SaS navrhuje, aby ročná diaľničná známka platila 365 dní

„Zámerom predloženej novely zákona o diaľničnej známke je odstránenie nespravodlivosti pri kúpení ročnej známky v priebehu roka, kedy je jej platnosť výrazne menej ako jeden rok, keďže jej platnosť je len do januára nasledujúceho roka,“ opísali predkladatelia v návrhu.

Takouto zmenou by sa podľa nich dosiahlo to, že ak si motorista kúpi diaľničnú známku na 365 dní, bude mu platiť skutočne jeden celý rok. A nie len jeho časť, ako je to v súčasnosti, keď si vodič kúpi známku v priebehu kalendárneho roka.

Source: SaS navrhuje, aby ročná diaľničná známka platila 365 dní

Share Button

Ústne predloží to, čo už predložili písomne?

T. Bastrnák potvrdil, že v koalícii nebola zhoda ohľadom prednostného vyšetrenia a nový návrh na doplnkové ordinačné hodiny je kompromisom, ktorý vzišiel z rokovania koaličných poslancov a ministerstva zdravotníctva.T. Bastrnák o ňom so zástupcami lekárov nerokoval. „Podľa mňa je lepší ten návrh, ktorý som vypracoval a predložil pred mesiacom. Chcel som dosiahnuť niečo, čo sa mi nepodarilo. Vládnutie je o kompromisoch. Toto je nový kompromis.

My ako zákonodarcovia nediktujeme nič, čo by sa priamo dotklo pacientov alebo lekárov. Dávame určitý rámec, určitú možnosť, čo môžu pacienti využívať, lekári to samozrejme nemusia robiť,“ povedal pre Zdravotnícke noviny.

Zdôraznil, že víta širokú diskusiu o tomto návrhu, no faktom je, že ešte nebol predložený na rokovanie zdravotníckeho výboru. „Ústne ho predložím na budúci týždeň,“ dodal Bastrnák.

Zdroj: Doplnkové ordinačné hodiny sa nemajú týkať všetkých lekárov | mediweb

Share Button

Jeden krát a dosť už od roku 2013

Ak zákon ukladá povinnosť predložiť orgánu verejnej moci na účely konania o právach, právom chránených záujmoch alebo povinnostiach osôb dokumenty, údaje alebo preukázať skutočnosti, orgán verejnej moci je oprávnený také dokumenty, údaje alebo preukázanie skutočností požadovať od účastníkov konania, len ak

a) na tento účel nemožno použiť hodnotu referenčného údaja a nie sú známe orgánu verejnej moci z jeho činnosti,

b) je to nevyhnutné pre bezpečnosť informačného systému alebo

c) vznikne oprávnená pochybnosť o úplnosti hodnoty referenčného údaja alebo o tom, či zodpovedá skutočnosti, alebo ide o konanie o zápise, zmene alebo výmaze hodnoty referenčného údaja v referenčnom registri.

Zdroj: 305/2013 Z.z. – Zákon o elektronickej podobe výkonu… – SLOV-LEX

Share Button