky.

Po aplikácii novely vyhlášky bude musieť celkové zdravotné positenie vynaložiť o 9 miliónov eur viac ako pred novelou vyhlášky.

To znamená, že ministerstvo zdravotníctva ako regulačný orgán rozhodlo, že náklady všetkých zdravotných poisťovní na lieky sa zvýšia o 9 miliónov eur.

Súčasne je tu rozhodutie, že vrámci dofinancovania zdravotníctva bude dofinancovaná len a len VšZP hodnotou 100 miliónov eur.

A čo alikvotná časť z tých 9 miliónov, ktorú budú na základe regulácie štátu musieť za lieky zaplatiť Dôvera a Union?

Áno, viem si predstaviť, že existuje virtuálny účet, kde na začiatku je tá machinácia s 400 miliónmi eur vytiahnutými Pentou z Dôvery. A postupom času sa rôznymi opatrenia založenými na definovaní nároku pacienta, táto suma späť vynaloží na zdravotnú starostlivosť poistencov Dôvery.

Popretie vlastných predsavzatí

Potom tu máme dokument ministra Hegera, náhodou tiež z OĽaNO, ktorý v dokumente reforiem píše:

Slovensko dáva na lieky väčšiu časť verejných výdavkov na zdravotníctvo (19 %) v porovnaní s krajinami V3 (13 %), zlepšenie nákladovej efektívnosti môže priniesť výrazné úspory. Zvýšenie hodnoty za peniaze v liekovej politike je spojené s objektívnym analyzovaním prínosov a nákladov aj u liekov, ktoré sa v minulosti vyhli posudzovaniu, rozširovaním centrálnych nákupov liekov a dokončením elektronizácie v predpisovaní. Tieto opatrenia uvoľnia zdroje pre iné oblasti zdravotníctva.

Takže OĽaNO vie, že podiel nákladov na lieky je významne mimo priemer EU. Napriek tomu navyšuje výdavky zdravotného poistenia na lieky. Napriek tomu to robí ministerstvo pod vedením Krajčiho, náhodou tiež z OĽaNO, bez analyzovania prínosov a nákladov.

Potajomky

Široká diskusia v koalícii o tom, aká bude filozofia nastavenia úhrad a doplatkov za lieky? Zabudnite. Aj táto vyhláška sa pripravuje za zavretými dverami veterinárneho lekárstva sekcie humánnej farmácie.

Návrh vyhlášky nemá byť predmetom vnútrokomunitárneho pripomienkového konania.

Oprava 16.10. 2020 13:20: Klasické MPK bolo k dispozícii od 15.10-23.10. Bol vynechaný proces odsúhlasovania v zmysle pravidiel pre technické predpisy v rámci krajín EU medzi sebou navzájom.

Škody presiahnu 9 miliónov kvôli indukovanej preskripcii

Zruš doplatok posilníš indukovanú preskripciu

Čo je zadarmo, to si ľudia nevážia. Vyberú liek v lekárni, ale doma neužijú. (Veď to poznáte, ako v tom vtipe, aj pacient chce žiť.)

Lekár nemá ani najmenšiu zábranu predpisovať, veď „to nič nestojí“ a vždy sa to dá zdôvodniť ako oprávnené.

Napríklad v predchádzajúcom článku rozoberané statíny. Pre veľké percento pacientov je na výber ľahká cesta – jedna tabletka denne. Alebo ťažšia cesta – urobiť diétne opatrenia. Slošne povedané – nežrať slaninu a bôčik, ale zobať naklíčenú pšenicu. Ak má pacient doplácať, už uvažuje…

Podobne aj ATB – je to pre absolventov vysokej školy života divné, ale ak majú doplatok, tak si pacient zváži, či „pre istotu“ na chrípku antibiotiká. Naozaj sú na to výskumy, ktoré ukazujú zmenu správania pri predpisovaní ATB a nižšiu rezistenciu v krajinách s doplatkami na antibiotiká.

Ak je pre pacienta za nulu eur, liek za 20€ alebo za 50€ úhradu poisťovne na tú istú chorobu, tak z lieku za 50€ môže byť väčšia provízia na postmarketingovú štúdiu vo forme seminára na Bahamách. Preto je pre systém verejného zdravotníctva dôležité, aby takto ekvivalentné lieky mali aj rovnakú cenu za DDD (odborníci vedia, čo je DDD). Teda boli v jednej spoločnej úhradovej skupine. Inak poisťovňa krváca. Ten návrh ide presne opačne.

A príklad za všetky – zajacove dvadsaťkorunáčky znormalizovali počty návštev smerom k priemeru v EU.

Sumár ako vzniká škoda vyše 9 miliónov eur

  • Medové pozlátko, za ktorým sa schováva skutočný cieľ finančného prospechu.
  • Popretie ústavného všeobecného a rovného prístupu k zdravotnej starostlivosti.
  • Absolútne protichodné konanie vlastných ministerstiev v správe rovnakej politickej strany. Neexistencia dlhodobých cieľov a nadčasových ideí.
  • Tajné čachre bez diskusie s legitímnymi politickými partnermi.
  • Neznalosť elementárnych učebnicových farmaceutických znalostí.

Fakty, citácie vlastných dokumentov OĽaNO, učebnicové vedomosti, odborná erudovanosť farmaceuta – profesionála v oblasti liekov. Kto iný ako farmaceut, profík na liekovú politiku a elektronizáciu zdravotníctva má prinášať oponentúru a dobré návrhy? Tak nech sa páči, rozprášte ich, keď si myslíte, že to ide lepšie.

Ako som mnohokrát povedal: Moja ruka je natiahnutá v ponuke spolupráce strany SaS pri formulovaní liekovej politiky koalície OĽaNO, Sme-rodina, SaS a Za ľudí. SaS pripravila najlepšie hodnotený volebný program v oblasti zdravotníctva, SaS disponuje ako jediná profesionálmom na lieky v politických kruhoch.

Share Button

Okrádanie solidárnych plátcov väčšie ako vorvaň je vydávané za ušľachtilé predsavzatia

Prinášam pár poznatkov k pripravovanej novele vyhlášky  Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 435/2011 Z. z. o spôsobe určenia štandardnej dávky liečiva a maximálnej výšky úhrady zdravotnej poisťovne za štandardnú dávku liečiva

Kľúčová veta celej aktuálnej novelizáce je: 

Lieky s inou dávkou účinnej látky zaradené v jednej úhradovej skupine nie sú z medicínskeho hľadiska vzájomne zameniteľné, avšak, vzhľadom na ich zaradenie do úhradovej skupiny sa z úhradového (finančného) hľadiska za zameniteľné považujú.

Druhá kľúčová veta:

Zaradenie liekov v súčasných úhradových skupinách z ekonomických dôvodov zakladá prekážku zohľadňovania individuálnych charakteristík pacienta (akými sú napríklad vek a hmotnosť pacienta či štádium ochorenia) a rovnako aj ekonomickú bariéru zvoliť liečbu liekom s ohľadom na odlišné dávkovanie lieku pre rozličné indikácie. Úhradové skupiny sú v návrhu vyhlášky zostavené tak, aby odstránili uvedené existujúce limitácie indikovania lieku a zároveň zabezpečovali účelné a efektívne vynakladanie finančných prostriedkov verejného zdravotného poistenia a finančnú stabilitu tohto systému s aktívnou účasťou pacientov prostredníctvom sociálne únosných doplatkov za liek.


To znamená, že niekto sa tu snaží nastaviť ideu, že prípravok Siofor 500mg tbl. a Siofor 1000mg tbl. nie sú zameniteľné pri indikácii, ani pri výdaji ani pri stanovení úhrad. Teda, že pre 500mg balenie by mala byť nastavená samostatná úhradová skupina. To znamená, že by sa stanovovala cena liekov 500mg a 1000mg balenia ako by to boli úplne rozdielne lieky, nesúvisiace medzi sebou. 

Takéto nastavenie cenotvorby je popretím výhod cenovej súťaže generických výrobcov medzi sebou. Dokonca je popretím prirodzenej cenovej regulácie pre danú účinnú látku. 

Štandardným procesom je, že sa úhrada rôznych síl lieku nastavuje vzhľadom na DDD (dennú definovanú dávku). DDD je myslená jednotka, pomocou ktorej sa prepočítavajú rôzne veľkosti balenia a rôzne sily balenia pre rovnakú liekovú formu rovnakej účinnej látky a s prihliadnutím na účinné látky rovnakej indikačnej skupiny. 

V doterajšej praxi bola zavedená jedna výnimka  –  pre veľmi odlišné veľkosti balenia (30 tbl verzus 250 tbl) Zákon stanovuje, že je možné rozdeliť rovnaký liek  do samostatných referenčných skupín, ak je veľkosť balení väčšia ako 20%. Už toto opatrenie ide na ruku výrobcom a oslabuje pozíciu štátnej liekovej politiky.  Navyše, toto opatrenie je ukotvené formou zákona –  363/2011 § 6 odsek 4)

Tu sa snaží ministerstvo zdravotníctva prísť s podzákonnou normou, ktorá by upravovala ekvivalentný zásah do spravodlivého nastavenia cien pre rôzne sily tej istej liekovej formy, tej istej účinnej látky. 

Tendencia výrobcov je stanovovať cenu smerom hore. Paradoxne sa tak môže stať, že rovnaká účinná látka v rovnakej liekovej forme po prepočítaní na jednotku účinku (DDD) bude v balení 1000mg  2x tak drahšia ako v balení 500mg. 

Výber liekov ako pre koňa

Poďme sa pozrieť na príklady, ktoré sú známe už z doterajšieho nastavenia. Napríklad široko používané statíny na zníženie cholesterolu v krvi. Ich alternatívou je proste nežrať slaninu ako dokáže ťava piť.

Číslo úhradovej skupiny Referenčné skupiny tvoriace úhradovú skupinu   (ATC, liečivo, cesta podania, množstvo liečiva v liekovej forme)KoeficientPoznámka
14C10AA01 Simvastatín p.o. 10 mg1pevné liekové formy
C10AA01 Simvastatín p.o. 20 mg
C10AA01 Simvastatín p.o. 40 mg
C10AA04 Fluvastatín p.o. predĺžené uvoľňovanie 80 mg
C10AA05 Atorvastatín p.o. 10 mg
C10AA05 Atorvastatín p.o. 20 mg
C10AA05 Atorvastatín p.o. 30 mg
15C10AA05 Atorvastatín p.o. 40 mg1pevné liekové formy
C10AA05 Atorvastatín p.o. 60 mg
C10AA07 Rosuvastatín p.o. 10 mg
C10AA07 Rosuvastatín p.o. 15 mg
C10AA07 Rosuvastatín p.o. 20 mg
C10AA07 Rosuvastatín p.o. 30 mg
16C10AA05 Atorvastatín p.o. 80 mg1pevné liekové formy
C10AA07 Rosuvastatín p.o. 40 mg

V oboch referenčných skupinách 15 a 16 sú totočné liekové formy, tablety užívané ústami a sú tam účinné látky, kde lekár vyberá len na základe svojej osobnej úvahy, pričom v účinkoch sú lieky zameniteľné. 
Pre nastavenie dávkovania dokumenty SPC uvádzajú: 

Atorvastatín – Dávky sú stanovené individuálne podľa východiskových hodnôt LDL-cholesterolu, cieľa liečby a reakcie pacienta na liečbu.

Obvyklá počiatočná dávka je 10 mg jedenkrát denne. Úprava dávkovania sa uskutočňuje s odstupom 4 a viac týždňov. Maximálna dávka je 80 mg jedenkrát denne.

Rosuvastatin  – Odporúčaná začiatočná perorálna dávka je 5 alebo 10 mg raz denne u pacientov, ktorí doteraz neužívali statíny, alebo u pacientov, ktorým sa zmenila liečba z iného inhibítora HMG-CoA reduktázy na rosuvastatín. Podanie 5 mg dávky sa môže dosiahnuť rozdelením 10 mg tablety s deliacou ryhou. …  Vzhľadom na zvýšenú frekvenciu hlásení nežiaducich účinkov pri užívaní dávky 40 mg v porovnaní s nižšími dávkami lieku (pozri časť 4.8), finálna titrácia na maximálnu dávku 40 mg sa má zvážiť len u pacientov s ťažkou hypercholesterolémiou a s vysokým kardiovaskulárnym rizikom (predovšetkým u pacientov s familiárnou hypercholesterolémiou)…

Z uvedených informácii o spôsobe dávkovania je jasné, že balenie od 10mg až po 80mg pre jednotlivé účinné látky sú totálne zameniteľné a rozhodne nespĺňajú  predkladateľom deklarované “ nie sú z medicínskeho hľadiska vzájomne zameniteľné,“

Najväčšou komplikáciou pre pacienta, ak sa doplatky za jednotlivé sily (miligramy) líšili by bola, že bude brať nie 1 ale 2 tabletky, alebo bude brať polovicu tabletky. Je pritom v moci každého výrobcu, aby upravil konečnú cenu svojich prípravkov tak, aby doplatok na jednotku bol totožný bez ohľadu na veľkosť potrebnej dávky. 

V predkladanej prílohe je pre náklady verejného zdravotného poistenia dôležitý aj stĺpec s koeficientami – ak koeficient je rovný 1,0, potom v danej skupine musí exitovať na 100% jedno konkrétne balenie, ktoré má nulový doplatok pacienta, pretože úhrada sa nastavuje práve na takúto cenu krát koeficient.

V prípade referenčných skupín, kde je niekoľko jednotiek až 10-15 rôznych výrobcov, kde spolu súperia zameniteľné účinné látky, ako je to v prípade statínov, kde alternatívou je proste diétne opatrenia (neprežierať sa slaninou ako prasa), tam roky nastavujeme ceny na zabránenie súťaže. A k takto podivne nastavenýn úhradovým skupinám liekov teraz pribudnú ďalšie.  

Sociálne neúnosné výšky doplatkov pre hydinu

Za prípravky v ATC skupine Atorvastatin p.o. boli v 07.2020 priemerné maximálne teoretické doplatky na úrovni:

  • 90-100tbl. … 1,67 … 0,55€/mesiac liečby
  • 30tbl…. 1,29€/mesiac liečby

Naozaj je 0,55€ tak sociálne neúnosný doplatok, že potrebujeme vytvárať podmienky na legalizáciu tohto drobenia?

Skutočné platby poistencov na doplatkoch nie je možné zistiť, pretože súčasné vedenie sekcie farmácie MZ zakázalo NCZI zverejňovať od 1.1.2020 informácie o spotrebe liekov vo finančnom vyjadrení. 

Nemali by sme radšej skúsiť zlučovať, zvyšovať konkurenčný tlak v rámci úhradových skupín? Oj nie, dream team ministerstva pracujúci na liekovej politike sa vybral opačným smerom.

Ďalšie dôkazy kravskej liekovej politiky

Antidiabetikum s účinnou látkou merformin slúži na žmýkanie inzulínu z Langerhansovych ostrovčekov. Ako sa píše v SPC dokumente prípravku Glucophage:

Pacienti, ktorí užívajú vysoké dávky metformíniumchloridu (2 až 3 g denne), môžu užívať namiesto dvoch filmom obalených tabliet Glucophage 500 mg jednu filmom obalenú tabletu Glucophage 1000 mg.

SPC GLUCOPHAGE 1000 mg – ADC.sk

Napriek tomu navrhuje dream team MZ rozdelenie úhradovej skupiny tak, že sa bude pre každé miligramy stanovovať cena samostatne, lebo veď Lieky s inou dávkou účinnej látky zaradené v jednej úhradovej skupine nie sú z medicínskeho hľadiska vzájomne zameniteľné.

137aA10BA02 Metformín p.o. 500 mg 
137bA10BA02 Metformín p.o. 850 mg 
137cA10BA02 Metformín p.o. 1000 mg

Naozaj si niekto myslí, že máme 5 žalúdkov na žranie sena?

Dostávate z toho depresiu ako papagáj?

Reálny doplatok pacienta na mesačnú kúru v prípade antidepresíva Alventa tbl. je 10 centov. Podľa dream teamu je tento doplatok sociálne neúnosný, preto je potrebné rozdeliť úhradovú skupinu dokonca na úplne samostatné 3 pre tri existujúce sily

874aN06AX16 Venlafaxín p.o. predĺžené uvoľňovanie 37,5 mg
874bN06AX16 Venlafaxín p.o. predĺžené uvoľňovanie 75 mg
874cN06AX16 Venlafaxín p.o. predĺžené uvoľňovanie 150 mg

Jablkom v papuli pečeného prasiatka je, že už doterajšia cenová politika udržiava na Slovensku registrovaný jeden jediný prípravok. V ČR medzi sebou cenovo súperí 5 generických výrobcov. Ak toto vylepšenie dokáže prilákať aj ostatných generických výrobcov, tak zjem tanier paradajkovej polievky.

Záver jasný aj gupkám

Predložený materiál považujem za filigránsky spôsob, ako zvýšiť príjmy farmaceutickému priemyslu o milióny eur. Z rozboru som oprávnený podozrievať predkladateľa, že ani tých 9 miliónov, ktoré deklaruje dream team ministerstva, nebude tak úplne správny náklad pre zdravotné poistenie. 

Je učebnicovo známe, že zrušenie čo i len minimálnych doplatkov pacienta, indukuje u lekárov preskripciu a navyšuje plytvanie farmakologickou liečbou.

Dream team ministerstva zdravotníctva v zložení veterinár, generická právnička, politológ a religionista dláždi cestu pre vyhodenie 9 miliónov eur do vreciek farmabiznisu.

Personálne obsadenie vedúcich sekcii na webe MZ nehľadajte. Po tom, ako som začal na absurdné znalostné predpoklady upozorňovať koaličného partnera, táto informácia z webu MZ zmizla.

Apropó, ide o personálny prienik s tímom, ktorý pracoval v roku 2017 (za ex-ex-Druckera) na novele, ktorá spôsobila zvýšenie ročných nákladov za tie isté lieky pre tých istých pacientov a za lieky na zriedkavé choroby s často dubióznym prínosom pre zdravie pacienta, o 100 miliónov ročne. Ale rozhodne s prínosom hodným osobitného zreteľa pre farmaceutický priemysel.

Je to personálny prienik tvorcov tej novely, ktorej je venovaný celý jeden bod reformného plánu ministra Hegera, citujem: „Jednou z priorít HTA inštitúcie bude preskúmať nákladovú efektivitu liekov určenýchna zriedkavé ochorenia. Pomocou legislatívnej zmeny sa od roku 2018 do systému hradených liekov dostali lieky aj bezpreukázania nákladovej efektívnosti.“

Za vytvorenie tohto dream teamu nesie plnú politickú zodpovednosť minister Krajči.

Záverečný stret vorvaňa s realitou planéty:

Návrh vyhlášky nemá byť predmetom vnútrokomunitárneho pripomienkového konania.

Poznámka pod čiarou: Počas písania článku zahynul jeden vorvaň. Za jeho smrť autor článku nenesie zodpovednosť, tú prevzal pred rokmi Douglas Adams. Ostatné zvieratá prežili bez ujmy na zdraví. Autor vždy vie, kde má svoj uterák.

Share Button

Prečo bojujem za fixný pomer úhrady a doplatku?

K novele § 89 zákona 363/2011 s témou „pomer úhrady zdravotnej poisťovne a doplatku poistenca za liek, … musí zostať nezmenený pri zmene predajnej ceny“

Udržanie tohto pravidla bez akejkoľvek výnimky je jeden z kľúčových nástrojov pre jasnú, transparentnú cenotvorbu a súčasne je to nástroj, ktorý je na strane generických liekov. Generické lieky sú od začiatku 21. storočia hlavným pomocníkom vlád pri znižovaní podielu výdavkov na lieky na celkových výdavkoch na zdravotníctvo. (Slávna neviditeľná ruka trhu.)

Je v existenčnom záujme vlád, aby stavali svoju liekovú politiku na podpore vstupu generík a podpore otvorenej transparentnej súťaže generickcýh firiem o čo najnižšie ceny a úhrady poisťovne.

Zavedenie akejkoľvek výnimky, špeciálne u drahších liekov je plne v záujme AIFP a je to pre výrobcov originálov (ktorým končí patentová ochrana a hrozí im riziko konkurencie od generík) nástroj, ako zabrzdiť finančné motivácie generického priemyslu priniesť na slovenský trh generiká a biosimilárne lieky.

Nalejme si čistej pepsikoly: Keď s tou výnimkou prišiel ex-ex-Drucker v roku 2017, tak to bolo v balíku komplexných opatrení, ktoré išli na ruku AIFP. (A zlé jazyky tvrdia konšpiračnú teóriu, že to písal priamo priemysel.) Sama Druckerova administratíva musela za Kaľavskej v októbri 2019 tú výnimku korigovať, lebo dopad na nárast výdavkov za lieky bol enormný.

Dnes je v zákone, zas zabetónovanie výnimky z fixného pomeru úhrad poisťovne a doplatku. V „mierových časoch“ 5% ostáva, počas mimoriadneho stavu z dôvodu covit-19 + 3 mesiace k tomu, na 3%. Pričom navrhované znenie o 3% ani len neobsahuje Kaľavskej korekciu z 16.10.2019!!!, lebo tá je účinná od 1.7.2020.

Na úrovni ministerstva sa pomocou kategorizácie optimalizujú náklady na farmakoterapiu. Kategorizácia je príkaz pre poisťovne, koľko najviac smú platiť za konkrétny liek. Používajú sa na to, okrem iných, dva nástroje: „revízia úhrad“ a „fixný pomer úhrady poisťovne a doplatku“. Oba nástroje vedú k tomu, že za liek s rovnakou účinnou látkou ale od iného výrobcu poisťovňa uhrádza rovnakú sumu, najnižšiu možnú. Nedochádza k žiadnemu tlaku na zmenu liečby, účinná látka v liekoch je vždy tá, ktorú indikuje lekár, akurát je v lieku s najnižšou možnou úhradou poisťovne.

Kým pacient hľadí v lekárni aj na svoju peňaženku, minister rovnaký pohľad odmieta, „lebo covid-19“. Ak tomu ešte navyše totálne nevedecky a chybne tvrdí, že by dochádzalo k zmene liečby.

Dôsledkom, prečo obhajujem jednotlivé nástroje liekovej politiky štátu je, že za lieky v skupinách, kde už prebieha cenová vojna medzi konkurenčnými výrobcami, platíme zo solidárneho poistenia zbytočne veľa. Tieto peniaze potom chýbajú pre iných pacientov, na preplatenie výnimočne drahej liečby alebo chýbajú na prémie pre sestričky a ďalší personál v nemocniciach.

Navyše sa ťažko vysvetľuje „mladým krásnym zdravým bielym mužom“, čistým platcom do solidárneho systému, že s ich solidaritou so „starými a chorými rodičmi“ je naložené zodpovedne.

Zvolená „mimoriadna situácia“je miernejší stupeň ako „núdzový stav“ a v mimoriadnej situácii z dôvodu covid-19 môže byť republika pokojne aj kontinuálne niekoľko rokov, kým nebude vakcína a zaočkovanosť populácie nebude na nejakej rozumnej úrovni, Mimoriadna situácia je tak mierny nástroj, že ho pokojne môže vyhlásiť aj starosta obce na svojom území.

Základom všetkého je matematika. 5% je prísnejší nástroj ako 3%. Pretože ten odsek znie:

„Fixný pomer úhrady a dopladku sa NEuplatňuje u liekov, ktorých doplatok je vyšší ako…X% “ Takže keď sa zmení 5% na 3%j, tým sa bude NEuplatňovať od nižšej hladiny doplatku, teda u viac a viac liekov.

Základom všetkého je matematika. A dovolím si neskromne tvrdiť, že my farmaceuti sme v nej lepší ako lekári či politológovia.

Cui bono?

Hotovo finito, prevalcované bez štipky kompromisu.

Ak má Krajči dohodnutú s Hegerom 1 miliardu na dofinancovanie neliekovej časti zdravotníctva, nech povie rovno, že máme od roku 2020 na Slovensku bezlimitnú farmakoterapiu. Nepôjdem proti svojmu odvetviu, naopak, viem si predstaviť, ako ešte skvalitniť výnosnosť lekárenstva a farmácie ako celku.

  • Lieky budú zadarmo, občania ma budú voliť.
  • Fammabiznis aj lekárnici zarobia viac a viac, aj tí ma budú voliť.

Ak je cieľom liekovej politiky MUDr. Krajčiho byť zvolený, tak zvolil super nástroj. Akurát som si nie istý, či zdravotné odvody platia občania na to, aby financovali volebnú kampaň baptiskitckých kazateľov.

Takže prečo bojujem za fixný pomer?

Pretože bojujem za chorých, aby dostali maximum liečby z obmedzených zdrojov, ktoré máme v zdravotnom systéme k dispozícii. A idealisticky dúfam, že práve toto voliči ocenia vo voľbách. Odbornosť, cieľavedomosť a dobré riešenia pre občanov.

Share Button